Menter Adfywio Glannau a Chanol Tref Caernarfon

“Gwella’r dref fel lle i weithio, lle i fyw a lle i ymweld”

Cynghorwr Ioan Thomas, Aeolod Cabinet Datblygiad Economaidd Cyngor Gwynedd:

“Mae’r Cyngor ac ein partneriaid wedi adnabod Glannau Caernarfon fel ardal holl bwysig i'w ail ddatblygu. Mae ‘na sawl prosiect cyffroes yn digwydd ac rydym yn credu bydd gan yr ardal hanesyddol yma o Gaernarfon ddyfodol disglair. Mae gwaith yn cynyddu’n dda ar brosiect Galeri 2, Gorsaf newydd Rheilffordd Eryri a Chei Llechi Safle’r Ynys.  Drwy’r prosiectau cyfalaf yma, rydym yn gweithio’n agos efo’n partneriaid i gyflawni’r weledigaeth gyfrannol, drwy obeithio bydd yn hwb mawr i drigolion lleol, busnesau ac ymwelwyr.”

 

Cefndir

Lleodd Llewyrchus Llawn Addewid 2014-17

Yn Tachwedd 2014, roedd Cyngor Gwynedd a’r bartneriaeth yn llwyddiannus yn sicrhau 'Cronfa Taclo Tlodi Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid' Llywodraeth Cymru. Roedd sicrhau’r arian yn hanfodol i roi cychwyn ar sawl prosiect o gwmpas y Dref.

Prosiectau'r rhaglen sydd wedi cael effaith arwyddocaol ar Gaernarfon;

  • Menter Siopau Gwag
  • Mentro Mlaen
  • STAMP:Caernarfon
  • Ardal Gwella Busnes
  • Beics Menai 
  • Safle’r Ynys, Cei Llechi
  • Terfynfa Caernarfon Rheilffordd Ucheldir Cymru
  • Castell Caernarfon
  • Galeri
  • Prosiectau Tai


        Adroddiad Cyrhaeddiad           

 

 

Cyrchfannau Denu Twristiaeth (TAD) 2017-20

Daeth y rhaglen 'Lleodd Llewyrchus Llawn Addewid' i ben ym mis Ebrill 2017. Fel ail wedd, ac yn sgil buddsoddiad cychwynol 'Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid' (VVP) (£2.6m), cyhoeddwyd ym mis Hydref 2016 fod Cyngor Gwynedd yn llwyddiannus yn denu buddsoddiad sylweddol drwy raglen Cyrchfannau Denu Twristiaeth (TAD) 2017-20 gwerth dros £12m.

Roedd hyn yn sicrhau bod y Cyngor wedi denu budsoddiad o £15m at ddau gynllun blaenoriaeth strategol. Mae’r prosiect dan arweiniad Croeso Cymru, ac ariannir yn rhannol gan y Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru. 

Mae’r pecyn yn sicrhau bod 3 prif gynalyddion y Dref – Galeri , Ymddiriedolaeth Harbwr Caernarfon a Rheilffordd Eryri yn medru gwella eu cynnig yn sylweddol ac adfywio rhai rhannau o Gaernarfon sydd wedi bod yn adfeiliedig ers degawdau.

Cychwynnodd y prosiect TAD yn Ebrill 2017 lle bu Rheolwr Prosiect, Phil McGrath, yn ymuno a’r tîm Adfywio a chychwyn i roi’r rhaglen ar waith. Mae manylion am y cynlluniau unigol isod:

 

Galeri 2 – sinema 2 sgrin llawn amser newydd , swyddfeydd ychwanegol a gofod gwaith creadigol.


Ymddiriedolaeth Harbwr Caernarfon – datblygu Cei Llechi, Safle’r Ynys yn 19 o unedau busnes crefftwr, 2 llety gwyliau.


Rheilffordd Eryri – datblygu gorsaf newydd ar Lon Santes Helen. 


Cynllun Gwella Mynediad a Chysylltedd
– gwella’r cysylltiadau rhwng y safleoedd strategol.

 

 

Diweddariad Mai 2018:

 

Galeri 2 – mae strwythyr yr adeilad wedi’i gwblhau ac mae’r adeilad yn ddwrglos erbyn hyn. Disgwylir i sinema newydd fod yn barod diwedd haf 2018.


Ymddiriedolaeth Harbwr Caernarfon
- Mae’r gwaith tendro yn digwydd ar hyn o bryd a bydd y gwaith adeiladu’n cychwyn ar y safle ym mis Mehefin.

 

Prosiect STAMP - Mae’r prosiect STAMP wedi comisiynu'r arlunydd, Bedwyr Williams, i gael dylanwad artistig ar y gwaith adeiladu. Mae Bedwyr wedi bod yn gweithio efo timau dylunio’r Ymddiriedolaeth a’r Rheilffordd. 


Rheilffordd Eryri
– mae strwythur yr adeilad wedi’i gwblhau. Mae Bedwyr Williams yn cydweithiogyda tim proffesiynol y  Rheilffordd hefyd. Disgwylir i’r Orsaf agor ei drysau’n mis Medi 2018.


Cynllun Gwella Mynediad a Chysylltedd  - mae Cam 1 o’r prosiect wedi ei chwblhau. Bydd Cam 2 yn digwydd yn y flwyddyn olaf o’r prosiect. 

 

Mwy o wybodaeth:

Cysylltwch â ni; 

 

adfywio caernarfon (d)