Pa wasanaethau sydd ar gael?

Cysylltwch â ni er mwyn cael y gwasanaethau hyn:

Cysylltu â ni...

map oedolion

Gweld map llawn

1. Ardal Llŷn

2. Ardal Caernarfon

3. Ardal Bangor

4. Ardal Eifionydd a Gogledd Meirionnydd

5. Ardal De Meirionnydd

Gwybodaeth a chyngor

Gallwn roi gwybodaeth i chi dros y ffôn, yn electronig ac ar daflenni papur, neu gallwn eich cyfeirio at rywun all eich helpu. Bydd gwybodaeth berthnasol ac amserol yn eich helpu i wneud y penderfyniadau cywir.

Offer ac addasiadau

I’ch helpu i fyw mor annibynnol â phosib yn eich cartref eich hun, gallem ddarparu:

 • offer bychan
 • offer teleofal (gweler isod)
 • addasiadau bychan, fel rheiliau neu ganllaw grisiau
 • addasiadau mwy fel cadair grisiau neu ramp.

Offer Teleofal

Mae Teleofal neu Technoleg Gynorthwyol yn cynnig sicrwydd fod cymorth gerllaw os oes ei angen. Mae'n gallu bod o gymorth i leihau risgiau o fewn eich cartref gan eich galluogi i fyw bywyd annibynnol. Mae'r system Teleofal yn gweithio drwy ddefnydd o amryw o sensoriaid yn y cartref sydd yn anfon neges uniongyrchol i'r ganolfan fonitro pe byddai argyfwng. Mae amrywiaeth o offer ar gael, gan gynnwys botwm sbardun a synhwyrydd mwg.

Mwy o wybodaeth: taflen teleofal

Cysylltu â ni am fwy o wybodaeth:

Os oes unrhyw broblemau gyda eich offer presennol cysylltwch â Galw Gofal: 0300 123 66 88

Galluogi

Ar ôl cyfnod o salwch neu ddamwain, gallech fod angen help i gael eich annibyniaeth yn ôl, cefnogi eich safon byw ac adennill hyder. Mae Galluogi'n wasanaeth arbenigol sy’n eich helpu i adennill sgiliau mewn gweithgareddau bob dydd fel

 • ymolchi a gwisgo
 • mynd o gwmpas y tŷ ac y tu allan i’r tŷ
 • paratoi prydau.

Cefnogaeth gartref

Os nad yw Galluogi'n gweithio i chi, gallech fod yn gymwys am beth gofal personol:

 • help i godi o’r gwely, mynd i’r tŷ bach, ymolchi, gwisgo neu baratoi bwyd
 • gwasanaeth siopa, casglu pensiwn, golchi dillad a glanhau (os yw’r asesiad yn dangos bod hyn yn flaenoriaeth. Mae’r math hwn o ofal fel arfer yn ychwanegol at ofal sylweddol gan ofalwr.)

Gwasanaethau dydd

Cyfle i gymdeithasu, gwneud ffrindiau a mwynhau gweithgareddau. Weithiau, yn ôl eich angen, caiff pryd a pheth gofal ei gynnwys.

Cymorth a chefnogaeth i ofalwyr

Mae partneriaid, teulu a ffrindiau yn darparu gofal gwerthfawr i oedolion bregus. Mae’n bwysig cwrdd ag anghenion y gofalwyr hefyd, fel y gallant fyw eu bywyd eu hunain a chadw’u iechyd.

Mwy o wybodaeth: adran Gofalwyr

Tai Gofal Ychwanegol

Fflatiau hunangynhaliol i bobl hŷn, lle caiff gofal a chefnogaeth eu darparu yn ôl yr angen. Mae’r fflatiau hyn yn galluogi pobl i fyw mor annibynnol â phosib cyhyd â phosib – gallech osgoi gorfod mynd i gartref neu ysbyty, neu gallech ddod oddi yno’n gynt. Mae cyfleon i chi gymdeithasu os mynnwch.
Gwybodaeth am Dai Gofal Ychwanegol yng Ngwynedd a sut i wneud cais:

Gwyliwch y fideo isod am fwy o wybodaeth am Cae Garnedd, cynllun gofal ychwanegol ym Mangor:

 

 

Gofal preswyl neu nyrsio

Mae nifer o bobl yn byw gyda’i gilydd mewn cartrefi gofal, ac mae staff proffesiynol yno 24 awr y dydd. Mae sawl cartref gofal yng Ngwynedd – caiff rhai eu rhedeg gan y Cyngor, rhai gan fusnesau, a rhai gan fudiadau dielw.

Mae rhai pobl yn aros mewn cartref gofal am gyfnod byr ar ôl salwch neu driniaeth neu er mwyn rhoi seibiant i’w gofalwr. Mae pobl eraill yn symud yno’n barhaol oherwydd na allant barhau i fyw’n annibynnol gartref.

Manylion cywsllt cartrefi preswyl neu nyrsio:

Mae manylion cartrefi preswyl neu nyrsio yng Ngwynedd (a'r holl gartrefi eraill yng Nghymru) ar gael ar wefan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (CSSIW), sy’n gyfrifol am arolygu cartrefi.
Ewch i'w gwefan am fanylion cartrefi a’u hadroddiadau.

Gwasanaethau i bobl â namau corfforol neu synhwyraidd neu anableddau dysgu

Mae gwasanaethau arbenigol ar gael i’r rheiny sy’n cael trafferth symud, gweld, clywed neu ddysgu:

 • help gyda thasgau dydd-i-ddydd
 • cyngor ar offer ac addasiadau
 • help gyda gofal personol
 • cymorth ac addasiadau i’r cartref fel bod pobl anabl yn gallu byw yn eu tai eu hunain, gyda staff yn cefnogi yn ôl yr angen
 • lleoliadau tymor hir neu dymor byr i’r rhai sydd angen cefnogaeth fwy dwys nag y gellir ei darparu adref
 • mae Bathodynnau Glas yn rhoi hawliau parcio ychwanegol i bobl â phroblemau cerdded difrifol
 • cyngor, arweiniad neu gefnogaeth i grwydro o gwmpas y gymuned.
 • gwasanaeth cymorth casglu gwastraff ac ail-gylchu: mwy o wybodaeth ar y dudalen Gwasanaeth Cymorth Casglu

Datganiad o Fwriad Gogledd Cymru

Mae’r ddogfen hon yn cynnwys y Datganiad o Fwriad ar gyfer gofal integredig i bobl hŷn sydd ag anghenion cymhleth, rhwng Awdurdodau Lleol Gogledd Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Cysylltu â ni...

map gwasanaethau cymdeithasol

1. Ardal Llŷn

2. Ardal Caernarfon

3. Ardal Bangor

4. Ardal Eifionydd a Gogledd Meirionnydd

5. Ardal De Meirionnydd