Tocyn bws i bobl anabl

Os ydych yn berson anabl sy’n byw yng Ngwynedd gallwch hawlio tocyn mantais bws.

Bydd y tocyn bws yn eich galluogi i deithio yn rhad ac am ddim ar unrhyw fws lleol yng Nghymru (rhai eithriadau yn bodoli - gweld y ffurflen gais).

Gallwch ddefnyddio’r tocyn bws mor aml ag yr ydych yn dymuno, ond bydd rhaid dangos y tocyn bob tro y byddwch yn teithio.

Bydd y cynllun Teithio Consesiynol Llywodraeth Cymru yn weithredol rhwng 1 Ebrill, 2015 tan 31 Mawrth, 2017. Gallwch drafeilio drwy’r flwyddyn ar Lein Trên Dyffryn Conwy ond dim ond rhwng rhwng Hydref a Mawrth gellir defnyddio’r tocyn ar Lein Trên Arfordir y Cambrian. 

 

Faint mae’r tocyn bws yn ei gostio?

Mae’r tocyn bws ar gael am ddim.

 

Alla i gael tocyn?

Gallwch hawlio tocyn bws i bobl anabl os ydych:

 • yn ddall neu’n rhannol ddall
 • yn fyddar neu’n drwm iawn eich clyw       
 • yn hollol fud
 • gydag anabledd, neu gydag anaf hirdymor sydd wedi effeithio ar eich gallu i gerdded.
 • nad oes gennych freichiau, neu eich bod wedi colli defnydd o’ch dwy fraich yn barhaol    
 • gydag anabledd dysgu dwys
 • wedi eich gwrthod am drwydded yrru cerbyd oherwydd eich ffitrwydd corfforol

Mae’r diffiniadau llawn wedi eu nodi ar y ffurflen gais. Wrth gyflwyno eich cais bydd gofyn i chi ddangos tystiolaeth eich bod yn cwrdd ag un o’r meini prawf uchod.  Mae’r math o ddogfennau y byddwn yn eu derbyn fel tystiolaeth hefyd wedi eu nodi ar y ffurflen gais.

 

Sut mae gwneud cais?  

Lawrlwythwch y ffurflen gais isod a’i hargraffu, ac yna ei dychwelyd wedi ei chwblhau i’r cyfeiriad sydd wedi ei nodi ar y ffurflen ei hun:

Gallwch wneud cais am gopi caled o’r ffurflen drwy gwblhau'r ffurflen ymholiad ar-lein neu drwy ffonio 01766 771000.

Wrth ddychwelyd y ffurflen, cofiwch sicrhau eich bod yn amgáu popeth sydd wedi ei nodi yn y rhestr wirio ar y ffurflen gais ei hun.

 

Trwydded yrru wedi ei gwrthod

Os yw eich trwydded yrru wedi ei gwrthod am resymau meddygol, mae’n bosib eich bod yn gymwys i dderbyn tocyn teithio ar fws am ddim. Mae rhagor o wybodaeth wedi ei nodi ar y ffurflen gais ei hun:
  

I dderbyn copi caled o’r ffurflen gais ffoniwch 01766 771000.

 

Rydw i wedi colli fy nhocyn bws.  Beth ddylwn i ei wneud?

Cysylltwch â ni drwy ffonio 01766 771000.  Bydd cost o £5 i dderbyn tocyn newydd.

 

Ydi fy ngherdyn yn ddilys? 

Ni fydd eich cerdyn yn gweithio os:

 • byddwch wedi ein hysbysu fod y cerdyn wedi ei golli neu ei ddwyn
 • cafodd ei ddefnyddio yn dwyllodrus yn y gorffennol
 • nad ydych bellach yn gymwys i deithio am ddim
 • oes gennych gerdyn arall yn ei le sy'n fwy diweddar

Rhagor o wybodaeth

 

Cynllun Cerdyn Teithio Melyn

Os ydych angen cymorth ychwanegol wrth deithio ar fws neu drên gallwch geisio am Gerdyn Teithio Melyn - cwblhewch y ffurflen gais neu cysylltwch â'r Uned Cludiant Integredig am fwy o wybodaeth drwy ffonio 01766 771000.

 

Rhagor o wybodaeth

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn chwilio amdano ar y dudalen hon, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio'r ffurflen ymholiadau ar-lein isod:

Gallwch hefyd gysylltu â ni drwy ffonio 01766 771000.