Mynediad i ysgolion

Cynradd - mynediad i'r dosbarth Meithrin neu Derbyn - fis Medi 2018 yn unig; dyddiad cau 1 Chwefror 2018

Mae gan blant sy’n 3 oed cyn 1 Medi hawl i addysg ran-amser mewn ysgol gynradd yng Ngwynedd (dosbarth Meithrin).

Mae gan blant sy’n 4 oed cyn 1 Medi hawl i addysg lawn-amser mewn ysgol gynradd yng Ngwynedd (dosbarth Derbyn).

I wneud cais i’ch plentyn gael mynychu un o ysgolion cynradd Gwynedd:

Gyrrwch y ffurflen erbyn 1 Chwefror 2018.

I weld polisi mynediad ysgolion Gwynedd ewch i'r Llawlyfr Gwybodaeth i Rieni

Gallwch weld yn nalgylch pa ysgolion y mae eich cartref drwy chwilio am eich côd post ar Lle dwi'n byw.

Os ydych yn byw yng Ngwynedd ond yn dymuno anfon eich plentyn i ysgol mewn sir arall bydd angen i chi gysylltu efo’r sir honno a dilyn eu trefn nhw.  

Trosglwyddo / newid ysgol

Os ydych eisiau symud eich plentyn o un ysgol i un arall (nid symud o’r cynradd i’r uwchradd) mae angen i chi drafod gyda phenaethiaid yr ysgolion perthnasol. Ar ôl trafod gyda’r penaethiaid,

Am ragor o wybodaeth am bolisi mynediad ysgolion Gwynedd ewch i'r Llawlyfr Gwybodaeth i Rieni 

Gallwch weld yn nalgylch pa ysgolion y mae eich cartref drwy chwilio am eich côd post ar Lle dwi'n byw.

Rydym yn eich cynghori i beidio â symud disgyblion yn ystod blwyddyn ysgol rhag amharu ar eu haddysg.

Trosglwyddo o’r ysgol Babanod i’r ysgol Iau - mynediad fis Medi
2018 yn unig; dyddiad cau 1 Chwefror 2018

Mae angen i bob rhiant y mae eu plant ar fin gadael ysgol Babanod, ymgeisio am le ym mlwyddyn 3 neu 4 mewn ysgol arall cyn 1 Chwefror 2018. Mae hyn hefyd yn berthnasol i’r ysgolion hynny sydd â mynediad dros ddwy flynedd megis Ysgol Gynradd Nefyn ac Ysgol Sarn Bach. I wneud cais i’ch plentyn drosglwyddo i ysgol Iau:

Gyrrwch y ffurflen erbyn 1 Chwefror 2018.

I weld polisi mynediad ysgolion Gwynedd ewch i'r Llawlyfr Gwybodaeth i Rieni

Os ydych yn byw yng Ngwynedd ond yn dymuno anfon eich plentyn i ysgol mewn sir arall bydd angen i chi gysylltu efo’r sir honno a dilyn eu trefn nhw. 

Ysgolion Gwirfoddol dan Gymorth - mynediad fis Medi 2018

Mae tair ysgol wirfoddol yng Ngwynedd: Ysgol Ein Harglwyddes, Ysgol Santes Helen ac Ysgol Beuno Sant.

Gan mai’r corff llywodraethu o ysgolion gwirfoddol dan gymorth yw eu Awdurdod Mynediad eu hunain, cyfrifoldeb y llywodraethwyr yw mynediad i’r tair ysgol wirfoddol dan gymorth.

Ar gyfer mynediad i ysgol gynradd wirfoddol dan gymorth, bydd yn rhaid gwneud cais ysgrifenedig yn uniongyrchol i’r ysgol.

Uwchradd - mynediad fis Medi 2018 yn unig

Ym mis Tachwedd, mae ysgolion cynradd yn anfon ffurflen i rieni disgyblion Blwyddyn 6 er mwyn iddynt gael dewis ysgol uwchradd ar gyfer eu plentyn. I wneud cais i’ch plentyn gael mynychu un o ysgolion uwchradd Gwynedd:

Mae gennych hawl i apelio yn erbyn unrhyw benderfyniad i banel annibynnol.

Am ragor o wybodaeth am bolisi mynediad ysgolion Gwynedd ewch i'r Llawlyfr Gwybodaeth i Rieni 

Gallwch weld yn nalgylch pa ysgolion y mae eich cartref drwy chwilio am eich côd post ar Lle dwi'n byw.

Os ydych yn byw yng Ngwynedd ond yn dymuno anfon eich plentyn i ysgol mewn sir arall bydd angen i chi gysylltu efo’r sir honno a dilyn eu trefn nhw. 

Meini prawf mynediad

Am unrhyw wybodaeth ynglŷn â meini prawf mynediad i ysgolion, ewch i'r Llawlyfr Gwybodaeth i Rieni