Cefnogi teuluoedd

Pan fydd teuluoedd yn cael trafferthion, rydym yn gweithio'n agos gyda plant, eu rhieni, perthnasau a gofalwyr eraill er mwyn darganfod yr ateb gorau. Ein nod yw cadw teuluoedd gyda'u gilydd pan fo hynny'n bosib.

Os ydych yn teimlo bod eich teulu angen help neu gefnogaeth, gallwch ofyn yn uniongyrchol am y gwasanaeth. Gall asiantaethau eraill cyfeirio teuluoedd atom hefyd.

Pan fo pryderon difrifol am blentyn, byddwn yn ymateb yn syth. Mewn achosion eraill, byddwn yn ymateb gynted â phosib.

Os ydych yn meddwl eich bod angen help, cysylltwch â ni. Gallwn ddweud wrthych a ydych yn gymwys am wasanaeth a chefnogaeth.

 

Cysylltu â ni

 • Ffôn: 01758 704455 (9:00 - 17:00, Llun - Gwener)
  Ffôn y tu allan i oriau: 01248 353 551 (unrhyw amser arall ac ar Ŵyl y Banc)
 • E-bost: cyfeiriadauplant@gwynedd.llyw.cymru

 

Cyfeirio Teulu

Rhaid llenwi ffurflen cyfeirio ac anfon y ffurflen i cyfeiriadauplant@gwynedd.llyw.cymru. Bydd y ffurflen yma yn cael ei defnyddio ar gyfer cyfeiriadau statudol a chyfeiriadau Teuluoedd yn Gyntaf.

Ffurflen Cyfeirio

 Bydd cyfeiriadau sy'n addas yn cael eu anfon i arweinydd Tîm o Amgylch y Teulu.

 

Tîm o Amgylch y Teulu

Mae tri tîm yn cynnig help i deuluoedd yng Ngwynedd:

 • Tîm Arfon
 • Tîm Dwyfor
 • Tîm Meirionnydd

Mae Cydlynwyr Tîm o Amgylch y Teulu ar gael i gefnogi teuluoedd lle mae nifer o faterion yn eu poeni. Bydd y cydlynydd yn gallu dod a phawb sydd yn cefnogi’r teulu at ei gilydd a chyfeirio at wasanaethau eraill o’r newydd. Byddant yn creu cynllun efo’r teulu ac aelodau eraill o’r Tîm o Amgylch y Teulu. 

Mae'r tîm hefyd yn cynnwys gweithwyr cefnogi teulu a fydd yn gallu rhoi cymorth ymarferol dydd i ddydd ar faterion teuluol a rhiantu. Barnados fydd yn rhoi'r gwasanaeth yma ym Meirionnydd.

Mae gweithiwr ieuenctid ar gael i weithio efo pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed.

Mae gwasanaethau eraill ar gael i deuluoedd hefyd:

 • Cwnsela, gwasanaethau a rhaglenni therapiwtig eraill i bobl ifanc, rhieni a theuluoedd (anghenion ysgafn i gymedrol - Y Bont)
 • Cynhadledd grŵp teulu a chyfryngu (Y Bont)
 • Cefnogi rhieni i wella iaith, lleferydd a sgiliau chwarae plant
 • Gweithiwr ataliol o fewn y Tîm Cyfiawnder Ieuenctid i gefnogi plant a phobl ifanc sydd mewn peryg o droseddu.