Cynllun parcio trigolion

Mae'r Cynllun Parcio Trigolion yn weithredol ar strydoedd penodol yn Nolgellau, Pwllheli, Caernarfon a Bangor:

Caernarfon

Dolgellau

Ewch i’r Rhestr o dai Cynllun Parcio Trigolion Dolgellau i weld pa dai yn y strydoedd hyn sy’n rhan o’r cynllun.

Pwllheli

Ewch i’r Rhestr o dai Cynllun Parcio Trigolion Pwllheli i weld pa dai yn y strydoedd hyn sy’n rhan o’r cynllun.


Bangor

 

Blaenau Ffestiniog

Gwneud cais am Drwydded Parcio Trigolion

Gallwch brynu Trwydded Parcio Trigolion os yw eich prif gartref yn rhan o’r cynllun. Bydd trwydded yn rhoi’r hawl i chi barcio heb gyfyngiad mewn ‘bae trigolyn’.

Gallwch wneud cais am Drwydded Parcio Trigolion (sy’n para am 12 mis) drwy ffonio 01766 771000.

Er mwyn gwneud cais byddwch angen darparu:

 1. Manylion personol – enw llawn, cyfeiriad, cod post, rhif ffôn
 2. Manylion cerbyd – rhif cofrestru, math (e.e. Ford), model, lliw
 3. Tâl – mae trwydded am 12 mis yn costio £50 ar gyfer un car, ac £80 ar gyfer ail gar.
  Gallwch dalu dros y ffôn gyda cherdyn debyd neu drwy anfon siec / gorchymyn post (yn daladwy i Gyngor Gwynedd) wrth anfon eich tystiolaeth
 4. Ar ôl i chi gyflwyno’ch cais dros y ffôn bydd angen i chi bostio tystiolaeth cyn y gellir anfon y drwydded i chi. Anfonwch y dogfennau canlynol i: Galw Gwynedd, Cyngor Gwynedd, Uned 2, Parc Busnes Eryri, Penrhyndeudraeth, Gwynedd LL48 6LD

  - llungopi o un ddogfen sy’n profi lle rydych yn byw, e.e. llyfr rhent, bil treth cyngor, bil dŵr/trydan/nwy

  - llungopi o un ddogfen sy’n profi mai chi sydd biau’r cerbyd, e.e. dogfennau cofrestru’r cerbyd, cytundeb llogi/prydlesu’n dangos eich enw chi, llythyr gan eich cyflogwr os yw’n gar neu fan gwaith

Gwneud cais am Drwydded Parcio Ymwelwyr

Gallwch brynu Trwydded Parcio Ymwelwyr fydd yn caniatáu i rywun sy’n sy’n dod i’ch cartref barcio mewn ‘bae trigolyn’ am hyd at 24 awr.

Mae’r trwyddedau i’w cael mewn llyfr o 10 trwydded am gost o £5.

Er mwyn prynu Trwyddedau Parcio Ymwelwyr ffoniwch 01766 771000.

Beth os oes rhywbeth yn digwydd i fy nhrwydded neu dw i'n newid fy nghar?

Ffoniwch 01766 771000 i drefnu i gael trwydded newydd:

 • Trwydded newydd yn lle un wedi ei difrodi £10
 • Trwydded newydd yn lle un wedi ei cholli £20
 • Trosglwyddo trwydded i gerbyd arall £10


Am ragor o wybodaeth am y cynllun ffoniwch 01766 771000.