Tocyn bws i bobl anabl

Gall berson anabl sy’n byw yng Ngwynedd hawlio tocyn mantais bws.

Gyda'r tocyn gallwch deithio:

 • am ddim ar unrhyw fws lleol yng Nghymru
 • ar Lein Trên Dyffryn Conwy (trwy'r flwyddyn)
 • ar Lein Trên Arfordir y Cambrian (rhwng Hydref a Mawrth)
 • mor aml ag yr ydych yn dymuno. Bydd rhaid dangos y tocyn bob tro byddwch yn teithio

Faint mae’r tocyn bws yn ei gostio?

Mae’r tocyn bws ar gael am ddim.

 

Fedra i gael tocyn?

Mi fedrwch chi hawlio tocyn bws i bobl anabl os ydych:

 • yn ddall neu’n rhannol ddall
 • yn fyddar neu’n drwm iawn eich clyw       
 • yn hollol fud
 • gydag anabledd, neu gydag anaf hirdymor sydd wedi effeithio ar eich gallu i gerdded
 • nad oes gennych freichiau, neu eich bod wedi colli defnydd o’ch dwy fraich yn barhaol
 • gydag anabledd dysgu dwys
 • wedi eich gwrthod am drwydded yrru cerbyd oherwydd eich ffitrwydd corfforol

Mae’r rheolau llawn yn y ffurflen gais. Wrth gyflwyno eich cais rhaid dangos tystiolaeth eich bod yn cyrraedd un o’r meini prawf uchod. Mae’r math o ddogfennau y byddwn yn eu derbyn wedi eu nodi ar y ffurflen gais.

Sut ydw i'n gwneud cais?

Rhaid llenwi'r ffurflen gais isod a'i dychwelyd i’r cyfeiriad ar y ffurflen:

Gallwch wneud cais am gopi caled o’r ffurflen ar-lein neu drwy ffonio 01766 771000.

Wrth yrru'r ffurflen, cofiwch eich bod yn anfon popeth sydd wedi ei nodi yn y rhestr wirio ar y ffurflen gais..

Trwydded yrru wedi ei wrthod

Os yw eich trwydded yrru wedi ei gwrthod am resymau meddygol, efallai gallwch dderbyn tocyn teithio ar fws am ddim.  

Am gopi caled o’r ffurflen gais, ffoniwch 01766 771000.

Wedi colli'r tocyn

Cysylltwch â ni drwy ffonio 01766 771000. Mae tocyn newydd yn costio £5.

Ydi fy ngherdyn yn gweithio?

Ni fydd eich cerdyn yn gweithio os:

 • byddwch wedi rhoi gwybod fod y cerdyn wedi ei golli neu ei ddwyn
 • cafodd ei ddefnyddio yn dwyllodrus yn y gorffennol
 • nad ydych bellach yn gymwys i deithio am ddim
 • oes gennych gerdyn arall yn ei le sy'n fwy diweddar

Rhagor o wybodaeth

Cynllun Cerdyn Teithio Melyn

Cynllun os ydych angen cymorth ychwanegol wrth deithio ar fws neu drên. 

Sut mae gwneud Cais?

Rhaid argraffu y ffurflen gais isod a'i dychwelyd wedi ei chwblhau i’r cyfeiriad ar y ffurflen:

Ffoniwch yr Uned Cludiant Integredig am fwy o wybodaeth - 01766 771000.

 

Mwy o wybodaeth

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn chwilio amdano ar y dudalen hon, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio'r ffurflen ymholiadau ar-lein:

Neu ffonio 01766 771000.