Gofal Plant am ddim i Weithwyr Allweddol Covid-19

NI DDYLID DEFNYDDIO'R CYNLLUN HWN OS OES MODD CADW EICH PLANT ADREF GYDA RHIANT NEU OFALWR CYFRIFOL

Dyddiad cau ceisiadau:10/07/2020: Ni dderbynnir unrhyw geisiadau ar ôl y dyddiad hwn.

Dylai pob plentyn gael gofal gartref os gellir gwneud hynny'n ddiogel.

Mae’r cynllun hwn wedi ei ddarparu i ymateb i’r gofyn am ofal plant, i weithwyr allweddol, hyd at ddiwedd Awst 2020. 

Bydd Llywodraeth Cymru yn ariannu costau gofal plant cyn oed ysgol (plant rhwng 0 a 5 mlwydd oed) gweithwyr allweddol, o’r 1af Ebrill 2020, ac eithrio ffioedd cadw lle darparwyr gofal plant.  Gweld rhest llawn o weithiwyr allweddol:

Bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn ariannu darpariaeth gofal plant ar gyfer plant sy'n agored i niwed.

Nifer cyfyngedig iawn o leoedd sydd ar gael mewn ysgolion a lleoliadau gofal plant.  DIM OND plant sy’n agored i niwed a phlant gweithwyr allweddol sy’n hanfodol ar gyfer yr ymateb i COVID-19 ddylai fod yn bresennol yn ystod y cyfnod hwn.


Gweithwyr allweddol gyda phlant hŷn
Lle y bo'n bosibl, dylai plant oed ysgol barhau i fynychu'r ysgol. Bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried ariannu lleoedd gofal plant i blant hŷn mewn amgylchiadau eithriadol a fesul achos. Cysylltwch â phenaethiaid ysgolion i allu trefnu. Gweld manylion cyswllt ysgolion Gwynedd.  


Darpariaeth Gofal Plant
Os yw eich lleoliad gofal plant arferol ar gau, ond bod angen darpariaeth gofal plant arnoch fel gweithiwr allweddol, mae modd i chi ddefnyddio lleoliad arall os yw’n gofrestredig gyda AGC. Gallwn ariannu eich costau gofal plant heblaw unrhyw ffioedd cadw a godir gan eich darparwyr gofal plant. Gweld rhestr o ddarparwyr gofal plant sydd yn agored yng Ngwynedd.  Sut mae gwneud cais?

Mae rhieni'n gymwys i gael gofal plant os ydych yn bodloni'r meini prawf canlynol:

  • Mae eich plentyn, neu blant, o oedran cyn ysgol
  • Mae'r naill riant neu'r llall yn weithiwr hanfodol fel y diffinnir gan y Llywodraeth, ac nid yw’n bosib gofalu am y plentyn adref yn ddiogel
  • Mae'r plentyn, neu'r plant, o oedran cyn ysgol ac wedi'i asesu gan yr awdurdod lleol fel plentyn/plant sy'n agored i niwed

Os ydych yn cwrdd â'r meini prawf uchod gallwch gyflwyno cais drwy gwblhau'r ffurflen gais isod

Ffurflen gais - gofal plant gweithwyr allweddol (fersiwn pdf)

Ffurflen gais - gofal plant gweithwyr allweddol (fersiwn Word)

Cyn gwneud cais gwnewch yn siŵr bod y dystiolaeth gennych yn barod i gefnogi'ch cais. Gellir copïo'r rhain neu mae ffotograff o'r ddogfen yn dderbyniol hefyd.

Tystiolaeth sydd yn ofynnol yw:

  • Copi o naill ai tystysgrif geni neu basbort ar gyfer eich plentyn / plant
  • Prawf o'ch cyfeiriad e.e. bil cyfleustodau diweddar; ffurflen Treth Cyngor 2020
  • Prawf o gyflogaeth e.e. slip cyflog
  • Prawf o statws gweithiwr critigol / gwirfoddolwr e.e. llythyr gan gyflogwr, copi o'r ID gwaith ac ati
  • Ffurflen Dreth Hunanasesiad os yn hunangyflogedig 2018/19

Atodwch y ffurflen gais a’r tystiolaeth ofynnol ar e-bost i’r cyfeiriad isod:

gofalplantcovid19@gwynedd.llyw.cymru

Nid yw’n bosib anfon ffurflen gais yn y post ar hyn o bryd. Bydd ceisiadau yn cael eu prosesu o fewn 5 diwrnod gwaith, ac fe fyddwch yn derbyn neges cadarnhau drwy e-bost.

Defnyddiwch y prawf e-bost yma i ddangos i’r lleoliad gofal plant fod eich cais yn llwyddiannus.


Mwy o Wybodaeth

5 peth mae angen i chi eu gwybod cyn anfon eich plant i'r ysgol neu ofal plant

Canllawiau Llywodraeth Cymru

Datganiad preifatrwydd

 

Cysylltu: gofalplantcovid19@gwynedd.llyw.cymru