Ysgol Hafod Lon newydd

Newyddion diweddaraf

Mae Ysgol Hafod Lon, sy’n addysgu plant a phobl ifanc âg anghenion dysgu ychwanegol o ardaloedd Dwyfor a Meirionnydd, wedi ei hagor yn swyddogol gan Alun Davies Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes a Chadeirydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Eric M Jones.

 Mae’r ysgol sydd wedi ei lleoli ym Mhenrhyndeudraeth yn darparu lle ar gyfer hyd at 100 o blant ac mae’n cymryd lle’r cyn Ysgol Hafod Lon sydd wedi gwasanaethu cenedlaethau o blant o’i cyn-gartref yn Y Ffôr.

 Ariannwyd  yr ysgol gwerth £13 miliwn ar y cyd gan Gyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru trwy ei Rhaglen i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif. Mae’r ysgol newydd sy’n chwarae rhan hanfodol wrth sicrhau darpariaeth arbenigol ar gyfer plant ag anghenion dysgu ychwanegol yn darparu addysg o’r radd flaenaf i ddisgyblion ardaloedd Meirionnydd a Dwyfor o Wynedd, gyda 84 o blant eisoes yn mynychu’r ysgol newydd.

 Mae'r ysgol newydd yn cynnwys ystafelloedd dosbarth modern gyda’r adnoddau diweddaraf, yn ogystal â pwll hydro therapi, ystafelloedd therapi, offer synhwyraidd, ac ardal chwarae awyr agored a chyfleusterau dysgu yn o gystal â uned breswyl egwyl fer. Mae gardd a chaffi hefyd yn rhan o'r ysgol, gan ddarparu amgylchedd ar gyfer disgyblion hŷn i ddatblygu eu sgiliau menter a busnes.

Gwyliwch y clip fideo isod i gael cip olwg ar yr Ysgol Newydd:

 

 

Ar y safle

Cynhaliwyd seremoni torri’r dywarchen ar y safle newydd ym Mhenrhyndeudraeth ar 13eg Chwefror 2015 er mwyn dathlu cychwyn gwaith ar yr ysgol ac uned breswyl ac egwyl fer newydd.

 

Enw’r ysgol a gwisg

Mae corff llywodraethol Ysgol Hafod Lon wedi penderfynu parhau â enw Ysgol Hafod Lon a’r wisg a logo presennol pan fydd yr ysgol yn symud i Benrhyndeudraeth.


Camau cyn agor

Yn dilyn penderfyniad terfynol Cabinet Cyngor Gwynedd a phenodi contractwr mae swyddogion Cyngor Gwynedd a Phennaeth Ysgol Hafod Lon wedi bod yn gweithio'n galed er mwyn sicrhau bod yr ysgol a’r uned breswyl ac egwyl fer yn barod ar gyfer derbyn plant yn Nhymor yr Hydref 2016.

Mae'r gwaith hwn wedi cynnwys:

  • Cytuno strwythur staffio ar gyfer yr ysgol newydd gan drafod a chytuno swyddi ar gyfer y staff presennol a phenodi unrhyw staff ychwanegol fydd eu hangen
  • Cofrestru a staffio’r uned breswyl 
  • Sicrhau cefnogaeth i staff, disgyblion a rhieni er mwyn gwneud y symud mor hawdd â phosib
  • Cefnogi’r corff llywodraethol yn ei waith yn arwain at ail-leoli yr ysgol bresennol
  • Trefnu cludiant i’r plant fydd yn mynd i’r ysgol newydd


Penodi contractwr

Yn dilyn proses tendro, rhoddwyd cytundeb ar gyfer adeiladu’r ysgol newydd i Wynne Construction, cwmni adeiladu o Gogledd Cymru. 

Dywedodd Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Gwynedd gyda chyfrifoldeb dros faterion Eiddo:

“Dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r Cyngor wedi gweithio’n effeithiol mewn partneriaeth gyda chwmni adeiladu Wynne Construction i gwblhau nifer o brosiectau gan gynnwys Ysgol newydd yr Hendre yng Nghaernarfon ac Ysgol Craig y Deryn yn Llanegryn, gyda’r ddwy yn ennill gwobrau ym maes adeiladu.

“Gwyddom o brofiad bod Wynne Construction yn rhannu ein hymrwymiad i gadw cymaint â bo modd o fudd prosiectau o’r fath yn yr economi leol trwy gyflogi cymaint o gontractwyr a staff lleol ar eu prosiectau â bo modd a chefnogi busnesau lleol yn eu cadwyni cyflenwi. Edrychwn ymlaen at ddod i gytundeb terfynol gyda hwy a gweld gwaith yn dechrau ar yr ysgol newydd.”


Y Broses

Yn ei gyfarfod ar 9 Hydref 2012, cytunodd Cabinet y Cyngor ar y 'Cynllun Blaenoriaethau - Maes Trefniadaeth Addysg' oedd yn cynnwys bwriad y Cyngor i addasu ei ddarpariaeth Anghenion Addysgol Arbennig.

Yn yr adroddiad nodwyd fod y Cyngor eisiau 'diwygio ei ddarpariaeth Addysg Arbennig oherwydd bod y ddarpariaeth bresennol yn Ysgol Hafod Lon dros ei chapasiti ac angen ei moderneiddio a'i hymestyn.'

Hefyd, nodwyd fod 'darpariaeth briodol ac addas ar gyfer rhan ogleddol y sir yn Ysgol Pendalar, Caernarfon, a bydd y datblygiad yma yn anelu i sicrhau darpariaeth debyg, mewn man canolog, ar gyfer gweddill y sir. Nid yw'r ddarpariaeth bresennol wedi ei lleoli'n ganolog ar gyfer yr ardal mae'n ei gwasanaethu, ac nid yw'r cyfleusterau chwaith yn cwrdd ag anghenion addysgol modern.'

Cytuno opsiynau ac ymgysylltu

Yn dilyn cynnal cyfres o gyfarfodydd Gweithgor i asesu opsiynau posibl i ymateb i anghenion y ddarpariaeth, a chyfres o gyfarfodydd ymgysylltu gyda staff, rhieni a cyrff llywodraethol perthnasol, cyflwynodd Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Gareth Thomas, adroddiad i Gabinet ar 10fed Mehefin 2014, ble cytunwyd â'r argymhelliad i ymgymryd â phroses ymgynghori statudol yn unol â gofynion Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion (Cymru) 2013 i ail-leoli Ysgol Hafod Lon ac Uned Tŷ Aran i safle newydd ym Mhenrhyndeudraeth ar 1 Medi 2016, cynyddu capasiti yr ysgol ac ychwanegu elfen breswyl i'r ddarpariaeth.

Ymgynghori statudol

Cynhaliwyd cyfnod o ymgynghori statudol rhwng 23 Mehefin - 5 Awst 2014 ac yn dilyn hyn cyflwynwyd adroddiad pellach i Cabinet y Cyngor ar 16 Medi 2014, yn manylu ar ganlyniadau'r ymgynghoriad hwnnw, y sylwadau dderbyniwyd, ymateb y Cyngor iddynt ac argymhelliad yn dilyn yr ymgynghoriad. Gellir weld yr adroddiad yn yr atodiadau isod. Cymeradwyodd y Cabinet i fwrw mlaen i gyhoeddi Rhybudd Statudol ar y cynnig i ail-leoli Ysgol Hafod Lon ac Uned Tŷ Aran i safle newydd ym Mhenrhyndeudraeth ar 1 Medi 2016, cynyddu capasiti yr ysgol ac ychwanegu elfen breswyl i'r ddarpariaeth, a chyhoeddi rhybuddion statudol yn unol â gofynion Adran 48  Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion (Cymru) 2013 er gweithredu hyn.

Rhybudd statudol

Cyhoeddwyd y Rhybudd Statudol ar 21 Tachwedd a bu cyfnod o 28 diwrnod i unrhyw un wrthwynebu’r cynnig rhwng 21 Tachwedd a 19 Rhagfyr 2014. Ni dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiad.

Penderfyniad Cabinet

Yn ei gyfarfod ar 13 Ionawr 2015 cymeradwyodd Cabinet Cyngor Gwynedd yn derfynol y cynnig i ail-leoli Ysgol Hafod Lon ac Uned Tŷ Aran i safle newydd ym Mhenrhyndeudraeth gan gynyddu capasiti yr ysgol ac ychwanegu elfen breswyl i’r ddarpariaeth.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd:   

“Rwyf wrth fy modd y bydd gwaith rŵan yn gallu cychwyn ar adeiladu’r cyfleuster uchelgeisiol hwn sydd wir ei angen. Fel Cyngor, rydym wedi ymrwymo i godi safonau a sicrhau bod gan holl ddisgyblion y sir fynediad at y cyfleusterau addysgol gorau fel y gallant gyrraedd eu llawn botensial.  

Mae ein cynlluniau ar gyfer yr ysgol newydd sbon hon yn cynnwys y cyfleusterau diweddaraf a fydd yn gwella bywydau’r plant sy’n mynychu yn ogystal â’u teuluoedd. Mae’r staff yn Ysgol Hafod Lon ac Uned Tŷ Aran yn darparu addysg ragorol, ond nid yw’r cyfleusterau presennol bellach yn cwrdd â’r gofynion sydd ohoni.  

Rydym felly yn edrych ymlaen at y prosiect rhagorol hwn a fydd yn fuddsoddiad mawr yn ardal Meirionnydd a Dwyfor o’r sir.”  

Mae mwy o wybodaeth am wahanol gamau o’r prosiect i’w gweld yn yr atodiadau isod.