The Welsh Language

Language policy

Primary

The goal of the Language Policy is the same across the county’s primary schools, to develop the ability of every pupil to be confident in both languages by the end of KS2. Welsh is the school’s official language of assessment at the end of KS1. In KS2, we continue to direct attention at developing pupils’ grasp of Welsh but we also begin the process  skills in both languages.


Secondary

In every secondary school it is expected that every pupil who has achieved the necessary level, which is 3+, at the end of KS2 to follow a Welsh First Language programme of study in KS3 so as to ensure appropriate progression and continuity. The hope is that these pupils can study Welsh and English as subjects until the end of year 11. Secondary schools build on the foundation provided in the primary by ensuring that every pupil continues to develop skills in both Welsh and English.


Special Educational Needs

The Welsh Education Scheme ensures that children and young people with special educational needs (SEN) are given equal linguistic opportunity in terms of bilingual education.

Welsh and bilingual provisions are available for all kinds and variations of SEN. Pupils and their parents have access to a service that is totally bilingual.

Welsh in Education Strategic Plan 

Gwynedd Council is pleased to publish the second Welsh in Education Strategic Plan 2017-2020. The Plan sets a vision, commitment and direction for ensuring that children and young people attain the highest standards in order to maintain the language, culture and economy locally. 

The Education Department's Language Policy sets an ambitious aim of ensuring that all pupils in the County have the appropriate linguistic skills in Welsh and English, in order to enable them to participate fully in the bilingual society of which they are part. This coincides well with the Welsh in Education Strategic Plan, which is to ensure the development of Welsh as a subject and teaching medium from pre-school age onward, and to promote the use our children and young people make of Welsh as a social language. 

Gwynedd Council is committed to accomplishing all the aims and objectives of the Welsh in Education Strategic Plan and consequently to supporting Welsh Government's strategy to reach the goal of a million Welsh-speakers by 2050 ensuring that there are opportunities at every stage of an individual's life to learn Welsh and to learn through the medium of Welsh.

As part of the effort to achieve this aim, and to support the vision set out in the Welsh in Education Strategic Plan, Gwynedd Council will continue to support and promote the implementation of the Language Charter at every primary school in the county in order to influence social use of Welsh among children. 

Gwynedd Council will also support the Secondary Sector Language Strategy, which provides clear guidance to our secondary schools about techniques for changing language habits and the different ways of influencing the social language of pupils within and outside the school, thus leading to further increase in the social and curricular use of Welsh among pupils.

 

Welsh in Education Strategic Plan 

Strategaeth Iaith Uwchradd

Ers lansio’r Siarter Iaith Gymraeg yng Ngwynedd, mae gwaith arloesol wedi digwydd yn ein hysgolion cynradd i ddylanwadu ar ddefnydd cymdeithasol plant o’r Gymraeg. Er mwyn sicrhau dilyniant cadarn i’r Siarter, mae’n bleser gennym gyflwyno Strategaeth Iaith Uwchradd fydd yn rhoi arweiniad clir i’n hysgolion uwchradd am dechnegau newid arferion iaith a’r gwahanol ffyrdd o ddylanwadu ar iaith gymdeithasol disgyblion y tu mewn a thu allan i’r ysgol. 

Lluniwyd y Strategaeth hon dan arweiniad Carys Lake, Arweinydd Canolfan Iaith Uwchradd Gwynedd a chyda chydweithrediad gweithgor o benaethiaid a dirprwyon uwchradd a swyddogion Cyngor Gwynedd. Roedd y gweithgor yn cynrychioli ystod o ysgolion uwchradd sy’n amrywio o ran lleoliad daearyddol, maint, cefndir a chyd-destun ieithyddol.

Sicrhawyd mewnbwn gwerthfawr a brwd i’r Strategaeth gan ddysgwyr uwchradd o wahanol gefndiroeddieithyddol gan gynnwys Cymry cynhenid, dysgwyr rhugl a dysgwyr mwy elfennol. Bu’r ymweliadau hyn â grwpiau o ddisgyblion yn gyfle i sbydu syniadau o bob math. Roedd brwdfrydedd heintus y disgyblion hyn yn creu argraff arbennig.

Bydd cynllunio a gweithredu’r Strategaeth hon yn effeithiol yn sicrhau gweithredu cyson safonol i hyrwyddo’r Gymraeg lafar anffurfiol gan ddysgwyr ein hysgolion uwchradd. Mae’n cydnabod a mynd i'r afael â’r heriau hynny yn y maes gan gynnwys effaith a dylanwad ffactorau megis cyfryngau cymdeithasol a dylanwad masnachol byd eang. Mae’n gosod gweledigaeth glir gytunedig ac yn cynnwys llwybrau gweithredu clir sy’n cynnwys atebolrwydd i wireddu’r weledigaeth honno.

Er mwyn gweithredu’r Strategaeth hon, mae’n hanfodol bod yr holl randdeiliaid, gan gynnwys ysgolion, staff dysgu a gweinyddol, Aelodau Etholedig Cyngor Gwynedd, rhieni a disgyblion nid yn unig yn tanysgrifio iddi ond hefyd yn ei chofleidio fel arf fydd yn sicrhau bod Gwynedd yn arwain yn flaengar wrth gyfrannu at wireddu Cymraeg 2050.

Mae Cyngor Gwynedd yn ymrwymo i gefnogi strategaeth Llywodraeth Cymru i gyrraedd y nod o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 gan sicrhau bod cyfleoedd ar bob cyfnod ym mywyd unigolyn i ddysgu Cymraeg ac i ddysgu drwy’r Gymraeg. Fel rhan o’r ymdrech i gyrraedd y nod yma, gofynnwyd yn benodol i Gyngor Gwynedd gydweithio gyda Llywodraeth Cymru i ledaenu arferion y Siarter Iaith Cynradd ledled Cymru. Cyffrous felly yw cyhoeddi bod Cyngor Gwynedd wedi datblygu Strategaeth Iaith Uwchradd fel offeryn cynllunio effeithiol, gan adeiladu ar lwyddiant y Siarter Iaith Cynradd, ar gyfer arwain at gynnydd pellach yn nefnydd cymdeithasol a chwricwlaidd disgyblion o’r Gymraeg.

 

Gwynedd Secondary Sector Language Strategy