Cynllun Gofal Plant Cymru

Beth yw'r cynnig?

  • Gall plant sy'n gymwys gael yr hawl i hyd at 20 awr o ofal plant sy'n cael ei gyllido gan y Llywodraeth yn ystod tymor yr ysgol, yn ychwanegol at y 10 awr o Addysg Feithrin sy'n cael ei ddarparu'n barod.
  • Yn ystod hyd at 9 wythnos o wyliau'r ysgol, gall rhieni dderbyn hyd at 30 awr o ofal plant.
  • Gall rhieni ddewis unrhyw leoliad gofal plant cofrestredig sydd yn addas i’w hamgylchiadau personol a theuluol, boed yn y sir neu’r tu allan, trwy gytuno gyda’r darparwr a’r awdurdod lleol. Nid oes rhaid i’r gofal plant gael ei roi gan yr un darparwr â’r ddarpariaeth Addysg Feithrin.
  • Gall plant sy'n gymwys dderbyn y cynnig; o ddechrau’r tymor yn dilyn eu trydydd pen-blwydd(gweler dyddiadau isod), tan y mis Medi yn dilyn eu pedwerydd pen-blwydd, pan fyddant yn cychwyn ar addysg llawn amser.

 

Dyddiad Geni

Cymwys i’r Cynnig o:

Ceisiadau ar Agor:

01/09/2015 – 31/12/2016

Nawr

Ar agor

01/01/2017 – 31/03/2017

20/04/2020

24/02/2020

01/04/2017 – 31/08/2017

01/09/2020

25/05/2020

01/09/2017 - 31/12/2017

04/01/2021

02/11/2020 


Pwy sy’n gymwys?

I fod yn gymwys am ofal plant am ddim, rhaid i chi gwrdd â’r meini prawf cymhwyster isod:

  • Mae eich plentyn yn 3 neu 4 oed ac yn gallu cael mynediad i Addysg Feithrin ran-amser
  • Yr ydych yn byw yng Ngwynedd, Môn neu Conwy
  • Yr ydych yn gweithio ac yn ennill yr hyn sy’n cyfateb i o leiaf 16 awr ar y cyflog byw cenedlaethol neu’r isafswm cyflog cenedlaethol; neu eich bod yn derbyn budd-daliadau gofal penodol

 

Sut i wneud cais?

Os ydych yn cwrdd â'r meini prawf uchod gallwch gyflwyno cais drwy gwblhau'r ffurflen gais:

Ffurflen Gais

Ffurflen Gais Word


Gallwch un ai brintio a’i phostio i'r cyfeiriad sydd wedi ei nodi ar waelod y ffurflen, neu anfon drwy e-bost i cynniggofalplant@gwynedd.llyw.cymru

I dderbyn copi papur plîs cysylltwch gydag Uned Gofal Plant Gwynedd a Môn ar 01248 352 436

Byddwch yn cael eich hysbysu am ganlyniad eich cais trwy e-bost ymhen 10 diwrnod gwaith o dderbyn y cais.

Bydd eich hawl am ofal plant a ariennir yn dechrau ar ôl i chi dderbyn eich llythyr cadarnhad.

 

Mwy o wybodaeth:

Am wybodaeth bellach am y cynnig hwn, darllenwch y crynodeb isod:

Neu, ffoniwch ni ar:

  • 01248 352436

Y rhieni sy’n gyfrifol am ddod o hyd i ofal plant sydd yn cwrdd â’u hanghenion; fodd bynnag, gall y Gwasanaeth Gwybodaeth i deuluoedd roi manylion am y gofal plant sydd ar gael yn eich ardal. Cysylltwch naill ai â:

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Teulu Môn