Y Gader

Ysgol Machreth

Wrth wneud penderfyniad ar ddyfodol ysgolion dalgylch Y Gader yn ei gyfarfod ar 23 Mehefin 2015 (gweler Penderfyniad Terfynol isod), ac yn dilyn rhoi ystyriaeth bellach i sefyllfa Ysgol Machreth, penderfynodd y Cabinet y canlynol ar ddyfodol yr ysgol :

 • Tynnu’r rhybudd statudol ynglŷn ag Ysgol Machreth yn ôl.
 • Cymeradwyo cychwyn proses amgen ar sail cynnig i gau yr ysgol yn fuan yn 2016.
 • Cynnig lle i ddisgyblion Ysgol Machreth yn Ysgol Ieuan Gwynedd, Rhydymain yn ystod y cyfnod trosiannol cyn sefydlu’r Ysgol Ddilynol Ddalgylchol ar 1 Medi 2017

Mae Cod Trefniadaeth Ysgolion 006/2013 yn nodi ‘os oes gan ysgol lai na 10 disgybl cofrestredig (neu os nad oes unrhyw ddisgyblion ar ôl mewn ysgol) pan gynhelir y cyfrifiad ym mis Ionawr, mae Deddf 2013 yn caniatáu i gyrff llywodraethu/awdurdodau lleol ddilyn gweithdrefn symlach er mwyn cau’r ysgol yn swyddogol.’ Mae hyn yn golygu bod y gofyniad i ymgynghori’n gyffredinol cyn cyhoeddi cynnig i gau yn cael ei hepgor.

Gan ystyried hyn, a gan nad oedd unrhyw ddisgybl ar gofrestr Ysgol Machreth, Llanfachreth, ar y 3ydd dydd Mawrth yn Ionawr 2016, cyhoeddodd Aelod Cabinet Addysg daflen penderfyniad ar 2 Fehefin 2016 yn argymell rhyddhau Rhybudd Statudol ar y bwriad i gau Ysgol Machreth ar 31 Awst 2016.

Yn dilyn hyn cyhoeddwyd y Rhybudd Statudol ar 14 Mehefin 2016 gan ganiatáu 28 diwrnod i unrhyw un wrthwynebu’r cynnig.

Yn dilyn cyhoeddi y Rhybudd Statudol, ni dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiad yn ystod y cyfnod gwrthwynebu. O ganlyniad i hyn mae Cyngor Gwynedd wedi penderfynu, drwy daflen benderfyniad gyhoeddwyd gan Aelod Cabinet Dros Addysg ar 8 Awst 2016, i gau Ysgol Machreth ar 31 Awst 2016.

 

Sefydlu Ysgol Ddilynol Ddalgylchol Y Gader

Yn dilyn cymeradwyaeth y Cabinet mae’r broses o sefydlu’r Ysgol Ddilynol Yn Nalgylch Y Gader ar droed.

Mae Mrs Jano Owen wedi ei phenodi fel Pennaeth Strategol ar yr ysgol ddilynol.  Mae’r Pennaeth wedi cychwyn yn ei swydd ers Ebrill 2016. Mae’r Pennaeth, gyda chefnogaeth y llywodraethwyr, yn gweithio ar ddatblygu strwythur staffio newydd ar hyn o bryd.

Gweler y Newyddlenni isod am fwy o wybodaeth.

 

Aelodau'r Corff Llywodraethol Cysgodol

Tabl Ysgol y Gader
Enw Ysgol/Ardal Categori 
Helen Wyn Jones (Cadeirydd) Llanelltyd AALI
Cyng. Peredur Jenkins (Is-Gadeirydd) Y Gader AALl
Olwen Jones Ieuan Gwynedd AALl
Cyng. John P Roberts Dinas Mawddwy AALl
Cyng. Dyfrig Siencyn Y Gader/Dolgellau AALl
Sarah Foskett Y Gader Rhiant
 Angharad Griffith Dolgellau Rhiant
Gemma Pugh Brithdir Rhiant
Rhys Llywelyn Ganllwyd Rhiant
Gwenan Morgan Owen   Clogau Rhiant
Bethan Wyn Kelly Llanelltyd Rhiant
Nia Thomas-Pearson Dinas Mawddwy Athrawes
Aled Williams Y Gader Athro
Margaret Williams Brithdir Staff Ategol
Simon Evans Y Gader Cymunedol
Llinos Lloyd Brithdir Cymunedol
Nia Wyn Jones Ieuan Gwynedd Cymunedol
Arfon Hughes Dinas Mawddwy Cymunedol
Iwan Wyn Parry Y Gader Cymunedol
 Jano Owen  -  Pennaeth


Newyddlenni:
Bydd Newyddlen yn cael ei chyhoeddi bob Tymor er mwyn rhannu gwybodaeth am sefydlu’r Ysgol Ddilynol newydd. 

