Grant datblygu disgyblion

Grant Datblygu Disgyblion

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig arian ar gyfer Cynllun Grant Datblygu Disgyblion.

 

Mae’r Cyngor yn cynnig grant i deuluoedd sydd ar incwm isel ar gyfer prynu:

 • gwisg ysgol, cotiau ac esgidiau
 • dillad ac esgidiau ymarfer corff
 • gwisg ar gyfer gweithgareddau cyfoethogi fel y sgowts, geidiaid, cadlanciau, karate a mwy
 • gwisg ar gyfer gweithgareddau ar ôl ysgol fel chwaraeon, perfformio neu ddawns a mwy
 • offer fel bagiau ysgol ac offer i’r cas bensiliau
 • offer arbenigol ar gyfer pynciau fel dylunio a thechnoleg
 • offer ar gyfer teithio tu allan i oriau ysgol fel dysgu awyr agored e.e. dillad dal dŵr  

 

Mae’r arian (£125 i bob disgybl a £200 i ddisgyblion blwyddyn 7) ar gael i ddisgyblion sy’n derbyn Cinio Ysgol am Ddim (ond nid y rhai sy’n cael eu Gwarchod Dros dro) neu sy’n derbyn gofal ac yn :

 

 • mynd i ddosbarth Derbyn mewn ysgol gynradd sy’n cael ei chynnal ym mis Medi 2021;
 • mynd i flwyddyn 1 mewn ysgol gynradd sy'n cael ei chynnal ym mis Medi 2021;
 • mynd i flwyddyn 3 mewn ysgol gynradd sy'n cael ei chynnal ym mis Medi 2021;
 • mynd i flwyddyn 5 mewn ysgol gynradd sy'n cael ei chynnal ym mis Medi 2021;
 • mynd i flwyddyn 7 mewn ysgol uwchradd sy’n cael ei chynnal ym mis Medi 2021;
 • mynd i flwyddyn 8 mewn ysgol uwchradd sy'n cael ei chynnal ym mis Medi 2021;
 • mynd i flwyddyn 9 mewn ysgol uwchradd sy'n cael ei chynnal ym mis Medi 2021;
 • mynd i flwyddyn 10 mewn ysgol uwchradd sy'n cael ei chynnal ym mis Medi 2021;
 • mynd i flwyddyn 11 mewn ysgol uwchradd sy'n cael ei chynnal ym mis Medi 2021;
 • neu mynd i ysgol arbennig, canolfan adnoddau anghenion arbennig neu unedau cyfeirio disgyblion ac sy'n 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14 neu 15 oed ym mis Medi 2021.

 

 

 

Pwy sy'n cael y grantiau?

Os ydach chi’n derbyn un o’r budd-daliadau isod yna fe allwch fod gyda hawl i dderbyn Grant:

 • Lwfans Cymorth a Chyflogaeth (sail incwm)
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith (ar sail incwm)
 • Credyd Treth Plentyn (gydag incwm trethadwy blynyddol ddim mwy na £16,190)
 • Credyd Pensiwn (Gwarant)
 • Cymorth o dan Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1999
 • Credyd Cynhwysol ar yr amod bod gan yr aelwyd incwm a enillir net blynyddol o ddim mwy na £7,400

Nid oes gennych hawl i’r grant os ydach chi’n derbyn Credyd Treth Gwaith, hyd yn oed os yw eich incwm trethadwy blynyddol yn llai na £16,190. 

Sut dw i'n gwneud cais?

Does dim rhaid i chi lenwi ffurflen os ydych yn derbyn Budd-dal Tai neu Ostyngiad Treth Cyngor - byddwn yn asesu eich hawl yn awtomatig.

Os nad yda chi'n derbyn Budd-dal Tai neu Ostyngiad Treth Cyngor ac yn meddwl fod gan eich teulu'r hawl am y grant, llenwch y

ffurflen gais

Pa mor aml sy'n rhaid i mi wneud cais?

Does dim rhaid i chi lenwi ffurflen os ydych yn derbyn Budd-dal Tai neu Ostyngiad Treth Cyngor - byddwn yn asesu eich hawl yn awtomatig.

Os nad yda chi'n derbyn y cymorth hynny, mae'n rhaid i chi wneud cais bob blwyddyn. Bydd y swyddfa Budd-daliadau yn gyrru ffurflen i eich atgoffa pan fydd angen i chi wneud cais newydd. Dim ond un ffurflen sydd angen ei llenwi ar gyfer eich plant i gyd, hyd yn oed os ydynt mewn ysgolion gwahanol.

Beth os dw i'n byw yng Ngwynedd ond mae fy mhlant yn mynd i ysgol mewn Sir arall e.e. Ynys Môn?

Mae'n rhaid i eich plentyn fod yn ddisgybl mewn ysgol yng Ngwynedd i gael grant gan Gyngor Gwynedd. Os yw eich plentyn yn mynd i ysgol mewn Sir arall, bydd yn rhaid i chi wneud cais am grant gan yr awdurdod hwnnw.

Mae fy sefyllfa wedi newid, beth sydd rhaid i mi wneud?

Mae angen i chi ddweud wrth swyddfa Budd-daliadau'r Cyngor am unrhyw newidiadau i'ch sefyllfa ariannol / teuluol. 

Mae gan Gyngor Gwynedd yr hawl i ofyn am yr arian yn ôl os nad ydach chi wedi rhoi gwybod iddyn nhw am unrhyw newid.

Rhoi gwybod inni am unrhyw newid yn eich sefyllfa ar-lein. 

 

Cysylltu â’r swyddfa budd-daliadau

Ffôn: 01286 682689

E-bost: budd-daliadau@gwynedd.llyw.cymru