Mynediad i ysgolion

Cynradd - mynediad i'r dosbarth Meithrin neu Derbyn - Medi 2021; dyddiad cau 1 Chwefror 2021

Mae gan blant sy’n 3 oed cyn 1 Medi hawl i addysg ran-amser mewn ysgol gynradd (dosbarth Meithrin).

Mae gan blant sy’n 4 oed cyn 1 Medi hawl i addysg lawn-amser mewn ysgol gynradd (dosbarth Derbyn).

Llenwch y ffurflen ar-lein isod i wneud cais i’ch plentyn: 

Bydd rhaid gwneud cais cyn 1 Chwefror 2021 (ar gyfer Medi 2021).

Neu gallwch lawrlwytho ffurflen gais a'i dychwelyd i'r cyfeiriad sydd wedi ei nodi arni. 
Lawrlwytho ffurflen: Cais am le mewn ysgol gynradd

I weld polisi mynediad ysgolion Gwynedd ewch i'r Llawlyfr Gwybodaeth i Rieni

Gallwch weld yn nalgylch pa ysgolion y mae eich cartref drwy chwilio am eich côd post ar Lle dwi'n byw.

Os ydych yn byw yng Ngwynedd ond yn dymuno anfon eich plentyn i ysgol mewn sir arall bydd angen i chi gysylltu efo’r sir honno a dilyn eu trefn nhw.  

Trosglwyddo / newid ysgol

Os ydych eisiau symud eich plentyn o un ysgol i un arall (nid symud o’r cynradd i’r uwchradd) mae angen i chi drafod gyda phenaethiaid yr ysgolion perthnasol. Ar ôl trafod gyda’r penaethiaid gallwch wneud y cais ar-lein,

Neu gallwch lawrlwytho ffurflen gais a'i dychwelyd i'r cyfeiriad sydd wedi ei nodi arni.
Lawrlwytho ffurflen gais: Trosglwyddo neu newid ysgol

Mae mwy o wybodaeth am bolisi mynediad ysgolion Gwynedd yn y Llawlyfr Gwybodaeth i Rieni 

Gallwch weld yn nalgylch pa ysgol mae eich cartref drwy chwilio am eich côd post ar Lle dwi'n byw.

Rydym yn eich cynghori i beidio â symud disgyblion yn ystod blwyddyn ysgol rhag amharu ar eu haddysg.

Trosglwyddo o’r ysgol Babanod i’r ysgol Iau - mynediad mis Medi
2021; dyddiad cau 1 Chwefror 2021

Os yw eich plentyn chi ar fin gadael ysgol Babanod, mae'n rhaid i'r rhiant/gwarchodwr wneud cais am le ym mlwyddyn 3 neu 4 mewn ysgol arall cyn 1 Chwefror 2021. Mae hyn hefyd yn wir i'r ysgolion sydd gan fynediad dros 2 flynedd fel Ysgol Gynradd Nefyn ac Ysgol Sarn Bach. I wneud cais i'ch plentyn symud i ysgol Iau:

Mae'n rhaid i'r ffurflen ein cyrraedd erbyn 1 Chwefror 2021.

I weld polisi mynediad ysgolion Gwynedd ewch i'r Llawlyfr Gwybodaeth i Rieni.

Os ydych yn byw yng Ngwynedd ond yn eisiau anfon eich plentyn i ysgol mewn sir arall, mae rhaid i chi gysylltu efo’r sir honno a dilyn eu trefn nhw. 

Ysgolion Gwirfoddol dan Gymorth - mynediad mis Medi 2021

Mae tair ysgol wirfoddol yng Ngwynedd: Ysgol Ein Harglwyddes ac Ysgol Santes Helen.

Gan mai’r corff llywodraethu o ysgolion gwirfoddol dan gymorth yw eu Awdurdod Mynediad eu hunain, cyfrifoldeb y llywodraethwyr yw mynediad i’r tair ysgol wirfoddol dan gymorth.

Ar gyfer mynediad i ysgol gynradd wirfoddol dan gymorth, bydd yn rhaid gwneud cais ysgrifenedig yn uniongyrchol i’r ysgol.

Uwchradd - mynediad mis Medi 2021

Gall rhieni disgyblion Blwyddyn 6 ddefnyddio'r ffurflen isod i wneud cais ar-lein i’ch plentyn gael mynychu un o ysgolion uwchradd Gwynedd ym mis Medi 2021.

Neu gallwch lawrlwytho ffurflen gais a'i dychwelyd i'r cyfeiriad sydd wedi ei nodi arni.
Lawrthlytho ffurflen: Cais am le mewn ysgol uwchradd

Bydd rhaid gwneud cais cyn 18 Rhagfyr 2020 (ar gyfer mynediad Medi 2021).

Mae gennych hawl i apelio yn erbyn unrhyw benderfyniad i banel annibynnol.

Am fwy o wybodaeth am bolisi mynediad ysgolion Gwynedd, ewch i'r Llawlyfr Gwybodaeth i Rieni.

Gallwch weld yn nalgylch pa ysgol mae eich cartref drwy chwilio am eich côd post ar Lle dwi'n byw.

Os ydych yn byw yng Ngwynedd ond yn dymuno anfon eich plentyn i ysgol mewn sir arall, mae rhaid i chi gysylltu efo’r sir honno a dilyn eu trefn nhw. 

Meini prawf mynediad

Am unrhyw wybodaeth ynglŷn â meini prawf mynediad i ysgolion, ewch i'r Llawlyfr Gwybodaeth i Rieni