 

Penderfyniad Terfynol

Yn dilyn rhoi ystyriaeth bellach i sefyllfa Ysgol Machreth mae Aelodau Cabinet y Cyngor ar 23 Mehefin 2015 (eitem 7) wedi cymeradwyo:

 • Tynnu’r rhybudd statudol ynglŷn ag Ysgol Machreth yn ôl.
 • Cychwyn proses amgen ar sail cynnig i gau yr ysgol yn fuan yn 2016.
 • Cynnig lle i ddisgyblion Ysgol Machreth yn Ysgol Ieuan Gwynedd, Rhydymain yn ystod y cyfnod trosiannol cyn sefydlu’r Ysgol Ddilynol Ddalgylchol ar 1 Medi 2017

Ar 19 Mai 2015 mae Aelodau Cabinet y Cyngor wedi penderfynu cymeradwyo’r cynnig yn derfynol. Bydd y penderfyniad yma’n weithredol o’r 4ydd o Fehefin 2015 a bydd llythyr penderfyniad yn cael ei gyhoeddi a’i gylchredeg.

Yn dilyn ystyriaeth fanwl mae aelodau Cabinet y Cyngor ar 19 Mai 2015 wedi penderfynu:

 1. Gweithredu ar y cynnig i gau Ysgol Y Gader, Ysgol Gynradd Dolgellau, Ysgol Brithdir, Ysgol Ieuan Gwynedd (Rhydymain), Ysgol Dinas Mawddwy,Ysgol Llanelltyd, Ysgol Friog, Ysgol Clogau (Bontddu) ac Ysgol Ganllwyd ar 31 Awst 2017 a sefydlu un Ysgol Ddilynol Ddalgylchol cymunedol cyfrwng Cymraeg 3-16 oed ar safleoedd presennol ysgolion Y Gader, Cynradd Dolgellau, Ieuan Gwynedd (Rhydymain), Dinas Mawddwy, Llanelltyd a Friog ar 1 Medi 2017.
 2. Yn sgil pwysigrwydd penodi pennaeth a’r angen iddo/iddi gael ei b/phenodi ymlaen llaw, cymeradwyo sefydlu corff llywodraethol cysgodol yn ystod Tymor yr Haf 2015 ac yna cyllido pennaeth yr Ysgol Ddilynol Ddalgylchol o arbedion y cynllun cyn gynted a phosibl.
 3. Gohirio cadarnhau gweithredu rhybudd statudol Ysgol Machreth (Llanfachreth) er mwyn cael mwy o eglurdeb yn dilyn datblygiadau diweddar ynglŷn a’r ysgol.

Yn dilyn rhyddhau Rhybuddion Statudol cyflwynwyd y gwrthwynebiadau a dderbyniwyd mewn adroddiad i Gabinet y Cyngor ar 19 Mai 2015 am ystyriaeth.

Cyfnod Rhybuddion Statudol

Penderfynodd Cabinet Y Cyngor yn ei gyfarfod 13 Ionawr 2015 barhau a’r cynnig i ad-drefnu ysgolion dalgylch Y Gader a chymeradwyo cyhoeddi Rhybuddion Statudol.

Cyhoeddwyd y Rhybuddion Statudol ar 25 Chwefror 2015 gan ganiatáu 28 diwrnod i dderbyn unrhyw wrthwynebiadau (25 Chwefror i 25 Mawrth 2015).

Ar ddiwedd y cyfnod bydd unrhyw wrthwynebiadau a dderbynnir yn cael eu cyflwyno mewn adroddiad i Gabinet y Cyngor am benderfyniad terfynol.

Cyfnod Ymgynghori Statudol Dalgylch Y Gader

Penderfynodd Cabinet Cyngor Gwynedd yn ei gyfarfod ar 16 Medi 2014 i ymgymryd â phroses ymgynghori statudol ar ddyfodol ysgolion dalgylch Y Gader, yn unol â gofynion Adran 48 Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 2013.

Rhwng 10 Hydref 2014 a 13:00 ar 24 Tachwedd 2014, cynhaliodd y Cyngor ymgynghoriad statudol ar  gynnig i ad-drefnu ysgolion yn nalgylch Y Gader. Yr ysgolion ynghlwm yw Ysgol Y Gader, Ysgol Gynradd Dolgellau, Ysgol Llanelltyd, Ysgol Clogau, Ysgol Ganllwyd, Ysgol Machreth, Ysgol Ieuan Gwynedd, Ysgol Dinas Mawddwy, Ysgol Friog ac Ysgol Brithdir.

