Tocyn bws i bobl dros 60 oed

Os ydych dros 60 mlwydd oed ac yn byw yng Ngwynedd gallwch hawlio tocyn bws am ddim.

Bydd y tocyn bws yn eich galluogi i deithio yn rhad ac am ddim ar unrhyw fws lleol yng Nghymru (rhai eithriadau yn bodoli – gweler y ffurflen gais).

Gallwch ddefnyddio’r tocyn bws mor aml ag yr ydych yn dymuno, ond bydd rhaid dangos y tocyn bob tro y byddwch yn teithio. 

Gallwch drafaelio drwy’r flwyddyn ar Lein Trên Dyffryn Conwy ond dim ond rhwng rhwng Hydref a Mawrth gellir defnyddio’r tocyn ar Lein Trên Arfordir y Cambrian. 

 

Faint mae’r tocyn bws yn ei gostio?

Mae’r tocyn bws ar gael am ddim.

 

Alla i gael tocyn?

Gallwch dderbyn y tocyn bws os ydych yn 60 mlwydd oed neu hŷn ac yn byw yng Ngwynedd.

 

Sut mae gwneud cais?

Lawrlwythwch y ffurflen gais isod a’i dychwelyd wedi ei chwblhau i’r cyfeiriad sydd wedi ei nodi ar y ffurflen ei hun. 

Gallwch wneud cais am gopi caled o’r ffurflen drwy ffonio 01766 771000.

Wrth ddychwelyd y ffurflen, cofiwch sicrhau eich bod yn amgáu popeth sydd wedi ei nodi yn y rhestr wirio ar y ffurflen gais ei hun.

 

Rydw i wedi colli fy nhocyn. Beth ddylwn i ei wneud?

Cysylltwch â ni drwy ffonio 01766 771000.  Bydd ffi o £5 er mwyn derbyn tocyn newydd.


Nid yw fy nhocyn yn gweithio. Beth ddylwn i ei wneud?

Cysylltwch â ni drwy ffonio 01766 771000.  Bydd rhaid dychwelyd eich tocyn i’r Cyngor er mwyn derbyn tocyn newydd.

 

Ydi fy ngherdyn yn ddilys? 

Ni fydd eich cerdyn yn gweithio os:

  • byddwch wedi ein hysbysu fod y cerdyn wedi ei golli neu ei ddwyn
  • cafodd ei ddefnyddio yn dwyllodrus yn y gorffennol
  • nad ydych bellach yn gymwys i deithio am ddim
  • oes gennych gerdyn arall yn ei le sy'n fwy diweddar
  • Rhagor o wybodaeth

 

Rhagor o wybodaeth

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn chwilio amdano ar y dudalen hon, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio'r ffurflen ymholiadau ar-lein isod:

Ymholiad cludiant cyhoeddus

Gallwch hefyd gysylltu â ni drwy ffonio 01766 771000.