Grant gwisg ysgol a datblygu disgyblion

Grant Datblygu Disgyblion

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig arian ar gyfer Cynllun Grant Datblygu Disgyblion.

 

Mae’r Cyngor yn cynnig grant i deuluoedd sydd ar incwm isel ar gyfer prynu:

 • gwisg ysgol, cotiau ac esgidiau
 • dillad ac esgidiau ymarfer corff
 • gwisg ar gyfer gweithgareddau cyfoethogi fel y sgowts, geidiaid, cadlanciau, karate a mwy
 • gwisg ar gyfer gweithgareddau ar ôl ysgol fel chwaraeon, perfformio neu ddawns a mwy
 • offer fel bagiau ysgol ac offer i’r cas bensiliau
 • offer arbenigol ar gyfer pynciau fel dylunio a thechnoleg
 • offer ar gyfer teithio tu allan i oriau ysgol fel dysgu awyr agored e.e. dillad dal dŵr  

 

Mae’r arian (£125 i bob disgybl) ar gael i ddisgyblion sy’n derbyn Cinio Ysgol am Ddim neu sy’n derbyn gofal ac yn:

 • mynd i ddosbarth Derbyn mewn ysgol gynradd sy’n cael ei chynnal ym mis Medi 2018
 • mynd i flwyddyn 7 mewn ysgol uwchradd sy’n cael ei chynnal ym mis Medi 2018
 • mynd i ysgol arbennig, canolfan adnoddau anghenion arbennig neu unedau cyfeirio disgyblion ac sy'n 4 neu 11 oed ym mis Medi 2018.

 

Grant Gwisg Ysgol

Hefyd, mae Cyngor Gwynedd yn cynnig grant o £45 i ddisgyblion blwyddyn 8 - 11 at gostau prynu gwisg ac esgidiau.

 

Pwy sy’n cael y grantiau?

 Os ydach chi’n derbyn un o’r budd-daliadau isod yna fe allwch fod gyda hawl i dderbyn Grant:

 • Lwfans Cymorth a Chyflogaeth (sail incwm)
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith (ar sail incwm)
 • Credyd Treth Plentyn (gydag incwm trethadwy blynyddol ddim mwy na £16,190)
 • Credyd Pensiwn (Gwarant)
 • Cymorth o dan Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1999
 • Credyd Cynhwysol

Nid oes gennych hawl i’r grant os ydach chi’n derbyn Credyd Treth Gwaith, hyd yn oed os yw eich incwm trethadwy blynyddol yn llai na £16,190.

  

Sut ydw i’n gwneud cais?

Os ydach chi’n derbyn Budd-dal Tai neu Ostyngiad Treth Cyngor does dim rhaid i chi lenwi ffurflen, byddwn yn asesu eich hawl yn awtomatig. Os nad ydach chi’n derbyn Budd-dal Tai neu Ostyngiad Treth Cyngor gan Gyngor Gwynedd ac yn meddwl fod gan eich teulu hawl i gael grant, gallwch lenwi’r ffurflen gais hon:

Lawrlwytho'r ffurflen gais

 

Pa mor aml sy’n rhaid i mi wneud cais?

Os ydach chi’n cael Budd-dal Tai neu Ostyngiad Treth Cyngor gan Gyngor Gwynedd, does dim angen i chi lenwi ffurflen, byddwn yn adolygu eich hawl yn awtomatig.

Os nad ydach chi’n cael Budd-dal Tai neu Ostyngiad Treth Cyngor gan Gyngor Gwynedd, mae angen i chi wneud cais bob blwyddyn. Bydd y swyddfa Budd-daliadau yn gyrru ffurflen i eich atgoffa pan fydd angen i chi wneud cais newydd. Dim ond un ffurflen sydd angen ei llenwi ar gyfer eich plant i gyd, hyd yn oed os ydynt mewn ysgolion gwahanol.

  

Beth os ydw i’n byw yng Ngwynedd ond mae fy mhlant yn mynd i ysgol mewn Sir arall e.e. Ynys Môn?

Mae'n rhaid i eich plentyn fod yn ddisgybl mewn ysgol yng Ngwynedd i gael grant gan Gyngor Gwynedd. Os yw eich plentyn yn mynd i ysgol mewn Sir arall, bydd yn rhaid i chi wneud cais am grant gan yr awdurdod hwnnw.

  

Mae fy sefyllfa wedi newid, beth ydw i’n ei wneud?

Mae’n rhaid i chi ddweud wrth swyddfa Budd-daliadau'r Cyngor am unrhyw newidiadau yn eich sefyllfa ariannol / teuluol. Mae gan Gyngor Gwynedd yr hawl i ofyn am yr arian yn ôl os nad ydach chi wedi rhoi gwybod iddyn nhw am unrhyw newid.

Rhoi gwybod inni am unrhyw newid yn eich sefyllfa ar-lein. 

 

Cysylltu â’r swyddfa budd-daliadau

Ffôn: 01286 682689

E-bost: budd-daliadau@gwynedd.llyw.cymru