Penderfyniad ar y cynnig i Ffederaleiddio Ysgol Bro Tryweryn ac Ysgol Ffridd y Llyn

Rhwng 8 Mehefin a 6 Gorffennaf 2017 cynhaliwyd ymgynghoriad statudol gyda llywodraethwyr a chynghorau ysgol Ysgol Bro Tryweryn ac Ysgol Ffridd y Llyn ar y cynnig i ffederaleiddio’r ddwy ysgol. Yn dilyn ystyriaeth lawn o’r ymatebion a dderbyniwyd i’r ymgynghoriad, mae Cyngor Gwynedd wedi penderfynu cymeradwyo’r cynnig i ffederaleiddio Ysgol Bro Tryweryn ac Ysgol Ffridd y Llyn erbyn 30 Hydref 2017.

Bydd ‘Ffederasiwn Cysgod y Foel’ felly yn weithredol o 30 Hydref 2017 ymlaen, gydag un Pennaeth,  yn gyfrifol am arwain Ysgol Bro Tryweryn ac Ysgol Ffridd y Llyn.

Am ragor o fanylion gweler y llythyr penderfyniad isod:

 

Adroddiad Ymgynghori Statudol:

Cynhaliwyd ymgynghoriad ar y cynnig i ffederaleiddio Ysgol Bro Tryweryn ac Ysgol Ffridd y Llyn rhwng 8 Mehefin a 6 Gorffennaf 2017.  Yn unol â gofynion y Rheoliadau Ffedereiddio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2014, mae’n ofynnol i’r awdurdod lleol ystyried yr ymatebion a dderbyniwyd a chyhoeddi adroddiad ar y sylwadau hynny ar wefan y Cyngor.

Gweler isod linc ar gyfer yr adroddiad ymgynghori statudol ar y cynnig i ffederaleiddio Ysgol Bro Tryweryn ac Ysgol Ffridd y Llyn.

 

Cefndir:

Mae Cyngor Gwynedd yn ystyried ffederaleiddio ysgolion Bro Tryweryn a Ffridd y Llyn. Mae’r ddwy ysgol yn gwasanaethu plant o 3-11 oed.

Cynhaliwyd y cyfnod o ymgynghori ffurfiol hefo’r Cyrff Llywodraethol a’r Cynghorau Ysgol rhwng 8 Mehefin a 6 Gorffennaf 2017 er mwyn rhoi cyfle i’r rhan-ddeiliaid dderbyn gwybodaeth ac i roi barn ar y cynnig i ffederaleiddio. Paratowyd a dosbarthwyd y ddogfen ymgynghori i’r rhan-ddeiliaid perthnasol er mwyn rhannu gwybodaeth am oblygiadau ffederaleiddio’r ddwy ysgol.

Lluniwyd dogfen ymgynghori syml i ddisgyblion yr ysgolion, i gyd-fynd â’r ddogfen ymgynghori statudol;

Mae ffederaleiddio yn ddull o uno strwythur llywodraethu mwy nag un ysgol heb greu gormod o newid i weithrediad yr ysgolion dan sylw o ddydd i ddydd. Os penderfynir ffederaleiddio, caiff y corff llywodraethol newydd ddewis penodi un Pennaeth i fod yn gyfrifol am yr ysgolion.


Adroddiad Ymgynghori Statudol:

Gweler isod linc ar gyfer yr adroddiad ymgynghori statudol ar y cynnig i ffederaleiddio Ysgol Bro Tryweryn ac Ysgol Ffridd y Llyn.

 

Rhai o fanteision Ffederaleiddio:

 • Cysondeb o ran y fethodoleg addysgu a dysgu yn enwedig ar draws y cyfnodau allweddol
 • Cyfleoedd i rannu arfer da, deunyddiau ac adnoddau
 • Cyfleoedd i rannu cyfleusterau
 • Gwella cyfleoedd am chwaraeon tîm
 • Cryfhau arbenigedd cwricwlaidd
 • Gwell dewis o weithgareddau allgyrsiol/gweithgarwch a chlybiau tu allan i oriau ysgol
 • Cyfleoedd cymdeithasol gwell i ddisgyblion
 • Rhoi ystod ehangach o opsiynau a phrofiadau addysgol i blant a phobl ifanc
 • Rhannu a meithrin gwybodaeth a sgiliau
 • Atgyfnerthu cyflawniad pob disgybl
 • Cyfleoedd gwell ar gyfer datblygiad proffesiynol staff
 • Cyfleoedd i greu rolau newydd y gellir eu rhannu rhwng Ysgolion e.e. technegydd TG, athro drama, athrawon peripatetig ayyb
 • Hyrwyddo lles ehangach disgyblion drwy ddod a gwasanaethau bugeiliol, iechyd, gyrfaoedd ac eraill at ei gilydd i ddiwallu’r anghenion ar y cyd

Beth yw’r newid mwyaf ynghlwm a ffederaleiddio?

Y newid mwyaf ynghlwm a ffederaleiddio yw’r strwythur rheoli. Mae creu ffederasiwn rhwng gwahanol ysgolion yn uno’r cyrff llywodraethu ac yn creu un strwythur rheoli. Caiff y llywodraethwyr ddewis penodi un Pennaeth i fod yn gyfrifol am yr ysgolion. Mae cael un corff llywodraethu yn sicrhau cydweithio ffurfiol rhwng yr ysgolion ac yn gwella cyfleoedd i’r plant. Mae hefyd yn hwyluso strwythur rheoli’r gwahanol ysgolion ac yn cysoni ansawdd yr addysg.

 

Pam ffederaleiddio?

 • Mae ffederaleiddio yn dod a chryfderau’r gwahanol ysgolion at ei gilydd gan gysoni’r addysg o fewn yr ysgolion hynny ac yn manteisio ar y cyfleoedd i rannu arfer da, arbenigeddau ac adnoddau.
 • Mae ffederaleiddio yn ddull o gryfhau rheolaeth y gwahanol ysgolion heb newid llawer ar gymeriad a threfniadau’r ysgolion unigol. Nid oes newid i wisg ysgol na chyllideb y gwahanol ysgolion a byddent yn parhau i dderbyn arolwg gan Estyn yn gwbl annibynnol, ond mae tuedd gan y corff arolygu i gydgysylltu’r arolygiadau er mwyn lleihau ymyrraeth a straen ar yr holl ysgolion yn y ffederasiwn.
 • Bydd pob ysgol o fewn y ffederasiwn yn parhau i dderbyn cyllideb ar wahân ond gall yr ysgolion benderfynu uno eu cyllidebau petaent yn dymuno er mwyn rhannu’r gost o brynu nwyddau ac adnoddau, ac er mwyn gwella’r canlyniadau addysgol i bob plentyn o fewn y ffederasiwn.
  Mae’n rhaid cynnal trywydd archwilio, a pharatoi cyfrifon ar wahân ar gyfer pob ysgol yn y ffederasiwn.Gall hefyd helpu i leddfu pwysau ariannol o fewn ysgolion oherwydd y gallu i rannu adnoddau.

Ni fydd unrhyw newid i’r safleoedd ac ni fydd unrhyw newid i weithdrefnau mynediad yr ysgolion dan sylw.


Rhagor o wybodaeth: