Profiad Gwaith Estynedig

Mae'r Cynllun Profiad Gwaith Estynedig yn rhoi cyfle i fyfyrwyr sy'n mlwyddyn 10 neu uwch fynychu lleoliad gwaith lle maent yn cyflawni tasgau a dyletswyddau arbennig, fwy neu lai fel gweithiwr cyffredin, ond gyda phwyslais ar agweddau dysgu.

Bydd myfyrwyr yn gweithio gyda darparwr lleoliad am un neu ddau ddiwrnod yr wythnos dros gyfnod o amser. Mae'r cynllun ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno dilyn galwedigaeth arbennig fel rhan o’u cwricwlwm, ac mae'n arwain at gymhwyster galwedigaethol, neu ran ohono.

Mae’r profiad yn cynnwys ymgymryd â rôl gweithiwr ifanc ac yn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr gyflawni tasgau, gan ddefnyddio a datblygu sgiliau gwaith, dod i adnabod prosesau gweithio a phrofi amgylcheddau byd gwaith. Mae’n rhan bwysig o ddysgu gwaith-berthynol sy’n caniatáu i fyfyrwyr ddysgu am y byd gwaith mewn sefyllfa weithio real.


Sut mae gwneud trefniadau?

Mae gan bob Ysgol neu Uned Gyfeirio Disgyblion (PRU/UGD) Gydlynydd Profiad Gwaith sy’n gyfrifol am oruchwylio unrhyw raglenni Profiad Gwaith.

Gofynnir i fyfyrwyr ddod o hyd i’w lleoliadau eu hunain gyda chymorth athrawon / rhieni. Os na allant ddod o hyd i leoliad gellir cwblhau ffurflen gyfeirio a'i anfon at Swyddog Profiad Gwaith Estynedig y Cyngor, gall y swyddog helpu myfyriwr ddod o hyd i leoliad. Unwaith bydd y cwmni'n barod i gymryd myfyriwr bydd y cwmni'n cael ymweliad addasrwydd lleoliad. Gofynnir wedyn i Rieni, Cyflogwyr a Myfyrwyr gwblhau’r ffurflen gymeradwyo sy’n dynodi bod pob parti’n cytuno gyda'r trefniadau.


Lleoliadau gwaith y tu allan i’r sir

Os bydd myfyriwr yn dymuno mynd ar brofiad gwaith y tu allan i’r sir, y rhieni / gwarchodwyr sy'n gyfrifol am wneud y trefniadau priodol ar gyfer teithio a llety. Yn yr achosion hyn y Swyddog Profiad Gwaith yw'r pwynt cyswllt cyntaf os bydd angen gwybodaeth am hyn (manylion cyswllt ar waelod y dudalen).


Beth ddylai myfyriwr ei wneud tra mae ar brofiad gwaith?

Dylai myfyrwyr ymgymryd â thasgau go iawn i roi syniad iddynt o’r gwaith a wnaed gan y cyflogwr. Dylent ddysgu sut y mae’r cwmni'n gweithio. Gall rhai myfyrwyr arsylwi’r agweddau mwy cymhleth o redeg cwmni a dylent ennill dealltwriaeth o’r modd y mae menter, creadigrwydd a dyfeisgarwch yn cynorthwyo twf busnes. Dylai rhaglen gael ei threfnu ar gyfer y myfyriwr, a dylai cyflogwyr fonitro’r hyn y mae’r myfyriwr wedi ei gyflawni. Bydd gan bob myfyriwr lyfr log profiad gwaith lle bydd ganddynt gynllun gweithredu a gallant gofnodi cynnydd. 


Y ffurflen gymeradwyo a chaniatâd

Mae’r Ffurflen Gymeradwyo a Chaniatâd, a gyhoeddir gan yr ysgol, yn ffordd y gall yr holl bartneriaid (myfyriwr, rhiant a chyflogwr) gymeradwyo’n swyddogol y gweithgareddau a’r amodau drwy arwyddo’u caniatâd. Ni all lleoliad gwaith ddigwydd heb i’r ffurflen hon gael ei chwblhau’n llawn a’i dychwelyd i’r ysgol. Mae’r ffurflen hon yn darparu gwybodaeth feddygol hanfodol ac adran i nodi risgiau arbennig a’r mesurau rheoli yn ogystal ag amlinellu cyfrifoldebau pob partner.

 

Ymweliadau athrawon â darparwyr lleoliadau

Bydd aelod o staff yr ysgol yn ymweld â chyflogwr yn ystod y lleoliad er mwyn siarad â’r myfyriwr a’r goruchwyliwr i fonitro ac adolygu cynnydd y myfyriwr. Os nad yw ymweliad yn “ymarferol resymol” e.e. y tu allan i’r sir, bydd yr ysgol yn cysylltu â’r cyflogwr a’r myfyriwr ac yn cwblhau adroddiad.

 

Gwybodaeth i fyfyrwyr

Dod o hyd i leoliad

Mae gan bob ysgol restr o leoliadau sydd ar gael, yn cynnwys lleoliadau mae myfyrwyr wedi eu defnyddio yn y gorffennol. Gall y Swyddog Profiad Gwaith eich cynorthwyo i ddefnyddio’r rhestr hon.

