Ysgol Brynaerau ac Ysgol Talysarn

Ffedereiddio Ysgol Brynaerau ac Ysgol Talysarn (Dalgylch Dyffryn Nantlle)

 

Adroddiad ar y cynnig i ffedereiddio Ysgol Brynaerau ac Ysgol Talysarn


Y Cynnig

Mae’r ddogfen hon yn amlinellu cynnig Cyrff Llywodraethol Ysgol Brynaerau ac Ysgol Talysarn i ffederaleiddio’r ddwy ysgol o’r 6 Ionawr 2020 ymlaen, yn unol â Rheoliadau Ffedereiddio Ysgolion a Gynhelir yng Nghymru (2014).

Mae’r term ffederasiwn yn disgrifio cytundeb ffurfiol a chyfreithiol lle mae mwy nac un ysgol (rhwng dwy a chwech) yn rhannu trefniadau llywodraethu ac yn meddu ar gorff llywodraethu sengl. Yn yr achos yma mi fydda yna un corff llywodraethol gyda chyfansoddiad newydd sengl (Corff Llywodraethu’r Ffederasiwn) yn cymryd lle’r 2 gorff llywodraethol presennol. Bydd y ddwy ysgol yn cadw eu hunaniaeth, ac ni fydd newid i enwau’r ddwy ysgol.


Enw’r ffederasiwn fydd: FFEDERASIWN TALAERAU

Os caiff y cynnig ei dderbyn, daw’r ffederasiwn i rym ar 6 Ionawr 2020.

 

Cefndir

Yn dilyn cyfarfod cyfres o gyfarfodydd rhwng Medi 2017 a Mai 2018 a oedd yn cynnwys y Pennaeth Strategol ysgolion Talysarn a Brynaerau, Pennaeth y Gwasanaeth Addysg, Swyddog Addysg Ardal yr Awdurdod, Corff Llywodraethol Ysgol Talysarn ac Ysgol Brynaerau, a rhieni, derbyniwyd gohebiaeth oddi wrth lywodraethwyr y ddwy ysgol yn datgan eu cefnogaeth i gyflwyno cynnig i ffedereiddio ysgolion Talysarn a Brynaerau.

O ganlyniad, sefydlwyd Gweithgor, oedd yn cynnwys cynrychiolaeth o gyrff llywodraethu Ysgol Talysarn ac Ysgol Brynaerau. Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf o’r Gweithgor ar Mai 1af, 2019, a gwahoddwyd swyddogion Cyngor Gwynedd i drafod opsiynau posib a’r ffordd ymlaen. Mewn cyfarfod dilynol a gynhaliwyd ar 16 o Fai, ymhle ategwyd penderfyniad y Gweithgor i gynnal trefn ymgynghori ffurfiol ar yr opsiwn i ffedereiddio y ddwy ysgol yn Ionawr 2020.

Cynhelir yr ymgynghoriad hwn gan Weithgor y ddwy ysgol drwy ganiatâd y ddau gorff llywodraethol, yn unol â Rheoliadau Ffedereiddio Ysgolion a Gynhelir yng Nghymru (2014), er mwyn canfod safbwyntiau rhieni, cyngor ysgol ysgolion Talysarn a Brynaerau ar y cynnig i ffedereiddio’r ddwy ysgol.

 

Yr Ymgynghoriad

Mae'r cyfnod ymgynghori wedi dod i ben.

Dogfen Ymgynghori 

Dogfen Ymgynghori i Blant Cynradd