Newid ystod oedran Ysgol Llanbedr

Penderfyniad terfynol

Yn dilyn cyhoeddi taflen penderfyniad a chynnal cyfnod gwrthwynebu rhwng 16 Ionawr – 13 Chwefror 2019 ni dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiadau. O ganlyniad i hyn mae Cyngor Gwynedd wedi penderfynu, drwy Daflen Benderfyniad a gyhoeddwyd gan Aelod Cabinet Dros Addysg, dyddiedig 4 Ebrill 2019, i weithredu y cynnig i newid ystod oedran Ysgol Llanbedr o 4-11 i 3-11 fel y gellir derbyn plant i ddosbarth meithrin yn y mis Medi yn dilyn eu penblwydd yn 3 oed, gan weithredu’r newid ar 1 Medi 2019.  

Cyfnod gwrthwynebu

Yn dilyn cynnal cyfnod o ymgynghori statudol ar newid ystod oedran Ysgol Llanbedr a chyhoeddi adroddiad ar yr ymgynghoriad, mae Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd, drwy daflen penderfyniad, wedi:

i. Cymeradwyo’r cynnig i newid ystod oedran Ysgol Llanbedr o 4-11 i 3-11 fel y gellir derbyn plant i ddosbarth meithrin yn y mis Medi yn dilyn eu pen-blwydd yn 3 oed, gan weithredu’r newid ar 1af Medi 2019.

ii. Cymeradwyo cyhoeddi rhybudd statudol ar y cynnig yn (i) uchod yn unol â gofynion Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 ac arweiniad Cod Trefniadaeth Ysgolion 006/2013.

Yn unol â’r penderfyniadau uchod, cyhoeddwyd Rhybudd Statudol ar 16 Ionawr 2019. 

Gall unrhyw un wrthwynebu'r cynnig o fewn cyfnod o 28 diwrnod o ddyddiad cyhoeddi'r rhybudd hwn, hynny yw erbyn 13 Chwefror 2019.

Dylid anfon gwrthwynebiadau ysgrifenedig at sylw’r Pennaeth Addysg:

Cyngor Gwynedd
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

neu drwy anfon neges e-bost at sylw’r Pennaeth Addysg:

ModerneiddioAddysg@Gwynedd.llyw.cymru

Adroddiad Ymgynghoriad

Yn dilyn cynnal ymgynghoriad statudol ar y cynnig i newid ystod oedran Ysgol Llanbedr o 4-11 i 3-11, gweler adroddiad ar yr ymgynghoriad.

Adroddiad yn dilyn cynnal ymgynghoriad statudol ar y cynnig i newid ystod oedran Ysgol Llanbedr o 4-11 i 3-11

Y cam nesa’ fydd i Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd ystyried cynnwys yr adroddiad hwn a phenderfynu i gyhoeddi Taflen Penderfyniad i ddatgan cyhoeddi rhybudd statudol ar y cynnig, a’i peidio.

Ymgynghoriad Statudol

Yn dilyn cyhoeddi taflen benderfyniad ar 3 Awst 2018, penderfynodd Aelod Cabinet Addysg iymgymryd â phroses ymgynghori statudol ar gynnig i newid ystod oedran Ysgol Llanbedr o 4-11 i 3-11. 

Bydd yr ymgynghoriad statudol yn cael ei gynnal rhwng 17 Medi a 29 Hydref, 2018Mi fyddai Cyngor Gwynedd yn hoffi ichi gyflwyno unrhyw sylwadau ar y cynnig yn ystod y cyfnod hwn.

Ar ddiwedd y cyfnod ymgynghori mi fyddwn yn cyflwyno adroddiad i Gabinet Cyngor Gwynedd. Mi fydd yr adroddiad yn cynnwys ymatebion i’r holl sylwadau dderbynir. Mi fydd y Cabinet yna’n gwneud y penderfyniad ar y camau nesaf.

Mae’r ddogfen ymgynghori statudol, pecyn gwybodaeth cefndirol a dogfennau perthnasol eraill ar gael isod:

Os ydych angen copïau caled o unrhyw ddogfen mae croeso i chi gysylltu â ni drwy ffonio (01286) 679247 neu e-bostio moderneiddioaddysg@gwynedd.llyw.cymru.

Cefndir Newid Ystod Oedran Ysgol Llanbedr

Mae Corff Llywodraethol Ysgol Gynradd Llanbedr wedi cysylltu gyda Adran Addysg, Cyngor Gwynedd i ofyn am gael newid ystod oedran yr ysgol i 3-11 oed gan dderbyn plant i Ddosbarth Meithrin yn mis Medi yn dilyn eu penblwydd yn 3 oed. Mi fydda hyn yn dilyn yr un drefn sydd yn bodoli yn barod ym mwyafrif o ysgolion cynradd Gwynedd.


Ar hyn o bryd mae Ysgol Gynradd Llanbedr yn cynnig addysg i blant rhwng 4-11 oed gan dderbyn plant i’r Dosbarth Derbyn yn mis Medi yn dilyn eu penblwydd yn 4 oed.


Er mwyn newid yr ystod oedran, yn unol a gofynion Llywodraeth Cymru yn Neddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013, mae angen dilyn trefn statudol. Gellir gweld y camau ynghlwm a’r drefn yma isod:

 

Medi 2018 - Cychwyn yr ymgynghoriad gyda rhieni, plant, staff a llywodraethwyr yr ysgol, yn ogystal a partïon eraill fydd â diddordeb. Bydd yr ymgynghoriad hwn yn rhoi’r cyfle i unrhyw un gynnig sylwadau ar y cynnig i newid ystod oedran Ysgol Gynradd Llanbedr o 4-11 i 3-11 oed o Medi 2019 ymlaen.

 

Tachwedd 2018 – Yn dilyn yr ymgynghoriad mi fyddwn yn cyflwyno adroddiad i Cabinet Cyngor Gwynedd gan ymateb i unrhyw sylwadau dderbynnir. Mi fydd y Cabinet yna’n penderfynu i ganiatáu cyhoeddi Rhybudd Statudol ar y cynnig, a’i peidio.

 

Ionawr 2019 – Yn ddibynnol ar benderfyniad y Cabinet, bydd Rhybudd Statudol yn cael ei gyhoeddi. Bydd posib gwrthwynebu y cynnig ar y pwynt yma.

 

Mawrth 2019 - Yn dilyn y cyfnod Rhybudd Statudol, bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i Gabinet Cyngor Gwynedd, gan gynnwys unrhyw wrthwynebiadau a dderbynnir. Mi fydd y Cabinet yna’n gwneud penderfyniad terfynol i ganiatáu’r cynnig a’i peidio.

 

Medi 2019 – Bydd Ysgol Gynradd Llanbedr yn newid i dderbyn plant 3-11 oed, neu parhau gyda’r drefn bresennol.

 

Mwy o Wybodaeth: