Tocyn bws i bobl anabl

Gall berson anabl sy’n byw yng Ngwynedd hawlio tocyn mantais bws.

Gyda'r tocyn gallwch deithio:

 • am ddim ar unrhyw fws lleol yng Nghymru. (Rhai eithriadau yn bodoli)
 • ar Lein Trên Dyffryn Conwy (trwy'r flwyddyn)
 • ar Lein Trên Arfordir y Cambrian (rhwng Hydref a Mawrth)
 • mor aml ag yr ydych yn dymuno. Bydd rhaid dangos y tocyn bob tro byddwch yn teithio

Faint mae’r tocyn bws yn ei gostio?

Mae’r tocyn bws ar gael am ddim.

 

Alla i gael tocyn?

Gallwch hawlio tocyn bws i bobl anabl os ydych:

 • yn ddall neu’n rhannol ddall
 • yn fyddar neu’n drwm iawn eich clyw       
 • yn hollol fud
 • gydag anabledd, neu gydag anaf hirdymor sydd wedi effeithio ar eich gallu i gerdded
 • nad oes gennych freichiau, neu eich bod wedi colli defnydd o’ch dwy fraich yn barhaol    
 • gydag anabledd dysgu dwys
 • wedi eich gwrthod am drwydded yrru cerbyd oherwydd eich ffitrwydd corfforol

Mae’r rheolau llawn yn y ffurflen gais. Wrth gyflwyno eich cais rhaid dangos tystiolaeth eich bod yn cyrraedd un o’r meini prawf uchod.  Mae’r math o ddogfennau y byddwn yn eu derbyn wedi eu nodi ar y ffurflen gais.

 

Sut mae gwneud cais?  

Rhaid argraffu y ffurflen gais isod a'i dychwelyd wedi ei chwblhau i’r cyfeiriad ar y ffurflen:

Gallwch wneud cais am gopi caled o’r ffurflen ar-lein neu drwy ffonio 01766 771000.

Wrth ddychwelyd y ffurflen, cofiwch eich bod yn anfon popeth sydd wedi ei nodi yn y rhestr wirio ar y ffurflen gais..

 

Trwydded yrru wedi ei gwrthod

Os yw eich trwydded yrru wedi ei gwrthod am resymau meddygol, efallai gallwch dderbyn tocyn teithio ar fws am ddim.
  

I dderbyn copi caled o’r ffurflen gais ffoniwch 01766 771000.

 

Rydw i wedi colli fy nhocyn bws.  Beth ddylwn i ei wneud?

Cysylltwch â ni drwy ffonio 01766 771000.  Bydd cost o £5 i dderbyn tocyn newydd.

 

Ydi fy ngherdyn yn ddilys? 

Ni fydd eich cerdyn yn gweithio os:

 • byddwch wedi rhoi gwybod fod y cerdyn wedi ei golli neu ei ddwyn
 • cafodd ei ddefnyddio yn dwyllodrus yn y gorffennol
 • nad ydych bellach yn gymwys i deithio am ddim
 • oes gennych gerdyn arall yn ei le sy'n fwy diweddar

Rhagor o wybodaeth

 

Cynllun Cerdyn Teithio Melyn

Cynllun os ydych angen cymorth ychwanegol wrth deithio ar fws neu drên. 

Sut mae gwneud Cais?

Rhaid argraffu y ffurflen gais isod a'i dychwelyd wedi ei chwblhau i’r cyfeiriad ar y ffurflen:

Ffoniwch yr Uned Cludiant Integredig am fwy o wybodaeth - 01766 771000.

 

Rhagor o wybodaeth

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn chwilio amdano ar y dudalen hon, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio'r ffurflen ymholiadau ar-lein:

Neu ffonio 01766 771000.