Iechyd Meddwl

Gall problemau iechyd meddwl effeithio ar unrhyw un ohonom ar unrhyw amser. Gall ein timau iechyd meddwl cymunedol gynnig amrywiaeth o help a gwasanaethau i gefnogi pobl â phroblemau iechyd meddwl a'u gofalwyr. Mae'r timau'n cynnwys gweithwyr o feysydd gwaith cymdeithasol, nyrsio, therapi galwedigaethol, seiciatreg a seicoleg.


Llyfryn gwybodaeth: Edrych ar ôl fy hun

 

Gallwn:

 • ddarparu triniaeth a gofal i bobl ag anghenion tymor byr neu anghenion tymor hir mwy cymhleth
 • eich helpu i gael cymorth personol tymor hir i'ch helpu i fyw mor annibynnol â phosib
 • cynnig cyngor a rhannu manylion cyswllt sefydliadau defnyddiol
 • eich helpu gyda mynd i'r ysbyty
 • eich cefnogi mewn sefyllfaoedd anodd
 • cefnogi gofalwyr.


Cysylltu â ni

Os ydych yn teimlo y gallech chi neu rywun arall elwa ar y gefnogaeth hon, gofynnwch i'ch meddyg eich cyfeirio atom, neu cysylltwch ag un o'n timau'n uniongyrchol:

 • Tîm Iechyd Meddwl de Gwynedd: 03000 850027   
  Ysbyty Alltwen, Tremadog, Porthmadog, Gwynedd
 • Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol Arfon: 01248 363470 neu Ffacs 01248 364710
  Uned Hergest, Ysbyty Gwynedd, Bangor, Gwynedd