Moderneiddio Addysg hen

Y Weledigaeth

Yn 2009 cymeradwyodd y Cyngor Llawn strategaeth i ad-drefnu ysgolion y Sir.

Mae strategaeth ad-drefnu ysgol Gwynedd yn adnabod chwe phrif amcan:

 • dosbarthiadau addas ac arweinyddiaeth o ansawdd uchel
 • hyrwyddo a chryfhau'r iaith Gymraeg
 • datblygu cynllun hir dymor rhagweithiol a chreadigol
 • gwneud y defnydd gorau o'r adnoddau sydd ar gael
 • creu amgylchedd dysgu o'r radd flaenaf i blant ac athrawon y Sir
 • datblygu ysgolion yn sefydliadau sy'n ganolbwynt i weithgareddau cymunedol.

 

Prosiectau sydd ar y gweill

 

Prosiectau sydd wedi eu cwblhau

 

Rhaglen Ad-drefnu Ysgolion

Mae’r rhaglen ad-drefnu ysgolion yn edrych ar ysgolion o fewn dalgylchoedd, ac drwy gynnal proses ymgynghori, yn datblygu modelau ad-drefnu posib ar gyfer yr ysgolion hynny.

Mae’r rhaglen yn edrych ar sawl agwedd wrth weithredu unrhyw newid, gan ystyried:

 • ansawdd addysg
 • nifer disgyblion
 • nifer llefydd gweigion
 • ansawdd ac addasrwydd adeiladau
 • sefyllfa arweinyddiaeth a phethau eraill.

 

Rhaglen Ysgolion yr unfed ganrif ar hugain

Mae’r rhaglen ysgolion yr unfed ganrif ar hugain yn gynllun sy’n adeiladu ac uwchraddio ysgolion ar draws y Sir.

Mae’r prosiectau yma’n cael ei gyllido yn rhannol gan Llywodraeth Cymru a buddsoddiad gan Gyngor Gwynedd.

Dyma rai o’r ysgolion sydd wedi/ neu a fydd yn elwa o’r rhaglen 21ain Ganrif:

 • Ysgol yr Hendre (agorodd Ebrill 2012)
 • Ysgol anghenion arbennig newydd i gymryd lle Ysgol Hafod Lon, i wasanaethu ardal Dwyfor a Meirionnydd (i’w lleoli yn ardal Penrhyndeudraeth)
 • Adeilad newydd i Ysgol Glancegin, Maesgeirchen, Bangor

 

Band B - Rhaglen Ysgolion unfed ganrif ar hugain 

Mae’r Llywodraeth nawr yn cyfeirio’i golwg tuag at ail wedd y Rhaglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar hugain (Band B), a fydd yn cychwyn yn Ebrill 2019. Yn eu cyfarfod ar 12 Mehefin 2018, cymeradwyodd y Cabinet mewn egwyddor y blaenoriaethau cychwynnol ar gyfer Band B. Ceir hyd i gopi o’r adroddiad yma (eitem 8).

Daeth hyn yn dilyn derbyn cais gan Lywodraeth Cymru yn gofyn i bob Awdurdod sefydlu eu blaenoriaethau ar gyfer Band B y rhaglen – am gopi o’r achos busnes a gyflwynwyd gan Cyngor Gwynedd, cliciwch yma.

 

Atodiadau