Newid Ystod Oedran Ysgol Dyffryn Ardudwy

 

Ymgynghoriad statudol

 

Yn dilyn cyhoeddi taflen benderfyniad ar 3 Awst 2018, penderfynodd Aelod Cabinet Addysg iymgymryd â phroses ymgynghori statudol ar gynnig i newid ystod oedran Ysgol Dyffryn Ardudwy o 4-11 i 3-11.

Bydd yr ymgynghoriad statudol yn cael ei gynnal rhwng 17 Medi a 29 Hydref, 2018. Mi fyddai Cyngor Gwynedd yn hoffi ichi gyflwyno unrhyw sylwadau ar y cynnig yn ystod y cyfnod hwn.

Ar ddiwedd y cyfnod ymgynghori mi fyddwn yn cyflwyno adroddiad i Gabinet Cyngor Gwynedd. Mi fydd yr adroddiad yn cynnwys ymatebion i’r holl sylwadau dderbynir. Mi fydd y Cabinet yna’n gwneud y penderfyniad ar y camau nesaf.

Mae’r ddogfen ymgynghori statudol, pecyn gwybodaeth cefndirol a dogfennau perthnasol eraill ar gael isod:

Os ydych angen copïau caled o unrhyw ddogfen mae croeso i chi gysylltu â ni drwy ffonio (01286) 679247 neu e-bostio moderneiddioaddysg@gwynedd.llyw.cymru.

Cefndir Newid Ystod Oedran Ysgol Dyffryn Ardudwy

Mae Corff Llywodraethol Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy wedi cysylltu gyda Adran Addysg, Cyngor Gwynedd i ofyn am gael newid ystod oedran yr ysgol i 3-11 oed, gan dderbyn plant i Ddosbarth Meithrin yn mis Medi yn dilyn eu penblwydd yn 3 oed. Mi fydda hyn yn dilyn yr un drefn a sydd yn bodoli yn barod ym mwyafrif o ysgolion cynradd Gwynedd.


Ar hyn o bryd mae Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy yn cynnig addysg i blant rhwng 4-11 oed gan dderbyn plant i’r Dosbarth Derbyn yn mis Medi yn dilyn eu penblwydd yn 4 oed.


Er mwyn newid yr ystod oedran, yn unol a gofynion Llywodraeth Cymru yn Neddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013, mae angen dilyn trefn statudol. Gellir gweld y camau ynghlwm a’r drefn yma isod:

 

Medi 2018 - Cychwyn yr ymgynghoriad gyda rhieni, plant, staff a llywodraethwyr yr ysgol, yn ogystal a partïon eraill fydd â diddordeb. Bydd yr ymgynghoriad hwn yn rhoi’r cyfle i unrhyw un gynnig sylwadau ar y cynnig i newid ystod oedran Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy o 4-11 i 3-11 oed o Medi 2019 ymlaen.


Tachwedd 2018 
– Yn dilyn yr ymgynghoriad mi fyddwn yn cyflwyno adroddiad i Cabinet Cyngor Gwynedd gan ymateb i unrhyw sylwadau dderbynnir. Yna mi fydd y Cabinet yn penderfynu caniatáu cyhoeddi Rhybudd Statudol ar y cynnig, a’i peidio.

 

Ionawr 2019 – Yn ddibynnol ar benderfyniad y Cabinet, bydd Rhybudd Statudol yn cael ei gyhoeddi. Bydd posib gwrthwynebu y cynnig ar y pwynt yma.

 

Mawrth 2019 - Yn dilyn y cyfnod Rhybudd Statudol, bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i Gabinet Cyngor Gwynedd, gan gynnwys unrhyw wrthwynebiadau a dderbynnir. Mi fydd y Cabinet yna’n gwneud penderfyniad terfynol i ganiatáu’r cynnig a’i peidio.

 

Medi 2019 – Bydd Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy yn newid i dderbyn plant 3-11 oed, neu parhau gyda’r drefn bresennol.

 

Mwy o Wybodaeth: