Ysgol Cwm y Glo

Rhybudd Statudol

Ar y 21ain o Chwefror 2019, cyhoeddwyd Taflen Benderfyniad gan yr Aelod Cabinet Addysg, gyda’r penderfyniad i gyhoeddi Rhybudd Statudol ar y cynnig i gau Ysgol Cwm y Glo ar y 31ain Awst 2019.

Cafodd Rhybudd Statudol ei gyhoeddi ar 22 Chwefror 2019. Gall unrhyw un wrthwynebu'r cynnig o fewn cyfnod o 28 diwrnod o ddyddiad cyhoeddi'r rhybudd hwn, hynny yw erbyn 22 Mawrth 2019.

Dylid anfon gwrthwynebiadau ysgrifenedig at sylw’r Pennaeth Addysg:

Cyngor Gwynedd
Swyddfa’r Cyngor
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

neu drwy anfon neges e-bost at sylw’r Pennaeth Addysg: moderneiddioaddysg@gwynedd.llyw.cymru.

 

Cefndir

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae cwymp sylweddol wedi bod yn niferoedd disgyblion Ysgol Cwm y Glo.

Gyda capasiti o 72 o lefydd, mae niferoedd wedi disgyn yn flynyddol gan adael 6 disgybl ar y gofrestr ar y diwrnod cyntaf yn nhymor mis Medi 2018. Erbyn 18 Medi 2018, roedd y 6 disgybl yma wedi symud i ysgolion eraill.

Gan nad oedd disgyblion yn yr ysgol ar ddiwrnod cyfrifiad ysgolion, sef y 3ydd dydd Mawrth ym mis Ionawr 2019, ac wedi trafodaethau rhwng y Corff Llywodraethol a Swyddogion Cyngor Gwynedd, penderfynwyd cynnig i gau'r ysgol. 

I gyflwyno cynnig i gau ysgol, yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru yn Neddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013, mae angen dilyn trefn statudol. Gellir gweld y camau ynghlwm â'r drefn yma isod:

Chwefror 2019 - Cyflwyno adroddiad i Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd. Yna mi fydd yr Aelod Cabinet yn penderfynu caniatáu cyhoeddi Rhybudd Statudol ar y cynnig, ai peidio. 

Chwefror 2019 - Yn ddibynnol ar benderfyniad yr Aelod Cabinet, bydd Rhybudd Statudol yn cael ei gyhoeddi. Bydd posib gwrthwynebu'r cynnig ar y pwynt yma. 

Mawrth 2019 - Yn dilyn y cyfnod Rhybudd Statudol, bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd, gan gynnwys unrhyw wrthwynebiadau a dderbynnir. Mi fydd yr Aelod Cabinet yna'n gwneud penderfyniad terfynol i ganiatáu’r cynnig ai peidio.

Awst 2019 - Bydd Ysgol Cwm y Glo yn cau yn ffurfiol, neu barhau gyda'r drefn bresennol.

 

Adroddiad Swyddog - Taflen Benderfyniad