Deddfwriaeth sy'n effeithio ar brofiad gwaith

Trefniadau yswiriant

Mae 6 prif faes risg a allai fod yn berthnasol:

  • Niwed i’r myfyrwyr eu hunain;
  • Niwed i eraill ar yr anheddau;
  • Niwed i eraill sydd ddim ar yr anheddau;
  • Difrod neu golled i eiddo cyflogwyr;
  • Difrod neu golled i eiddo arall;
  • Difrod neu golled i eiddo gweithiwr.

Mae Cymdeithas Yswirwyr Prydeinig, Cymdeithas Brocerwyr Yswiriant a Buddsoddwyr Prydeinig a Lloyds of London wedi cytuno i adnabod myfyrwyr profiad gwaith ar leoliad fel “gweithwyr”. Mae’n rhaid i bob darparwr lleoliad gael Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus ac Atebolrwydd Cyflogwr.

Ar gyfer “unig fasnachwyr” sydd heb yswiriant Atebolrwydd Cyflogwr, bydd angen i’r cyflogwr gysylltu â’u hyswiriwr Atebolrwydd Cyhoeddus i weld a fyddant yn gwarantu’r myfyriwr ar gyfer atebolrwydd cyflogwyr fel gwirfoddolwr. Mae’n rhaid rhoi gwybod i gwmni yswiriant y cyflogwr am fwriad y cyflogwr i dderbyn myfyriwr profiad gwaith. Os bydd myfyriwr yn teithio mewn cerbyd at bwrpasau gwaith mae’n rhaid i’r yswiriant cerbyd eu gwarantu.

Os gellir arddangos atebolrwydd:

  • Dylai niweidiau a achosir i eraill ar yr anheddau, eraill heb fod ar yr anheddau, difrod i eiddo eraill  a difrod i eiddo gweithiwr yn arferol gael eu cwmpasu gan bolisi Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus y cyflogwr.
  • Dylai difrod i eiddo’r cyflogwr ei hun yn arferol gael ei gwmpasu gan bolisi difrod materol cyflogwr.
  • Bydd niweidiau i’r myfyriwr tra bydd ar brofiad gwaith yn cael eu cwmpasu gan bolisi Yswiriant Atebolrwydd Cyflogwyr y cyflogwr .
  • Mae’n rhaid briffio myfyrwyr os ydynt yn peri niwed neu ddifrod drwy weithred fwriadol ni fyddant yn cael eu gwarantu gan yswiriant a gall fod yn ofynnol iddynt gyfarfod â chost unrhyw iawndal y gall y Llysoedd ei ddyfarnu.


Cyfyngiadau ar y dyletswyddau y gall myfyrwyr eu cyflawni ar brofiad gwaith

Mae Deddf Addysg 1996, Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y gwaith 1999 ac is-ddeddfau lleol yn gosod cyfyngiadau ar y math o waith y gall myfyrwyr ymgymryd ag ef ar brofiad gwaith.


Oriau gwaith

Mae Rheoliadau Amser Gwaith 1998 a 1999 yn berthnasol i fyfyrwyr ar brofiad gwaith, fodd bynnag, mae nifer a phatrwm oriau a weithir yn arferol yn cael ei gytuno gan y darparydd lleoliad, rhieni, yr ysgol a’r myfyriwr. Os yn bosib, dylid gweithio oriau arferol, a ni chaniateir i fyfyrwyr weithio y tu allan i unrhyw oriau a nodwyd gan ddeddfwriaeth. os yw'r lleoliad yn cynnwys gwaith sifftiau, a bod ar y myfyriwr eisiau ymgymryd â sifft un noson, yn rhan o’u profiad, gellir caniatáu hyn, ond mae’n rhaid cael cytundeb y rhieni a’r cyflogwr, ac ni all yr oriau fynd y tu hwnt i’r mwyafswm cyfreithiol.


Tâl, treth ac yswiriant cenedlaethol

Mae gan fyfyrwyr ar Brofiad Gwaith statws “cyflogai” ar gyfer pwrpasau cyfreithiol ac yswiriant ond ni ddylent dderbyn tâl am y gwaith y maent yn ei wneud.

Gall cyflogwyr gyfrannu at gostau teithio neu ginio os dymunant.


Agweddau Iechyd a Diogelwch profiad gwaith

Ymweliadau addasrwydd lleoliad

Mae gan Drefnwyr Profiad Gwaith (Ysgolion ac UCD/PRUs) ddyletswydd i asesu gallu darparydd lleoliad profiad gwaith i ddarparu ar gyfer iechyd, diogelwch a lles myfyriwr tra bydd ar brofiad gwaith. Ar hyn o bryd mae’r Cyngor yn darparu’r gwasanaeth hwn i ysgolion a bydd cynrychiolydd y Cyngor yn ymweld a lleoliad y darparydd dros gyfnod o amser i drafod iechyd, diogelwch, lles a materion perthnasol eraill er mwyn asesu eu gallu i ddarparu ar gyfer iechyd, diogelwch a lles myfyriwr ar brofiad gwaith.


Asesiad risg penodol ar gyfer gweithwyr ifanc

Mae Rheoli Rheoliadau Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1999 yn ei gwneud yn ofynnol i gyflogwyr ymgymryd ag Asesiad Risg. Mae angen i Gyflogwyr roi gwybod i fyfyrwyr am eu prif ddyletswyddau a thasgau, y math o waith, unrhyw risgiau penodol cysylltiedig a’u mesurau rheoli, ac atgoffa’r myfyrwyr o’u cyfrifoldebau tra’u bod ar leoliad gwaith. Bydd yn rhaid dweud  wrth rieni/gwarchodwyr am y risgiau a’r mesurau rheoli hyn. Mae Adran Cyflogwyr ar y ffurflen  gymeradwyo a chaniatâd lle gellir darparu’r wybodaeth yma.

Yn yr un modd, mae’n rhaid i unrhyw beryglon arbennig cysylltiedig â’r man gwaith a’r gwaith sydd i’w wneud gael eu hesbonio, a phwysigrwydd arferion gweithio diogel gael ei bwysleisio. Mae’n rhaid i offer diogelwch a dillad amddiffynnol priodol fod ar gael hefyd.

Mae o fudd i bawb bod y cyflogwr yn sicrhau goruchwyliaeth ddigonol drwy gydol y lleoliad. Dylai goruchwylwyr fod yn ymwybodol o bwrpas profiad gwaith, bod â gwybodaeth dda o Iechyd a Diogelwch a gwybod rhywbeth am yr unigolyn ifanc sy’n gweithio gyda hwy.


Anwythiad Iechyd a Diogelwch cyflogwr

Mae prif gyfrifoldeb Iechyd a Diogelwch y myfyriwr tra’i fod ar Brofiad Gwaith yn gorwedd gyda’r cyflogwr. Bydd ar y cyflogwr angen atgyfnerthu cyfrifoldebau Iechyd a Diogelwch ar ddechrau un y lleoliad  drwy eu Proses Anwytho. Mae’n rhaid esbonio gweithdrefnau Adrodd Tân, Cymorth Cyntaf a Damweiniau a unrhyw bolisïau eraill perthynol i weithio diogel.


Adrodd ar ddamweiniau, digwyddiadau a digwyddiadau peryglus

Cyfrifoldeb y cyflogwr yw adrodd am unrhyw ddamweiniau, digwyddiadau neu ddigwyddiadau peryglus sy’n digwydd ar y safle gan ddilyn eu gweithdrefnau arferol ar gyfer adrodd o’r fath a gwmpesir gan Reoliadau RIDDOR 1995. Mae’n rhaid i’r cyflogwr adrodd am unrhyw ddamweiniau neu ddigwyddiadau o’r fath wrth Bennaeth neu Gydlynydd Profiad Gwaith yr ysgol a pherson cyswllt argyfwng y myfyriwr. Bydd ei rhif ffôn ar y Ffurflen Gymeradwyo a Chaniatâd ac yn Llyfr Log Profiad Gwaith.

 

Deddf Gwarchod Data

Gellir cadw’r wybodaeth a roddwyd ar y ffurflen gymeradwyo a chaniatâd ar brint neu’n electronig, a defnyddir yr wybodaeth at bwrpasau addysg yn arbennig y Cynllun Profiad Gwaith, gan gyflogwyr, rhieni/gwarcheidwaid ag at bwrpas rhesymau’r Cyngor Iechyd a Diogelwch. Gofynnir i gyflogwyr a rhieni/gwarcheidwaid roi caniatâd.

 

Materion Diogelwch Plant

Bydd ysgolion wedi rhoi ystyriaeth i baratoi myfyrwyr i ddelio gyda digwyddiadau ac adrodd am ddigwyddiadau y maent yn teimlo’n anghyfforddus gyda nhw yn ystod eu lleoliad gwaith. Dylai cyflogwyr gymryd sylw o faterion amddiffyn plant o dan Ddeddf Cyfiawnder Troseddol a Gwasanaethau Llys 2000. Mae’n hanfodol nad yw unrhyw gyflogai sydd wedi ei anghymhwyso rhag gweithio gyda phlant yn dod i gyswllt â myfyriwr ar leoliad gwaith. Os bydd y lleoliad gwaith yn lleoliad estynedig “hirdymor” h.y. dros un tymor mae’n rhaid i’r cyflogwr a’r ysgol dan sylw wneud yn siŵr bod y darpariaethau ar gyfer amddiffyn plant yn addas ac yn cydymffurfio ag arweiniad a ddarperir gan y DfES a amlinellir yn “Diogelu Plant mewn Addysg”


Cysylltu â ni

Am wybodaeth bellach cysylltwch â'r Swyddog Profiad Gwaith Estynedig, Adran Addysg, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH.

Rhif ffôn: 07770 954981