Cynllun Gofal Plant Cymru

Ceisiadau nawr ar agor ar gyfer plant cymwys gyda dyddiad geni rhwng:

 

01/09/2016 – 31/08/2018

 

Beth yw'r cynnig?

 • Gall plant sy'n gymwys gael yr hawl i hyd at 20 awr o ofal plant sy'n cael ei gyllido gan y Llywodraeth yn ystod tymor yr ysgolyn ychwanegol at y 10 awr o Addysg Feithrin sy'n cael ei ddarparu'n barod.
 • Yn ystod hyd at 9 wythnos o wyliau'r ysgol, gall rhieni dderbyn hyd at 30 awr o ofal plant.
 • Gall rhieni ddewis unrhyw leoliad gofal plant cofrestredig sydd yn addas i’w hamgylchiadau personol a theuluol, boed yn y sir neu’r tu allan, trwy gytuno gyda’r darparwr a’r awdurdod lleol. Nid oes rhaid i’r gofal plant gael ei roi gan yr un darparwr â’r ddarpariaeth Addysg Feithrin.
 • Gall plant sy'n gymwys dderbyn y cynnig; tan y mis Medi yn dilyn eu pedwerydd pen-blwydd, pan fyddant yn cychwyn ar addysg llawn amser.

 

Dyddiad Geni

Cymwys i’r Cynnig o:

Ceisiadau ar Agor:

01/09/2016 - 31/03/2018

Cyn gynted a fyddem yn prosesu eich cais

Ar Agor

01/04/2018 - 31/08/2018

01/09/2021

07/06/2021

01/09/2018 - 31/12/2018

10/01/2022

01/11/2021

01/01/2019 - 31/03/2019

25/04/2022

28/02/2022

 

Pwy sy’n gymwys?

I fod yn gymwys am ofal plant am ddim, rhaid i chi gwrdd â’r meini prawf cymhwyster isod:

 • Mae eich plentyn yn 3 neu 4 oed ac yn gallu cael mynediad i Addysg Feithrin ran-amser
 • Yr ydych yn byw yng Ngwynedd, Môn neu Conwy
 • Yr ydych yn gweithio ac yn ennill yr hyn sy’n cyfateb i o leiaf 16 awr ar y cyflog byw cenedlaethol neu’r isafswm cyflog cenedlaethol; neu eich bod yn derbyn budd-daliadau gofal penodol
 • Bod pob rhiant, neu gyplau sy'n cyd-fyw ar yr aelwyd yn gweithio ac yn ennill cyflog sy’n cyfateb i 16 awr o leiaf ar yr isafswm cyflog cenedlaethol neu’r cyflog byw cenedlaethol;

  (Ni fydd rhieni'n gymwys os ydynt yn ennill mwy na £100,000 y flwyddyn- trothwy fesul rhiant yw hwn)

 • Bod un rhiant yn gyflogedig a bod gan un rhiant gyfrifoldebau gofalu  sylweddol seiliedig ar fudd-daliadau penodol a dderbynnir am ofalu;
 • Bod y ddau riant yn gyflogedig, ond bod y naill riant a’r llall i ffwrdd o’r gweithle dros dro ar absenoldeb rhieni, mamolaeth, tadolaeth neu fabwysiadu;
 • Bod y ddau riant yn gyflogedig, ond bod un neu’r ddau riant i ffwrdd o’r gweithle dros dro ar dâl salwch statudol;
 • Bod un rhiant yn gyflogedig a bod un rhiant yn anabl neu’n analluog ar sail derbyn budd-daliadau penodol (gweler isod);

Lle bydd un rhiant yn bodloni'r meini prawf cymhwystra a'r rhiant arall yn derbyn un o'r budd-daliadau canlynol, bydd y plentyn yn dal i allu manteisio ar y cynnig:

 • Budd-dal analluogrwydd;
 • Lwfans gofalwyr;
 • Lwfans anabledd difrifol;
 • Budd-dal analluogrwydd hirdymor;
 • