Grant gwisg ysgol

Mae’r Awdurdod Addysg yng Ngwynedd yn darparu cymorth tuag at y gost o brynu dillad ac esgidiau ysgol i ddisgyblion ysgolion uwchradd (blwyddyn 7-11). 

 

Fedra i gael cymorth ariannol i brynu gwisg ysgol?

Medrwch, os ydych yn derbyn un o’r budd-daliadau canlynol:

  • Lwfans Cymorth a Chyflogaeth (sail incwm)
  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith (ar sail incwm)
  • Credyd Treth Plentyn (gydag incwm trethadwy blynyddol ddim mwy na £16,190)
  • Credyd Pensiwn (Gwarant)
  • Cymorth o dan Deddf Lloches a Mewnfudo 1999
  • Credyd Cynhwysol

Nid yw teuluoedd sy’n derbyn Credyd Treth Gwaith yn teilyngu hyd yn oed os yw eu hincwm trethadwy blynyddol o dan £16,190.


Faint ydi’r grant?

£105.00 (y plentyn) i ddisgyblion ym mlwyddyn 7 a £45 (y plentyn) i ddisgyblion blwyddyn 8 – 11. 
 

Sut ydw i’n gwneud cais?

Os ydych yn derbyn Budd-dal Tai neu ostyngiad Treth Cyngor gan Gyngor Gwynedd, ni fydd raid i chwi gwblhau ffurflen gais am grant gwisg ysgol, byddwn yn asesu eich hawl yn awtomatig. Os nad ydych yn derbyn Budd-dal Tai neu ostyngiad Treth Cyngor gan Gyngor Gwynedd, ac o’r farn fod gan eich teulu hawl i gael grant gwisg ysgol, gallwch lawrlwytho'r ffurflen gais isod.

**Ffurflen Gais ar gael yn fuan!**

 

Pa mor aml sy’n rhaid i mi wneud cais?

  •  Os ydych yn derbyn Budd-dal Tai neu ostyngiad Treth Cyngor gan Gyngor Gwynedd, ni fydd angen i chi gwblhau ffurflen ar adegau penodol, byddwn yn adolygu eich hawl yn awtomatig.
  • Os nad ydych yn derbyn Budd-dal Tai neu ostyngiad Treth Cyngor gan Gyngor Gwynedd bydd angen gwneud cais bob blwyddyn. Fe fydd y swyddfa Budd-daliadau yn anfon ffurflen i chi pan fydd angen i chi wneud cais newydd. Dim ond un ffurflen sydd angen ei llenwi ar gyfer eich plant i gyd, hyd yn oed os ydynt mewn ysgolion gwahanol.

Beth os ydw i’n byw yng Ngwynedd ond mae fy mhlant yn mynd i ysgol mewn Sir arall e.e. Ynys Môn?

Mae'n rhaid i’ch plentyn fynychu ysgol yng Ngwynedd i hawlio grant gwisg ysgol gan Gyngor Gwynedd. Os yw eich plentyn yn mynychu ysgol mewn sir arall bydd yn rhaid i chi wneud cais am grant gwisg ysgol gan yr awdurdod hwnnw.

 

Mae fy amgylchiadau wedi newid, beth ydw i’n ei wneud?

Eich cyfrifoldeb chi yw dweud wrth swyddfa Budd-daliadau'r Cyngor am unrhyw newidiadau yn eich amgylchiadau cyllidol / teuluol. Os nad ydych yn gwneud hyn bydd Cyngor Gwynedd yn gallu gofyn am yr arian yn ôl.

Gallwch ddweud wrthym am newid amgylchiadau ar-lein.

 

Cysylltu â’r swyddfa budd-daliadau