Cwestiynau a ofynnir yn aml

Pam mae'n rhaid i mi dalu?

Does dim rhaid i'r Cyngor ddarparu cludiant am ddim i'r ysgol / coleg ar gyfer rhai sydd dros 16 oed. Rydym wedi penderfynu codi incwm yn lle torri ar wasanaethau. Mae'r Cyngor yn cyfrannu 80% o gost y cludiant. Mae hyn yn digwydd ar sail y Polisi Cludiant Ôl-16 Oed.


Beth am y rhai sy'n cael trafferth talu'r ffi?
 

Nid yw Cyngor Gwynedd yn cynnig help ariannol ar gyfer y cynllun, ond gallech fod yn gymwys i wneud cais am y Lwfans Cynhaliaeth Addysg. Mae mwy o wybodaeth ar www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk neu holwch yn yr ysgol / coleg.


Rwy'n 15 oed ond yn mynd i flwyddyn 12 neu ar gwrs addysg bellach. Ydw i'n gorfod talu?

Na. Mae'n rhaid i'r Cyngor ddarparu cludiant i bawb sydd dan 16 oed ar 31 Awst.


Pryd alla i ddefnyddio’r Tocyn?

Nid yw'r Tocyn yn rhoi hawl i chi deithio ar bob cludiant cyhoeddus yng Ngwynedd. Mae’r Rhwydwaith Cludiant yn nodi pa wasanaethau sydd ar gael ar gyfer cyfeiriad cartref y myfyriwr a’r ysgol / coleg perthnasol.


Beth yw amodau defnyddio’r tocyn?

Rhaid i chi gadw at y côd ymddygiad; os nad ydych chi’n gwneud hyn, gallwch gael eich gwahardd rhag cael tocyn.


Beth os ydw i’n newid o ysgol / coleg?

Ewch i Fy Nghyfrif, ac yna Fy Mhroffil, neu ffoniwch Galw Gwynedd ar 01766 771000 er mwyn diweddaru’ch manylion.


Ydw i’n gallu defnyddio fy nhocyn i deithio ar y bws ac ar y trên?

Na. Os ydych yn teithio i Goleg Llandrillo Pwllheli ac yn dod o rai llefydd i'r de o Borthmadog, tocyn trên fyddwch chi'n ei gael ac ni fyddwch yn cael teithio ar y bws.

Os ydych yn teithio i Goleg Llandrillo Pwllheli ac yn byw o’r gogledd i Borthmadog tocyn bws fyddwch chi’n ei gael ac ni fyddwch yn cael teithio ar y trên.


Oes rhaid cael Tocyn Teithio 16+ er mwyn teithio o un safle coleg i’r llall fel rhan o fy nghwrs?

Nac oes. Cyfrifoldeb eich coleg yw darparu cludiant rhwng safleoedd yn ystod y diwrnod addysgu.


Beth os ydw i’n byw fwy na thair milltir oddi wrth y safle bws?

Bydd cludiant ar gael i chi rhwng eich cartref a’r safle bws. I wneud trefniadau ffoniwch Galw Gwynedd ar 01766 771000.