Hysbysiad Preifatrwydd Grant Caledi Tenantiaeth

Sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion Grant Caledi Tenantiaeth.

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau ar gyfer cymunedau lleol a'r bobl sy'n byw ynddynt. Mae ymgymryd â'r gwaith hwn yn golygu bod yn rhaid i ni gasglu a defnyddio gwybodaeth am y bobl rydyn ni'n darparu gwasanaethau iddyn nhw a chadw cofnod o'r gwasanaethau hynny. Oherwydd ein bod yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol am unigolion, rhaid inni sicrhau eu bod yn gwybod beth yr ydym yn bwriadu ei wneud â'u gwybodaeth a gyda phwy y gellir ei rhannu.

Rydym wedi crynhoi yn yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn rai o'r ffyrdd allweddol yr ydym yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion Grant Caledi Tenantiaeth. Dylid darllen y wybodaeth hon ar y cyd â Hysbysiad Preifatrwydd Corfforaethol y Cyngor.

 

1. Pwy ydyn ni, beth rydyn ni'n ei wneud?

Bydd y Cyngor, ar ran Llywodraeth Cymru, yn gweinyddu'r Grant Caledi Tenantiaeth, a bydd yn prosesu ceisiadau ac yn cyhoeddi grantiau yn unol â gofynion y cynllun.

 

2. Beth a pha wybodaeth bersonol sydd gennym?

Bydd y wybodaeth sydd gennym, a'r broses, fel rheol yn cynnwys:

Tenant

 • Manylion cyswllt personol; Enw, Dyddiad Geni, cyfeiriad, rhif ffôn, ID ffotograffig
 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Manylion tai, gan gynnwys aelodau'r teulu (nifer y dibynyddion), unrhyw statws budd-dal
 • Incwm / manylion ariannol, gan gynnwys eich statws cyflogaeth, ffigwr rhent, ôl-ddyledion rhent
 • Arbedion a gwariant, i gadarnhau a oes Rhybudd Dadfeddiannu wedi'i gyflwyno.

Landlord

 • Enw, cyfeiriad, manylion cyswllt, manylion banc ac os yw'ch eiddo wedi'i gofrestru gyda Rhentu Cymru.

3. O ble mae'r gwasanaeth yn cael fy ngwybodaeth?

Byddwn yn cael y wybodaeth hon gan:

 • Oddi wrthych chi, y tenant, pan fyddwch yn cyflwyno Ffurflen Mynegiant o Ddiddordeb ac yn llenwi'r ffurflen gais.
 • Byddwn hefyd yn derbyn gwybodaeth gan eich landlord yn cadarnhau eich gwybodaeth rhent, fel eich ôl-ddyledion.
 • Byddwn hefyd yn cysylltu â Chredyd Cynhwysol i gadarnhau eich statws budd-dal - e.e. ddim yn gymwys i gael budd-dal yn ystod ôl-ddyledion
 • A gwiriwch gydag Adran Treth Gyngor y Cyngor, bod yr eiddo wedi'i denantio yn ystod yr amser yr hawlir ôl-ddyledion

Landlord

Byddwn yn gwirio'ch gwybodaeth yn erbyn Cofrestr Rhentu Cymru.

 

4. Beth fyddwn ni'n ei wneud â'ch gwybodaeth bersonol?

Byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth i:

Tenant

 • Sicrhewch fod y person sy'n gwneud cais yn gymwys i gael y grant a chyhoeddi'r grant i atal digartrefedd.
 • Os credwn y gallai fod gennych hawl i unrhyw fath arall o gefnogaeth, byddwn yn eich cyfeirio at asiantaethau partner eraill neu at adrannau'r Cyngor fel y Tîm Datrysiadau Tai.

Landlord

 • Gwiriwch a ydych wedi'ch cofrestru gyda Rent Smart Wales ac i wneud taliad i chi, i glirio ôl-ddyledion rhent sy'n ddyledus i'ch tenantiaid.
 • Fodd bynnag, os nad oes cofnod ohonoch chi a'ch eiddo ar y Gofrestr Rhentu Cymru, byddwn yn anfon pa wybodaeth yr ydym yn ei hadnabod ar y Tîm Gorfodi Tai iddynt ymchwilio iddi gan ei bod yn ofyniad cyfreithiol bod pob landlord preifat wedi'i gofrestru yng Nghymru.

5. Beth yw'r sylfaen gyfreithiol ar gyfer defnyddio'r wybodaeth hon?

Bydd y Cyngor yn prosesu'ch gwybodaeth yn unol â'n dyletswyddau tasg Gyhoeddus ac i weinyddu'r grant ar ran Llywodraeth Cymru

 

6. A yw'r gwasanaeth yn rhannu fy ngwybodaeth bersonol ag unrhyw sefydliad arall?

Byddwn, fel yr eglurwyd uchod, byddwn yn cadarnhau'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu fel isod:

Tenant

 • Credyd Cynhwysol
 • Adran Buddion Tai y Cyngor
 • Tîm Datrysiadau Tai ar gyfer cofnodi cefnogaeth digartrefedd a gwneud penderfyniadau

Landlord

 • Rhentu Cymru Smart
 • Gorfodi Tai - os nad yw wedi'i gofrestru ar Rhentu Cymru.
 • Adran Gyllid at ddibenion talu

 

7. Pa mor hir y bydd fy ngwybodaeth yn cael ei chadw?

Cedwir cofnodion am o leiaf 7 mlynedd

 

8. Eich gwybodaeth, eich hawliau

Mae'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn rhoi hawliau pwysig i chi, gan gynnwys yr hawl i gael mynediad at y wybodaeth bersonol sydd gan y gwasanaethau amdanoch chi.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am eich hawliau gwybodaeth a sut i'w harfer.

 

9. Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw bryderon neu os hoffech wybod mwy am sut mae'r gwasanaeth yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol, cysylltwch â ni yn un o'r ffyrdd a ganlyn:

Trwy e-bost: tai@gwynedd.llyw.cymru

Dros y ffôn: 01341 424351

Yn ysgrifenedig: Cyngor Gwynedd, Penarlag, Dolgellau LL40 2YB.