Grant Caledi i Denantiaid

Mae’r Grant Caledi i Denantiaid yn grant sy’n darparu cymorth ariannol i denantiaid yn y sector rhentu preifat, ac sydd ag ôl-ddyledion rhent sydd wedi cronni oherwydd COVID-19.

Pwy sy’n gymwys? 

I wneud cais am Grant Caledi i Denantiaid, mae'n rhaid eich bod wedi dioddef caledi ariannol oherwydd pandemig Covid-19, ac nad ydych wedi gallu talu eich rhent o ganlyniad i hynny.

Bydd angen ichi ddangos eich bod yn bodloni’r meini prawf canlynol:

  • byddwch wedi cronni 8 wythnos neu fwy o ôl-ddyledion rhent rhwng 1 Mawrth 2020 a 30 Mehefin 2021
  • byddwch wedi cael trafferth talu eich rhent neu ôl-ddyledion rhent oherwydd Covid-19
  • byddwch yn byw ac yn dal tenantiaeth ar gyfer eiddo sector preifat yng Nghymru 
  • ni fyddwch wedi cael budd-dal tai na thaliadau costau tai drwy Gredyd Cynhwysol wrth i’ch ôl-ddyledion rhent gronni  
  • ni fyddwch wedi gallu talu eich rhent yn llawn yn ystod y cyfnod pan oedd gennych ôl-ddyledion oherwydd Covid-19. 

Ni fyddwch yn gallu cael Grant Caledi i Denantiaid os nad ydych wedi profi caledi ariannol yn ystod pandemig Covid-19, ac yn fwriadol heb dalu eich rhent i'ch landlord neu i’ch asiant. 

 

Sut i wneud cais

Gallwch wneud cais ar-lein am Grant Caledi i Denantiaid. Bydd angen i chi lenwi’r ffurflen gais a rhoi tystiolaeth briodol i’n helpu i wneud penderfyniad ynghylch p’un ai i roi grant i chi. Bydd angen i chi ddarparu’r canlynol:

  • prawf o bwy ydych chi (trwydded yrru neu basbort neu dystysgrif geni, a biliau i'r cartref sy'n profi eich cyfeiriad am y tri mis diwethaf)
  • copi o'ch cyfriflenni banc am o leiaf y ddau fis diwethaf (gan gynnwys unrhyw gyfrifon cynilo sydd gennych)
  • copi o’ch cytundeb tenantiaeth 
  • tystiolaeth ac esboniad am y rheswm nad ydych wedi gallu talu eich rhent oherwydd Covid-19 – a fydd hefyd yn cynnwys adolygiad o’ch sefyllfa ariannol.

Grant Caledi i Denantiaid: Ffurflen gais

 

Beth sydd yn digwydd ar ôl gwneud cais? 

Bydd eich manylion yn cael eu gwirio a byddwn yn cysylltu â chi ynglŷn â'ch cais. Bydd disgwyl ichi ddarparu gwybodaeth am eich incwm, sut mae'r pandemig wedi effeithio arnoch chi, a sut mae hyn wedi effeithio ar eich gallu i dalu eich rhent.

Byddai’n ddefnyddiol hysbysu eich landlord neu asiant eich bod yn gwneud cais am grant, gan y byddwn hefyd yn cysylltu â’r landlord neu asiant er mwyn gofyn am ddatganiad ysgrifenedig yn cadarnhau eich bod yn denant a bod gennych ôl-ddyledion rhent, a faint yw’r ôl-ddyledion hynny.

Yna, byddwn yn rhoi gwybod ichi a yw eich cais wedi'i gymeradwyo ai peidio. Efallai y cysylltir â chi hefyd os oes angen ichi ddarparu mwy o wybodaeth.

 

Os yw eich cais yn cael ei gymeradwyo

Os caiff eich cais ei gymeradwyo, bydd eich grant yn cael ei dalu yn uniongyrchol i’r landlord ar eich rhan.

Ni fydd angen ad-dalu’r grant hwn. 

 

Os nad yw eich cais yn cael ei gymeradwyo

Bydd eich cais yn cael ei wrthod os nad ydych yn bodloni’r meini prawf cymhwyso, nei os nad ydych wedi darparu’r dystiolaeth sydd ei hangen i brosesu eich cais.

Gallwch hefyd gael cymorth a chyngor gan Shelter Cymru neu Cyngor ar Bopeth Cymru

 

Mwy o wybodaeth

Am fwy o wybodaeth am y Grant Caledi i Denantiaid, gallwch anfon neges e-bost atom ni – tai@gwynedd.llyw.cymru.

Cliciwch yma i gael manylion am yr Hysbysiad Preifatrwydd Grant Caledi Tenantiaeth.