Gallwch hefyd ddefnyddio cyfeirlyfr, megis Yell.com neu gwefan 'Mister What' (gwefan Saesneg yn unig)


Ysgrifennu llythyr neu alwad ffôn 

Y cam nesaf yw cysylltu â'r cyflogwr. Gallwch un ai ysgrifennu llythyr, ffonio’r cyflogwr neu ymweld ag ef / hi os ydych eisiau gofyn am leoliad. Mae’n rhaid i chi baratoi’n ofalus ar ei gyfer a gall eich tiwtor grŵp yn yr ysgol eich cynorthwyo gyda hyn.  


Y llyfr log profiad gwaith

Mae’n rhaid i chi lenwi'r llyfr log profiad gwaith a fyddwch yn ei gael gan y Cydlynydd profiad gwaith yn yr ysgol. Mae’n rhaid cwblhau hwn, a bydd eich athrawon yn eich helpu gyda hyn.

Gwybodaeth i rieni

Dod o hyd i leoliad

Mae gan bob ysgol restr o leoliadau mae myfyrwyr wedi eu defnyddio'n y gorffennol, a gall y cydlynydd Profiad Gwaith gynorthwyo eich mab / merch i ganfod lleoliad. Ffordd arall yw drwy gyfeirlyfr, megis “Yellow Pages”.  


Y llyfr log profiad gwaith

Mae’n rhaid i’ch mab / merch lenwi llyfr log profiad gwaith. Byddant yn cael y llyfr log gan y Cydlynydd Profiad Gwaith yn yr ysgol. Mae’n rhaid iddynt gwblhau hwn, a bydd eu hathrawon yn eu cynorthwyo gyda hyn.


Cyfnodau cinio ac egwyl

Dylai rhieni drafod trefniadau ar gyfer cyfnodau cinio ac egwyl gyda’u mab / merch a gwneud yn siŵr eu bod yn addas. Os yw'r myfyriwr yn aros ar anheddau'r lleoliad mae gan y cyflogwr ddyletswydd gofal. Os yw'r myfyriwr yn gadael eiddo’r cyflogwr yn ystod cyfnodau cinio neu egwyl, ni ellir derbyn unrhyw atebolrwydd gan y cyflogwr na’r ysgol am unrhyw ddigwyddiad.

 

Gwybodaeth feddygol hanfodol ar fyfyrwyr

Dylid ystyried iechyd pob myfyriwr cyn dewis lleoliad; er enghraifft, byddai rhywun gydag  asthma yn osgoi lleoedd llychlyd. Os bydd myfyriwr ar feddyginiaeth mae’n rhaid roi gwybod i’r cyflogwr.

Gofynnir i rieni / gwarchodydd ddarparu gwybodaeth feddygol hanfodol ar y ffurflen gymeradwyo a chaniatâd a allai effeithio ar ddiogelwch a lles eu mab neu eu merch tra byddant ar leoliad.

Gwybodaeth i gyflogwyr

Darparu lleoliad

Os ydych yn dymuno darparu lleoliad neu leoliadau i fyfyriwr neu fyfyrwyr mewn ysgol, gallwch gysylltu â'r ysgol i gynnig lleoliad.

Gallwch hefyd gysylltu â Swyddog Profiad Gwaith Estynedig y Cyngor: 07770954981.


Gwybodaeth gyffredinol - Yswiriant a phrofiad gwaith

Efallai bod eich yswiriwr wedi dweud wrthych na fedrwch chi gael unrhyw un o dan 16 oed yn eich lleoliad gwaith. Gall hyn fod yn wir pe baech yn “cyflogi’r” unigolyn ond ar gyfer Profiad Gwaith nid yw hyn yn gymwys.

Mae Profiad Gwaith yn achos arbennig gan ei fod yn gynllun y llywodraeth. Os byddwch yn cysylltu gyda’ch cwmni yswiriant, nid eich Brocer Yswiriant, a dweud wrthynt eich bod yn cymryd myfyriwr ar Brofiad Gwaith, ni fydd unrhyw gost ychwanegol. Mae hyn wedi cael ei gytuno gyda’r holl Sefydliadau Masnach Yswiriant ac mae’r ddogfen isod gan yr ABI yn cadarnhau hyn.

Os bydd eich cwmni yswiriant yn gwrthod neu’n codi tâl arnoch rhowch wybod i Swyddog profiad gwaith y Cyngor (manylion cyswllt ar waelod y dudalen) a bydd yn cysylltu â’r ABI ac adran y Llywodraeth (DCSF).


Y llyfr log profiad gwaith

Gall y cyflogwr gynorthwyo'r myfyriwr drwy eu helpu i gwblhau'r llyfr log, a mae angen i'r cyflogwr gwblhau’r adran “Adroddiad y Cyflogwr ar y Myfyriwr” ar gyfer y myfyriwr ar ddiwedd y lleoliad.


Cyfnodau cinio ac egwyl

Os yw'r myfyriwr yn aros ar anheddau'r lleoliad mae gan y cyflogwr ddyletswydd gofal fel ag ar gyfer unrhyw weithiwr. Os bydd y myfyriwr yn gadael eiddo’r cyflogwr yn ystod cyfnodau cinio neu egwyl, ni ellir derbyn unrhyw atebolrwydd gan y cyflogwr na’r ysgol am unrhyw ddigwyddiad a allai ddigwydd.


Canllawiau defnyddiol

 

Cysylltu â ni

Mae gan bob Ysgol/ UGD/PRU Gydlynydd profiad gwaith, i gysylltu â nhw ffoniwch yr ysgol yn uniongyrchol.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Swyddog profiad gwaith estynedig y Cyngor, Adran Addysg, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Rhif ffôn: 07770 954981