Ffedereiddio Ysgol Absercaseg ac Ysgol Penybryn (Dalgylch Dyffryn Ogwen)

Yn dilyn penderfyniad pennaeth Ysgol Abercaseg i adael ei swydd ddiwedd tymor y Gwanwyn 2016, gofynnodd Gorff Llywodraethol Ysgol Abercaseg am gyngor gan Adran Addysg Cyngor Gwynedd. O ganlyniad, cynhaliwyd cyfres o gyfarfodydd gyda chyrff Ysgol Abercaseg ac Ysgol Pen-y-Bryn i drafod yr opsiynau posibl ar gyfer yr ysgolion. Cytunodd y cyrff i ystyried y cynnig i ffedereiddio’r ddwy ysgol.

Yn dilyn cyfarfod ar y cyd o’r cyrff llywodraethu, 7 Gorffennaf 2016, mae penderfyniad i ffedereiddio Ysgol Abercaseg ac Ysgol Pen-y-Bryn, Bethesda, wedi ei gymeradwyo gan y ddau gorff.

Bydd ffedereiddio’r ddwy ysgol yn golygu cydweithio agosach drwy rannu un pennaeth ac un corff llywodraethol. Yn ogystal â hyn, mae nifer o fanteision eraill i ffedereiddio, yn cynnwys sefydlogrwydd o ran arweinyddiaeth yr ysgolion i’r dyfodol a manteision cyllidol i’r ddwy ysgol drwy rannu un pennaeth a chorff llywodraethol. Bydd yn golygu y gellir cydlynu’r defnydd gorau o adnoddau a chyllidebau’r ysgolion.

Ni fydd ffedereiddio’r ddwy ysgol yn golygu unrhyw newidiadau arwyddocaol ar gyfer rhieni na phlant.

Mi fydd y ffederasiwn rhwng y ddwy ysgol felly yn weithredol o 2 Ionawr 2017 ymlaen gyda un Pennaeth yn gyfrifol dros arwain Ysgol Abercaseg ac Ysgol Pen-y-Bryn. 

 

Cefndir

Mae Ysgolion Abercaseg a Penybryn, Bethesda (Dalgylch Dyffryn Ogwen) yn ystyried ffedereiddio gyda’i gilydd. Bydd cyfnod o ymgynghori ffurfiol yn cael ei gynnal rhwng 25 Ebrill a 6 Mehefin 2016 er mwyn rhoi cyfle i bob rhan-ddeiliad dderbyn gwybodaeth ac i roi barn ar y cynnig i ffedereiddio. Bydd dogfen ymgynghori yn cael ei pharatoi a’i dosbarthu i’r rhan-ddeiliaid perthnasol er mwyn rhannu gwybodaeth am oblygiadau ffedereiddio.

Mae dogfen ymgynghori syml wedi ei pharatoi i blant cynradd, sy’n cyd-fynd â’r ddogfen ymgynghori statudol;

Mae Ysgol Abercaseg yn gwasanaethu plant oed 3-7 ac mae Ysgol Penybryn yn gwasanaethu plant oed 7-11. Bydd Ffedereiddio’r ddwy ysgol yn golygu bydd darpariaeth gynradd 3 i 11 oed yn cael ei ddarparu o dan arweiniad un Pennaeth.

Mae ffedereiddio yn ddull o uno strwythur llywodraethu mwy nag un ysgol heb greu gormod o newid i weithrediad yr ysgolion dan sylw o ddydd i ddydd. 

 

Rhai o fanteision Ffedereiddio:

 • Cysondeb o ran y fethodoleg addysgu a dysgu yn enwedig ar draws y cyfnodau allweddol
 • Cyfleoedd i rannu arfer da, deunyddiau ac adnoddau
 • Cyfleoedd i rannu cyfleusterau
 • Gwella cyfleoedd am chwaraeon tîm
 • Cryfhau arbenigedd cwricwlaidd
 • Gwell dewis o weithgareddau allgyrsiol/gweithgarwch a chlybiau tu allan i oriau ysgol
 • Cyfleoedd cymdeithasol gwell i ddisgyblion
 • Rhoi ystod ehangach o opsiynau a phrofiadau addysgol i blant a phobl ifanc
 • Rhannu a meithrin gwybodaeth a sgiliau
 • Atgyfnerthu cyflawniad pob disgybl
 • Cyfleoedd gwell ar gyfer datblygiad proffesiynol staff
 • Cyfleoedd i greu rolau newydd y gellir eu rhannu rhwng Ysgolion e.e. technegydd TG, athro drama, athrawon peripatetig ayyb
 • Hyrwyddo lles ehangach disgyblion drwy ddod a gwasanaethau bugeiliol, iechyd, gyrfaoedd ac eraill at ei gilydd i ddiwallu’r anghenion ar y cyd

Beth yw’r newid mwyaf ynghlwm a ffedereiddio?

Y newid mwyaf ynghlwm a ffedereiddio yw’r strwythur rheoli. Mae creu ffederasiwn rhwng gwahanol ysgolion yn uno’r cyrff llywodraethu ac yn creu un strwythur rheoli. Caiff y llywodraethwyr ddewis penodi un Pennaeth i fod yn gyfrifol am yr ysgolion. Mae cael un corff llywodraethu yn sicrhau cydweithio ffurfiol rhwng yr ysgolion ac yn gwella cyfleoedd i’r plant. Mae hefyd yn hwyluso strwythur rheoli’r wahanol ysgolion ac yn cysoni ansawdd yr addysg.

 

Pam ffedereiddio?

Mae ffedereiddio yn dod a chryfderau’r wahanol ysgolion at ei gilydd ac yn cysoni’r addysg o fewn yr ysgolion hynny ac yn manteisio ar y cyfleoedd i rannu arfer da, arbenigeddau ac adnoddau.

Mae ffedereiddio yn ddull o gryfhau rheolaeth y wahanol ysgolion heb newid llawer ar gymeriad a threfniadau’r ysgolion unigol. Nid oes newid i wisg ysgol na chyllideb y wahanol ysgolion a byddent yn parhau i dderbyn arolwg gan Estyn yn gwbl annibynnol, ond mae tuedd gan y corff arolygu i gydgysylltu’r arolygiadau er mwyn lleihau ymyrraeth a straen ar yr holl ysgolion yn y ffederasiwn.

Bydd pob ysgol o fewn y ffederasiwn yn parhau i dderbyn cyllideb ar wahân ond gall yr ysgolion benderfynu uno eu cyllidebau petaent yn dymuno er mwyn rhannu’r gost o brynu nwyddau ac adnoddau ac er mwyn gwella’r canlyniadau addysgol i bob plentyn o fewn y ffederasiwn. Mae’n rhaid cynnal trywydd archwilio, a pharatoi cyfrifon ar wahân ar gyfer pob ysgol yn y ffederasiwn. Gall helpu i leddfu pwysau ariannol o fewn ysgolion oherwydd gallu ffederasiwn i rannu adnoddau.

Ni fydd unrhyw newid i’r safleoedd ac ni fydd unrhyw newid i weithdrefnau mynediad yr ysgolion dan sylw.

Mae mwy o wybodaeth am y broses ffedereiddio i’w ganfod isod: