Taliadau Cymorth Costau Byw

Byddwch yn wyliadwrus o e-byst neu negeseuon testun o ffynonellau amheus  sy’n cynnig gwybodaeth am y cynllun. Yn aml, sgamiwyr yw’r rhain sy’n ceisio dwyn eich gwybodaeth.

 

Ar 15 Chwefror, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd taliad cymorth costau byw o £150 yn cael ei roi i:

  • bob aelwyd sy’n byw mewn eiddo yn y bandiau treth gyngor A-D; a
  • pob aelwyd sy’n gymwys ar gyfer Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor – ac sy’n byw mewn eiddo yn y bandiau treth gyngor A-I.
  • cynllun disgresiwn – i ddarparu cymorth i aelwydydd sydd ddim yn deilwng dan y prif feini prawf uchod ond sydd angen cymorth gyda chostau byw eraill.

Oherwydd bod gwaith eisoes mewn llaw i drefnu’r taliadau gofynnwn i chi plîs beidio gwneud galwad ffon i’r Awdurdod yn holi am fanylion pellach ar hyn o bryd. Rydym yn rhagweld fydd taliadau yn cael ei gwneud yn fuan yn mis Mai, fydd manylion pellach yn cael ei darparu yma pan ar gael.

Diweddariad 22/08/2022 

Gyrrwyd llythyrau i’r sawl oedd heb gasglu’r taliad £150 o’r Swyddfa Bost yn Mis Mehefin / Gorffennaf.

Mae’r llythyr yn eich gwahodd

  • Unai i geisio llythyr i fynd i’r Swyddfa Bost (14 – 21 diwrnod)
  • Neu i ddarparu manylion banc fel gallwn dalu’r arian yn syth i eich cyfrif drwy drefn BACS (mewn tua 7 i 10 diwrnod)

Mae modd cyfleu eich dewis unai ar ffurflen ar-lein neu drwy’r rhif ffon ar y llythyr.

Cynllun Dewisol 

Fydd manylion y cynllun dewisol fydd yn cael ei weithredu yn ymddangos yma yn ystod yr 10 diwrnod nesaf.

Cyn Drefniadau

Os oes gennym ni eisoes eich manylion banc ar gyfer talu Treth Cyngor, a’ch bod yn bodloni’r meini prawf cymhwyso, bydd y taliad Costau Byw o £150 yn cael ei dalu’n awtomatig yn syth i’ch cyfrif banc. Nid oes angen llenwi ffurflen gais na chymryd unrhyw gamau pellach i dderbyn taliad. Cychwynnir prosesu taliadau ‘syth i’r cyfrif banc’ wythnos 16 Mai 2022, fydd llythyr yn cadarnhau’r taliad hefyd yn cael ei yrru.

Os nad ydych yn talu eich Treth Cyngor drwy Ddebyd Uniongyrchol, ond eich bod yn bodloni’r meini prawf ar gyfer y cynllun, fe fydd llythyr yn cael ei yrru i chi ymweld a eich Swyddfa Bost leol i gasglu’r taliad. Rydym yn dal i weithio ar y cynllun yma ac yn rhagweld fydd taliadau yn cychwyn ar yr wythnos 30 Mai 2022. Oherwydd natur y cynllun fydd yn cymryd 3 wythnos i gwblhau, 30 Mai – 20 Mehefin, fe fydd y sawl sydd yn deilwng gyda mis pellach i gasglu’r taliad o’r Swyddfa Bost.

Bydd Cynllun Dewisol hefyd yn cael ei greu. Ffocws y cynllun fydd i ddarparu cymorth i aelwydydd - sydd mewn defnydd, yn brif neu unig gartref ac wedi eithrio o dalu Treth Cyngor. Fydd y cynllun yn darparu cymorth pellach i gartrefi sydd ddim yn cyrraedd y meini prawf uchod. Os yn deilwng fe fyddwn yn cysylltu gyda chi yn eich gwahodd i ddarparu manylion i dderbyn taliad.

Mae canllawiau pellach wedi derbyn gan Lywodraeth Cymru, yr ydym yn rhagweld fydd modd cychwyn / agor y cynllun cyn diwedd Mai. 

Close

 

Rhagor o fanylion am y cynlluniau gan gynnwys Cwestiynau Cyffredin -Y Cynllun Cymorth Costau Byw: canllaw i awdurdodau lleol | LLYW.CYMRU

 

Cymorth Ychwanegol