Roedd yr ymgynghoriad yn seiliedig ar y cynnig i gau'r 10 ysgol bresennol a sefydlu ysgol ddilynol dalgylchol cyfrwng Cymraeg, cymuned i holl ddisgyblion 3-16 oed yn nalgylch Y Gader. Byddai’n un ysgol, gydag un corf llywodraethu, un pennaeth ac un strwythur staffio, ond wedi ei leoli ar chwe safle gwahanol, safleoedd presennol ysgolion Y Gader, Cynradd Dolgellau, Llanelltyd, Friog, Ieuan Gwynedd (Rhydymain) a Dinas Mawddwy.

Cynhaliwyd dau ddiwrnod agored yng Nghanolfan Hamdden Glan Wnion, Dolgellau ar ddydd Mercher 5ed o Dachwedd a dydd Iau 6ed o Dachwedd rhwng 11:00 yb a 7:00 yh ble roedd cyfle agored i unrhywun dderbyn gwybodaeth a/neu gyflwyno sylwadau.

Yn ogystal, cynhaliwyd sesiynau ymhob ysgol yn y dalgylch i dderbyn barn plant a phobl ifanc. Roedd croeso i unrhyw ddisgybl gyflwyno sylwadau a/neu gwblhau holiadur i ddatgan eu barn am y cynnig hwn. Roedd Dogfen Ymgynghori wedi ei pharatoi i Blant a Phobl Ifanc yn ogystal (ar gyfer oed Cynradd ac Uwchradd), ynghyd a Holiadur ac mae copïau i’w gweld isod.

Roedd copïau o’r ddogfen ymgynghori statudol ynghyd a nifer o ddogfennau cefndirol eraill ar gael yn ysgolion y dalgylch ac mewn llyfrgelloedd lleol.

Gallai unrhyw un gyflwyno barn yn ystod y cyfnod ymgynghori statudol.

Am gopïau ychwanegol o’r ddogfen ymgynghori statudol, cysylltwch â’r Swyddfa Trefniadaeth Ysgolion drwy ffonio (01286) 679247 neu e-bostio trefniadaeth.ysgolion@gwynedd.llyw.cymru

Cyflwynwyd y sylwadau a dderbyniwyd mewn adroddiad i Gabinet Y Cyngor ar 13 Ionawr 2015 am ystyriaeth.

Dogfennau cyfnod Ymgynghori Statudol


Y Broses hyd yma

Bwriadwyd yn wreiddiol i ad-drefnu ysgolion y dalgylch fesul ardal, gan ganolbwyntio ar ddwyrain y dalgylch yn gyntaf. Datblygwyd argymhellion, cynhaliwyd cyfnod o ymgynghori statudol, rhyddhawyd rhybudd statudol. Cafwyd cymeradwyaeth gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau ond yn y cyfamser daeth yn amlwg nad oedd yn bosib gweithredu’r cynnig.

Adroddwyd i’r Cabinet ym mis Gorffennaf 2013 gan rhoi diweddariad ar sefyllfa Dwyrain Y Gader, Tref Dolgellau ac yn nodi gweledigaeth ar gyfer y dalgylch.

Yn Cabinet ym mis Gorffennaf 2013 cymeradwywyd yr argymhellion isod:

 • Cadarnhau ehangu’r gwaith i alluogi llunio ystod o fodelau fyddai’n cyfarch y dalgylch yn ei gyfanrwydd, gyda’r bwriad o gyflwyno argymhellion penodol ar gyfer ymgynghori statudol yn unol â gofynion Adran 48 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 2013 i’r Cabinet.
 • Cymeradwyo i gynnal asesiad er adnabod a mesur yr angen yn y dalgylch ar gyfer darpariaeth addysg o gategori a dynodiad penodol fel rhan ac i gyfarch anghenion y broses o adnabod argymhellion yn unol â’r uchod.
 • Gan fod Ysgolion Gwirfoddol Eglwysig o fewn cwmpas y broses, dirprwyo’r hawl i’r Aelod Cabinet dros Addysg i benderfynu ar gynnal rhag ymgynghoriad yn unol â gofynion Cod Trefniadaeth Ysgolion 2013 gyda’r Eglwys petai hynny’n ofynnol cyn cyflwyno adroddiad pellach i’r Cabinet gyda’r opsiwn a ffafrir i ofyn caniatâd cynnal cyfnod o ymgynghoriad statudol arno.

Mae asesiadau amrywiol wedi eu cwblhau yn seiliedig ar y dalgylch; asesiad effaith ieithyddol, asesiad effaith cymunedol, asesiad cydraddoldeb ac asesiad o angen am wahanol fathau o ysgolion.

Yn ychwanegol, oherwydd bod Ysgol Machreth (yn Llanfachreth) ac Ysgol Gynradd Dolgellau yn ysgolion Gwirfoddol a Reolir (Eglwys yng Nghymru), roedd yn ofynnol i’r Awdurdod gynnal cyfnod o rag-ymgynghori gyda’r Eglwys yng Nghymru yn unol â’r Cod Trefniadaeth Ysgolion (006/2013).

