Gofal Cartref

I lawer o bobl hŷn a bregus Gwynedd, mae help gweithwyr gofal cartref yn allweddol er mwyn iddynt allu byw mor annibynnol ag sy’n bosib yn eu cartrefi eu hunain.

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae Cyngor Gwynedd a’r Bwrdd Iechyd Lleol wedi bod yn cydweithio i ddatblygu’r ffordd mae gofal cartref yn cael ei ddarparu, gyda’r pwyslais ar helpu pobl hŷn i fyw eu bywydau yn ôl eu dewis.

Mae prosiectau peilot wedi cael eu sefydlu ledled y sir er mwyn profi ffordd newydd o weithio, gan roi cymorth wedi ei deilwra’n fwy penodol i unigolion. Mae’r model newydd yn dod â’r holl bobl a’r asiantaethau sy’n ymwneud â chefnogi pobl at ei gilydd i weithio’n fwy effeithiol ar y lefel leol.


Pam newid?

Mae tua 1,000 o bobl yng Ngwynedd yn derbyn gofal cartref gan y Cyngor neu ddarparwr gofal arall. Ond mae’r galw ar gyfer y gwasanaethau yma yn llawer uwch na’r nifer o weithwyr gofal cartref sydd ar gael, ac mae’r galw hwn yn cynyddu’n gyflym yng Ngwynedd fel yng ngweddill y wlad.

O ganlyniad, mae’n gyffredin gweld pobl gartref heb y gofal mae arnyn nhw’i angen neu’n ddiangen mewn ysbyty neu gartref preswyl.

Yn draddodiadol, mae gofal cartref wedi canolbwyntio ar gwblhau tasgau penodol ar adegau penodol o’r dydd o fewn amserlen bendant. Nid yw’r ffordd hon o weithio yn rhoi fawr o amser i wrando a deall beth sy’n cyfrif o ddifrif i’r unigolyn, a pha fath o gymorth mae arnynt ei angen mewn gwirionedd.

Fel rhan o ymdrechion i daclo’r broblem yma, mae Llywodraeth Cymru wedi pasio Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (2014) sy’n galluogi ac annog sefydliadau allweddol a’r rheini sydd angen gofal i weithio gyda’i gilydd i wneud pethau’n wahanol.


Beth mae’r Ddeddf newydd yn ei ddweud?

Mae Llywodraeth Cymru, Cynghorau lleol a’r Byrddau Iechyd eisiau sicrhau’r gofal a’r cymorth gorau bosib i bobl Cymru. Maen nhw eisiau helpu pobl i fyw y bywyd maen nhw’n ei ddewis, ac aros yn annibynnol am yn hirach.

Mae’r ddeddf newydd yn newid y ffordd y mae cynghorau a gwasanaethau gofal yn gweithio. Mae’n dweud:

  • bydd gan bobl lais cryfach a mwy o reolaeth dros y gwasanaethau maen nhw’n eu derbyn,a bydd gwrando ar beth sy’n cyfrif i’r unigolyn yn greiddiol i'w gofal
  • bydd pobl yn cael eu helpu i gyflawni eu llesiant eu hunain, a’u helpu wneud yr hynsy’n bwysig iddyn nhw
  • bydd pobl yn cael eu cefnogi cyn i’w hanghenion ddod yn fater o argyfwng
  • bydd pobl yn chwarae mwy o ran wrth lunio agweithredu eu cymorth
  • bydd partneriaethau cryfach a gweithio ary cyd yn digwydd rhwng holl asiantaethau a’r unigolyn


Y ffordd ymlaen?

Dros yr ychydig fisoedd nesaf bydd y Cyngor a’ibartneriaid yn gweithio tuag at ddatblygu dullnewydd o wella gwasanaethau i bobl hŷn trwy’rcamau canlynol:


Gofal Cartref wedi’i deilwra ar lefel leol
- byddhyn yn rhoi yr hyblygrwydd i ddarparwyr gofalcartref i ganolbwyntio ar yr hyn sy’n cyfrif i bobunigolyn a gweithio gyda nhw i sicrhau hyn.

Sefydlu Timau Adnoddau Cymunedau Lleol- mae pump o Dimau Adnoddau Cymunedau wedi eu sefydlu (gweler y map) i gyflwyno amrywiaeth o wasanaethau iechyd a gofal yny gymuned. Bydd hyn yn helpu sicrhau bod gofal yn cael ei drefnu’n gyflym ac yn briodol, gyda gweithwyr gofal iechyd, gweithwyr gofal cymdeithasol, gweithwyr gofal cartref, teuluoedd, cymunedau a’r unigolion eu hunain yn gweithio gyda'i gilydd yn fwy effeithiol.

 

Rhagor o wybodaeth

Am fwy o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch â’r Tîm Gofal Cartref ar 01286 679577.

 

Neu, cysylltwch efo'r Tim yn eich ardal chi:

 

map oedolion

Gweld map llawn

1. Ardal Llŷn

2. Ardal Caernarfon

3. Ardal Bangor

4. Ardal Eifionydd a Gogledd Meirionnydd

5. Ardal De Meirionnydd

 

Datganiad preifatrwydd