Cartref > Trigolion > Iechyd a gofal cymdeithasol > Hwb teuluoedd > Magu plant drwy Covid 19

Magu plant drwy Covid 19

Dilynwch ni ar Facebook: Gwybodaeth i deuluoedd Gwynedd

 

Ap Covid-19

Mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU wedi lansio ap GIG COVID-19 ledled Cymru a Lloegr. Mae ap COVID-19 y GIG yn rhan bwysig o'n rhaglen Profi Olrhain Diogelu i reoli lledaeniad COVID-19. Po fwyaf o bobl sy'n defnyddio'r ap, po fwyaf ein siawns o leihau lledaeniad y feirws. Mwy o wybodaeth. 

 

Iechyd

Bydwragedd
Bangor: 03000 850034
Caernarfon 01286 684 105
Dwyfor/Pwllheli: 0779 6337433
Porthmadog: 07790813059
Meirionydd: 07790 813 056


Ymwelydd Iechyd
Arfon (Dalgylch Bethesda, Bangor, Caernarfon: 03000 851609 / 851610
Blaenau Ffestiniog (Dalgylch Meirionnydd): 03000 853489
Cilan (Dalgylch Dwyfor): 01758 701152


Nyrs Ysgol

03000 851 631

 

Gwefan GIG (NHS)

Imiwneiddio

Dod o hyd i fferyllfa leol

Pwysigrwydd aros adra – Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Cadw'n heini

Sesiynau ffitrwydd ar-lein

 

Brechiad ffliw

Mae'r rhaglen frechu ffliw genedlaethol ar waith rhwng Medi 2020 a Mawrth 2021. Mae brechiad ffliw yn cael ei gynnig am ddim i fwy o bobl bob blwyddyn ac mae'n bwysig eu bod yn gwybod am hyn ac yn cael eu hannog i dderbyn eu brechiad am ddim. Mae'r prif grwpiau a fydd yn cael cynnig y brechiad eleni (2020/21) yn cynnwys:  

• Pobl ag anableddau dysgu

• Plant 2-3 oed

• Plant Ysgol Gynradd

• Pobl â chyflwr iechyd tymor hir (rhwng 6 mis a 64 mlwydd oed)

• Merched beichiog

• Pobl oedran 65 a throsodd

• Gofalwyr di-dâl

• Pobl sy'n byw mewn cartrefi gofal neu gyfleusterau gofal arhosiad hir eraill

Mwy o wybodaeth am y brechiad. 

Llinellau cymorth i bobl ifanc

Addysg

Hwb 

The Parent’s Guide to Google Classroom 

Cyw

Gwersi - Bitzize BBC 

Twinkl

 

Cefnogaeth ac Adnoddau ar gael ar wefan Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad (ADYaCh) Gwynedd ac Ynys Môn

Mae adran newydd ar wefan ADYaCh yn darparu cefnogaeth ac adnoddau i blant a phobl ifanc a’u teuluoedd yn ystod  coronafeirws. 

Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysol Gwynedd a Môn 

Gweithgareddau i blant

Llyfrgelloedd

Banciau bwyd a help yn y gymuned

Ariannol

Help i Hawlio Budd Daliadau 

Problemau ariannol oherwydd coronafeirws?

HMRC

Cyngor ariannol - Money Advice 

CAB Gwynedd a Mon

Credyd Cynhwysol

Arbed Ynni Mawr y Gaeaf

 

Arian yn gwneud i chi boeni, ac angen help i ymdopi? 

Parabl – Siarad gyda rhywun

Cymorth i helpu pobl sy’n dioddef trafferthion iechyd meddwl cyffredin a digwyddiadau bywyd heriol sydd o bosib yn effeithio ar eu lles emosiynol. Rhowch gynnig ar ein canllaw hawdd-i’w-ddefnyddio er mwyn gweld ydy Parabl yn addas i chi.

ffonio 0300 777 2257,

e-bostio gofyn@parabl.org

Parabl - sut i gyfeirio

Edrych ar ôl eich hun

GIG - Sut wyt ti?
CAMHS
 

Edrych ar ôl fy hun

Edrych ar ôl ein gilydd yn ddiogel

 

Ydy eich trafferthion wedi’ch arwain ichi neu rywun arall boeni am faint ydych chi’n ei yfed?

Os ydych chi’n teimlo eich bod yn yfed alcohol neu’n defnyddio sylweddau eraill er mwyn ymdopi gyda’ch trafferthion, cysylltwch gyda CAIS ar 0345 06 121 12 neu ymwelwch â www.cais.co.uk i wybod mwy. 

 

Cysylltu â ni

01766 771000