Yn dilyn y rhag-ymgynghori gyda'r Eglwys yng Nghymru, cyflwynwyd adroddiad i’r Cabinet ym mis Medi 2014.Yno penderfynodd y Cabinet cymeradwyo cynnal cyfnod o ymgynghori statudol ar yr opsiwn a ffafrir.

Gweler y dogfennau isod am fwy o wybodaeth:

 

Archif - Cynnig Dwyrain Y Gader

Cychwynnwyd ar y broses o ad-drefnu ysgolion dalgylch Y Gader yn 2010. Cynhaliwyd cyfres o gyfarfodydd yn y dalgylch, gan gynnwys cyfarfodydd Panel Adolygu Dalgylch (PAD). Yn dilyn cwblhau gwaith cefndirol sylweddol datblygwyd argymhellion i gyfleu'r hyn oedd yn bosib. Cynhaliwyd cyfarfodydd PAD pellach yn Mai a Mehefin 2011 i drafod oblygiadau'r argymhellion diwygiedig.

Yn Cyngor Llawn 14 Gorffennaf 2011 cymeradwywyd yr argymhellion i sefydlu Ysgol Ardal aml safle yn nwyrain y Dalgylch (yn ddarostyngedig i benderfyniad ar leoliad prif safle'r ysgol ardal), a sefydlu Cymuned Ddysgu Gydol Oes yn nhref Dolgellau.


Proses Statudol – Dwyrain Y Gader

Yn unol â phenderfyniad y Cyngor Llawn 14 Gorffennaf 2011, cynhaliwyd cyfnod o ymgynghori statudol yn nwyrain dalgylch y Gader rhwng 21 Hydref-25 Tachwedd 2011. 

Lluniwyd dogfen ymgynghori statudol ar y cynnig i gau Ysgolion Brithdir, Dinas Mawddwy, Ieuan Gwynedd a Machreth ar 31 Awst 2013, ac i sefydlu Ysgol Gymuned Ardal Aml-Safle 3 - 11 oed i agor 1 Medi 2013 ar safleoedd presennol ysgolion Brithdir a Dinas Mawddwy. 

Adroddwyd i'r Cyngor Llawn ar 15 Rhagfyr 2011, a phenderfynwyd cymeradwyo'r argymhellion canlynol:

 • Cymeradwyo'r cynnig i gau ysgolion Brithdir, Dinas Mawddwy, Ieuan Gwynedd a Machreth ar 31 Awst 2013, a chyhoeddi rhybuddion statudol yn unol â gofynion Adran 29 Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 er gweithredu hyn.
 • Cymeradwyo'r cynnig i sefydlu Ysgol Gymuned Ardal Aml-Safle 3 - 11 oed i agor 1 Medi 2013 ar safleoedd presennol ysgolion Brithdir a Dinas Mawddwy, i ddarparu addysg ar gyfer dalgylchoedd presennol ysgolion Brithdir, Dinas Mawddwy, Ieuan Gwynedd a Machreth, a chyhoeddi rhybuddion statudol yn unol â gofynion Adran 28 Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 er mwyn gweithredu hyn.

Ar 5 Mawrth 2012 cyhoeddwyd y rhybudd statudol i gau ysgolion Brithdir, Dinas Mawddwy, Ieuan Gwynedd a Machreth ac i sefydlu Ysgol Gymuned Ardal Aml-Safle 3 - 11 oed i agor 1 Medi 2013 ar safleoedd presennol ysgolion Brithdir a Dinas Mawddwy. Roedd cyfnod o 1 mis i dderbyn unrhyw wrthwynebiad i’r rhybudd statudol. Derbyniwyd gwrthwynebiadau i’r cynnig, felly cyfeiriwyd y cynnig at y Gweinidog Addysg a Sgiliau am benderfyniad terfynol - derbyniwyd cymeradwyaeth i’r cynnig.

Yn y cyfamser, gwnaethpwyd cryn waith cefndirol er mwyn datblygu’r cynllun, gan roi sylw manwl i ddaeareg y safle a materion cynllunio. Yn anffodus, darganfuwyd cyfyngiadau a phroblemau sylweddol a olygai gynnydd sylweddol yng nghost datblygu’r safle a penderfynwyd peidio parhau â’r cynnig i sefydlu Ysgol Ardal Aml-safle ym Mrithdir a Dinas Mawddwy.

Mae ysgolion dwyrain dalgylch Y Gader nawr yn cael ystyriaeth fel rhan o gynnig i’r dalgylch cyfan.

Mae’r dogfennau isod yn rhoi mwy o wybodaeth ynglŷn â'r broses ad-drefnu ysgolion yn nwyrain dalgylch Y Gader.