Grant gwisg ysgol a datblygu disgyblion

Grant Datblygu Disgyblion

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig arian ar gyfer Cynllun Grant Datblygu Disgyblion.

 

Mae’r Cyngor yn cynnig grant i deuluoedd sydd ar incwm isel ar gyfer prynu:

 • gwisg ysgol, cotiau ac esgidiau
 • dillad ac esgidiau ymarfer corff
 • gwisg ar gyfer gweithgareddau cyfoethogi fel y sgowts, geidiaid, cadlanciau, karate a mwy
 • gwisg ar gyfer gweithgareddau ar ôl ysgol fel chwaraeon, perfformio neu ddawns a mwy
 • offer fel bagiau ysgol ac offer i’r cas bensiliau
 • offer arbenigol ar gyfer pynciau fel dylunio a thechnoleg
 • offer ar gyfer teithio tu allan i oriau ysgol fel dysgu awyr agored e.e. dillad dal dŵr  

 

Mae’r arian (£125 i bob disgybl a £200 i ddisgyblion blwyddyn 7) ar gael i ddisgyblion sy’n derbyn Cinio Ysgol am Ddim (ond nid y rhai sy’n cael eu Gwarchod Dros dro) neu sy’n derbyn gofal ac yn:

 • mynd i ddosbarth Derbyn mewn ysgol gynradd sy’n cael ei chynnal ym mis Medi 2020;
 • mynd i flwyddyn 3 mewn ysgol gynradd sy'n cael ei chynnal ym mis Medi 2020;
 • mynd i flwyddyn 7 mewn ysgol uwchradd sy’n cael ei chynnal ym mis Medi 2020;
 • mynd i flwyddyn 10 mewn ysgol uwchradd sy'n cael ei chynnal ym mis Medi 2020;
 • neu mynd i ysgol arbennig, canolfan adnoddau anghenion arbennig neu unedau cyfeirio disgyblion ac sy'n 4, 7, 11 neu 14 oed ym mis Medi 2020. 

 

Grant Gwisg Ysgol

Hefyd, mae Cyngor Gwynedd yn cynnig grant o £45 i ddisgyblion blwyddyn 8, 9 & 11 at gostau prynu gwisg ac esgidiau.

 

Pwy sy'n cael y grantiau?

Os ydach chi’n derbyn un o’r budd-daliadau isod yna fe allwch fod gyda hawl i dderbyn Grant:

 • Lwfans Cymorth a Chyflogaeth (sail incwm)
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith (ar sail incwm)
 • Credyd Treth Plentyn (gydag incwm trethadwy blynyddol ddim mwy na £16,190)
 • Credyd Pensiwn (Gwarant)
 • Cymorth o dan Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1999
 • Credyd Cynhwysol ar yr amod bod gan yr aelwyd incwm a enillir net blynyddol o ddim mwy na £7,400

Nid oes gennych hawl i’r grant os ydach chi’n derbyn Credyd Treth Gwaith, hyd yn oed os yw eich incwm trethadwy blynyddol yn llai na £16,190. 

Sut dw i'n gwneud cais?

Does dim rhaid i chi lenwi ffurflen os ydych yn derbyn Budd-dal Tai neu Ostyngiad Treth Cyngor - byddwn yn asesu eich hawl yn awtomatig.

Os nad yda chi'n derbyn Budd-dal Tai neu Ostyngiad Treth Cyngor ac yn meddwl fod gan eich teulu'r hawl am y grant, llenwch y

ffurflen gais

Pa mor aml sy'n rhaid i mi wneud cais?

Does dim rhaid i chi lenwi ffurflen os ydych yn derbyn Budd-dal Tai neu Ostyngiad Treth Cyngor - byddwn yn asesu eich hawl yn awtomatig.

Os nad yda chi'n derbyn y cymorth hynny, mae'n rhaid i chi wneud cais bob blwyddyn. Bydd y swyddfa Budd-daliadau yn gyrru ffurflen i eich atgoffa pan fydd angen i chi wneud cais newydd. Dim ond un ffurflen sydd angen ei llenwi ar gyfer eich plant i gyd, hyd yn oed os ydynt mewn ysgolion gwahanol.

Beth os dw i'n byw yng Ngwynedd ond mae fy mhlant yn mynd i ysgol mewn Sir arall e.e. Ynys Môn?

Mae'n rhaid i eich plentyn fod yn ddisgybl mewn ysgol yng Ngwynedd i gael grant gan Gyngor Gwynedd. Os yw eich plentyn yn mynd i ysgol mewn Sir arall, bydd yn rhaid i chi wneud cais am grant gan yr awdurdod hwnnw.

Mae fy sefyllfa wedi newid, beth sydd rhaid i mi wneud?

Mae angen i chi ddweud wrth swyddfa Budd-daliadau'r Cyngor am unrhyw newidiadau i'ch sefyllfa ariannol / teuluol. 

Mae gan Gyngor Gwynedd yr hawl i ofyn am yr arian yn ôl os nad ydach chi wedi rhoi gwybod iddyn nhw am unrhyw newid.

Rhoi gwybod inni am unrhyw newid yn eich sefyllfa ar-lein. 

 

Cysylltu â’r swyddfa budd-daliadau

Ffôn: 01286 682689

E-bost: budd-daliadau@gwynedd.llyw.cymru