Ardal Groeslon, Carmel a Bronyfoel (Fron) - Ysgol Bro Llifon

Yn dilyn cynnal proses ad-drefnu gynhwysfawr, mae’r newidiadau addysgol bellach wedi ei gweithredu yn ardal Groeslon, Carmel a Fron.

Yn dilyn buddsoddiad sylweddol o £4.84 miliwn mae Ysgol Ardal Newydd wedi agor yn y Groeslon ym Medi 2015. Mae Ysgol Bro Llifon, o dan arweiniad Swyn Maelor Owen, Pennaeth i wasanaethu ardal Groeslon, Carmel a Fron. Mae gwaith ac ymdrech sylweddol wedi ei wneud i sicrhau fod plant yr ardal yn cael ysgol newydd o safon ragorol. Mae Ysgol Carmel a Bronyfoel wedi cau yn swyddogol ar 31 Awst 2015. Mae plant sy'n byw yn yr ardaloedd yma yn dod o fewn dalgylch newydd Ysgol Bro Llifon yn awtomatig.


Gwybodaeth ddefnyddiol:
PennaethSwyn Maelor Owen
Ebost: pennaeth@brollifon.gwynedd.sch.uk  
Rhif ffôn yn ysgol: 01286 831 033


Bydd aelodaeth y Corff Llywodraethol Parhaol yn cael ei gadarnhau’n fuan.

Mae’r holl wybodaeth am y broses ad-drefnu yn yr ardal yma i’w ddarganfod isod:

Newyddion

Mae gwaith adeiladu’r ysgol newydd yma yn fuddsoddiad o £4.84 miliwn sydd yn cael ei gyd-ariannu gan Cyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru drwy’r rhaglen gyfalaf ‘Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain’.

 • Ar 2 Gorffennaf 2015 ymwelodd Jane Hutt Y Gweinidog Cyllid a Busnes â’r safle i weld cynnydd y gwaith adeiladu. Roedd Cadeirydd y Cyngor - Cynghorydd Dilwyn Morgan, Aelod Cabinet Addysg – Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Lleol – Cynghorydd Eric Jones, Cadeirydd Corff Llywodraethol Cysgodol - Cadfan Roberts a’r Cyfarwyddwr Corfforaethol – Iwan Trefor Jones yno i’w chroesawu.
 • Cynhaliwyd ymweliad safle ar fore dydd Mercher 24 Mehefin 2015. Yn bresennol oedd disgybl o’r dair ysgol cynradd, Pennaeth a chadeirydd llywodraethwyr Ysgol Bro Llifon, cynrychiolwyr o’r Cyngor ac aelodau’r wasg.
 • Cynhaliwyd noson agored ar 9 Mehefin 2015 - gwahoddwyd rhieni ac aelodau y gymuned o’r tri pentref i ymweld a’r safle

 

Penderfyniad Terfynol

Cadarnhaodd Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Llywodraeth Cymru ei benderfyniad ynglŷn â'r cynnig i ddatblygu ysgol ardal yng Ngroeslon i wasanaethu ardal Groeslon, Carmel a Fron yn Ionawr 2014. Penderfynodd gymeradwyo'r cynnig, gan ddatgan:

"Wrth ddod i'r penderfyniad hwn, ac ar ôl ystyried pob mater a dynnwyd i'w sylw, mae'r Gweinidog yn fodlon y bydd y cynnig yn cynnal safon y ddarpariaeth addysg yn yr ardal, ac efallai yn ei gwella; y bydd yn darparu addysg gynradd fwy cost-effeithiol; y bydd yn lleihau nifer y lleoedd gwag; ac y bydd yn helpu i gyflawni strategaeth Cyngor Sir Gwynedd: 'Addysg Gynradd o'r Ansawdd Gorau i Blant Gwynedd".

Prosesau Statudol

Cynhaliwyd cyfnod ymgynghori statudol rhwng 18 Mawrth a 26 Ebrill 26 2013. Yn dilyn y cyfnod ymgynghori statudol, cyflwynwyd y sylwadau a dderbyniwyd mewn adroddiad i'r Cabinet 21 Mai 2013.

Ystyriodd y Cabinet y sylwadau derbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori statudol a  penderfynwyd i barhau a’r cynnig i gau ysgolion Groeslon, Carmel, a Bronyfoel a sefydlu Ysgol Gymuned Ardal 3-11 oed i agor ar 1 Medi 2015 ar safle presennol Ysgol Groeslon.

Yn dilyn penderfyniad y Cabinet ar 21 Mai 2013 cyhoeddwyd Rhybudd Statudol ar 6 Mehefin 2013. Roedd cyfnod o fis i dderbyn unrhyw wrthwynebiadau i’r rhybudd, daeth y cyfnod gwrthwynebu i ben ar 8 Gorffennaf 2013.

Derbyniwyd gwrthwynebiadau i’r rhybudd statudol ac felly roedd yn ofynnol i'r Cyngor ddanfon y cynnig yn ei gyfanrwydd at Weinidog Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru. Y Gweinidog bydd yn gwneud y penderfyniad terfynol. Mae Llywodraeth Cymru yn datgan eu bod yn anelu i gyhoeddi penderfyniad terfynol ar gynigion ad-drefnu ysgolion o fewn 7 mis.

Y Broses gychwynnol

Penderfynodd Aelodau Cabinet Cyngor Gwynedd flaenoriaethu adolygu dyfodol darpariaeth addysg yn ardal Groeslon, Carmel a Bronyfoel. Dyma rai o'r rhesymau a arweiniodd at hyn:

 • Cyflwr adeilad Ysgol Y Groeslon
 • Y cyfle i ddenu buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru
 • Nifer llefydd gweigion yn yr ardal
 • Anghyfartaledd yng nghost y pen

Yn dilyn cynnal cyfres o gyfarfodydd lleol ac asesiad manwl o'r opsiynau posibl, cyflwynodd Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Sian Gwenllian, ei argymhellion ynghylch trefniadaeth ysgolion yn ardal Groeslon, Carmel a Bronyfoel (Fron).

Argymhelliad Cynghorydd Sian Gwenllian yw adeiladu ysgol ardal newydd gwerth £4.8 miliwn ar safle presennol Ysgol Y Groeslon a chau'r ysgolion presennol yn Groeslon, Carmel a Fron.

Byddai'r argymhelliad i adeiladu ysgol ardal newydd yn: 

 • darparu ysgol newydd a chynaliadwy a fydd yn addas i'r diben
 • sicrhau cysondeb o ran maint dosbarthiadau ac ystod oedran o fewn dosbarthiadau
 • cwrdd â'r her o newidiadau yn y boblogaeth dros y blynyddoedd nesaf
 • gwella'r amgylchedd addysgu ar gyfer y nifer uchaf posibl o ddisgyblion a darparu ysgol a fyddai'n cwrdd â disgwyliadau'r rhaglen ysgolion yr unfed ganrif ar hugain
 • sicrhau arweiniad a rheolaeth gadarn
 • lleihau cost y pen addysg gynradd yn yr ardal 
 • sicrhau y byddai mwy o gyllid ar gael i fuddsoddi mewn disgyblion ac addysg
 • lleihau’n sylweddol nifer llefydd gwag yr ardal

Cyflwynwyd adroddiad i Gabinet Cyngor ar 27 Chwefror 2013 er mwyn ystyried yr argymhellion i ymgynghori’n statudol ar gau’r dair ysgol gynradd presennol a sefydlu’r ysgol ardal. Penderfynodd y Cabinet gymeradwyo'r argymhellion ac aethpwyd ymlaen i drefnu cyfnod ymgynghori statudol.