Grant Gwella Eiddo Canol Trefi

Mae’r elfen o’r gronfa sy’n darparu hyd at £25,000 bellach wedi’u gor-danysgrifio a bydd yn cael eu gohirio ar gyfer ceisiadau newydd o 5:00pm heddiw (12 Medi 2023), er mwyn caniatáu i’r ceisiadau a dderbyniwyd gael eu hasesu.

Mae’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i elfen gystadleuol y gronfa (ceisiadau sy’n ceisio rhwng £25,000 a £250,000) yn parhau i fod ar ddydd Gwener, 29 Medi 2023.

Rydym yn ymwybodol bod trafferthion gyda chofrestru ar Gwerthwch i Gymru er mwyn cynnal ymarferion tendro ar gyfer cytundebau £50,000 neu fwy. 

Cofiwch fod canllawiau’r Gronfa Gwella Eiddo Canol Trefi yn nodi yn gellir hefyd ddefnyddio proses cyffelyb sydd yn sicrhau fod cyfleoedd yn cael eu hysbysebu’n agored ac fod proses teg yn cael ei ddilyn i ddewis cyflenwr (fel enghraifft, mae disgrifiad o sut mae’r Cyngor yn cynnal ymarferion tendro ar gael yn Rhan 17 o Gyfansoddiad Cyngor Gwynedd

Petaech ddim yn gallu cwblhau proses tendro cyn i’r Gronfa cau am 11.59yh Dydd Gwener, 29 Medi, parhewch i gyflwyno eich cais, rydym yn fodlon derbyn ceisiadau gyda amcangyfrifon o gost am y tro.

 

Close

 

Mae Grant Gwella Eiddo Canol Trefi, a gefnogir drwy Raglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru ac Cronfa Ffyniant Gyffredin: Gwynedd a Cyngor Gwynedd wedi cael ei sefydlu i gefnogi busnesau mewn canol trefi a dinasoedd i ddatblygu ac uwchraddio eu heiddo. Rydym yn cydnabod bod busnesau canol trefi wedi, ac yn parhau i fod, yn wynebu cyfnod heriol yn economaidd.

Mae'r grant ar gael i fusnesau annibynnol, bach a chanolig eu maint sy'n gweithredu neu yn cynllunio i fod yn gweithredu mewn Canol Trefi a Dinasoedd yng Ngwynedd.

Prif bwrpas y gronfa yw ceisio gwneud gwahaniaeth diriaethol i ymddangosiad ein canol trefi a dinasoedd gan eu gwneud yn lleoedd mwy deniadol i ymweld â nhw a gweithio; annog pobl i dreulio eu hamser a'u harian yno. Bydd y Cyngor, felly, yn cefnogi gwelliannau i adeiladau busnes yn y brif ganolfan fasnachol (yn gyffredinol y stryd fawr - neu debyg - a lleoliadau yn union gyfagos)

Mae dwy opsiwn i’r gefnogaeth sydd ar gael: Cefnogaeth ar gyfer gwelliannau ffisegol i eiddo masnachol hyd at £25,000 ac i prosiectau fwy, hyd at £250,000.

 

Mae’r grant hwn gael i fusnesau a mentrau annibynnol, bach a chanolig eu maint yn y lleoliadau isod yng Ngwynedd. Bydd angen i fusnesau fod wedi'u lleoli o fewn y prif ganolfannau masnachol yn y lleoliadau hyn. 

 • Bangor
 • Caernarfon
 • Porthmadog
 • Pwllheli
 • Blaenau Ffestiniog
 • Dolgellau
 • Tywyn
 • Aberdyfi
 • Y Bala
 • Abermaw
 • Harlech
 • Penrhyndeudraeth
 • Cricieth
 • Nefyn
 • Abersoch
 • Penygroes
 • Llanberis
 • Bethesda

Bydd busnesau sydd wedi cofrestru am ardrethi busnes hefo Gyngor Gwynedd yn gymwys ynghyd â busnesau sy'n meddu ar y caniatâdau statudol angenrheidiol.

Ar gyfer ymholiadau cynllunio yng Ngwynedd (y tu allan i Barc Cenedlaethol Eryri), cysylltwch â cynllunio@gwynedd.llyw.cymru 

Ar gyfer ymholiadau cynllunio o fewn Parc Cenedlaethol Eryri, cysylltwch â cynllunio@eryri.llyw.cymru

* cyfrifoldeb yr ymgeisydd fydd unrhyw gostau sy'n gysylltiedig ag unrhyw ganiatâd

 

Yn ogystal, bydd angen i'r busnes: 

 • Gael yswiriant atebolrwydd cyhoeddus;

Nid yw cwmnïau cadwyn cenedlaethol na rhyngwladol yn gymwys am gefnogaeth.

Yn dibynnu ar eich cais, yr isafswm y gellir ei ddyfarnu yw £2,500 a'r uchafswm yw £250,000. Os ydych yn ceisio am fwy na £25,000 mi fydd angen i chi ateb cwestiynau manylach. Gall y cyfraniad fod hyd at 70% o werth y gwaith.

Mae'r gronfa ar agor! 

Ceisiadau hyd at £25,000 – Byddwn yn derbyn ac asesu ceisiadau ar sail cyntaf i'r felin

Ceisiadau dros £25,000 - Rhaid i ni dderbyn eich cais erbyn dydd Gwener, 29 Medi  2023. Byddwn yn asesu’ch cais a bydd gennych chi dim mwy na wythnos i ddarparu unrhyw wybodaeth coll. Cyn belled â’ch bod wedi darparu’r holl wybodaeth mewn pryd, byddwn yn asesu ceisiadau o 6 Hydref 2023, gan geisio roi ateb i chi o fewn 8 wythnos.

Rydym yn disgwyl I'r ddwy gronfa fod yn boblogaidd iawn ac ni fyddwn yn gallu cefnogi pob cais 

Ariannu gwaith cyfalaf allanol a fydd yn uwchraddio eiddo masnachol. Mae’n rhaid i’r adeilad fod wedi ei leoli o fewn ffin masnachol y dref. Mae’r canlynol yn esiamplau o’r hyn fyddai’n gymwys: 

 • Gwaith uwchraddio i’r adeilad;
 • Ffenestri a drysau newydd;
 • Arwyddion newydd 

Ni fydd llafur unigolion ar eu heiddo yn cael ei ystyried yn gymwys. 

Os yw'r eiddo dan sylw yn destun cytundeb rhent/prydles yna dylai'r tenant fod â phrydles gyda 7 mlynedd neu fwy yn weddill ar ddyddiad y cais a dylai fod wedi sicrhau cydsyniad ysgrifenedig ei landlord i'r gwaith arfaethedig.

Bydd rhaid i'r holl waith ddiwallu gofynion iechyd a diogelwch a bydd y busnes yn gyfrifol am gael yswiriant a chynnal a chadw unrhyw waith yn gywir a diogel.

  

Gwneud cais  

Grant Gwella Eiddo Canol Trefi: Cais ar-lein 

Holiadur Hunan Asesu - Cynllun Datblygu'r Gymraeg

 

Prif Ddogfennau

 

Mwy o wybodaeth

Os ydych angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: grantiaubusnes@gwynedd.llyw.cymru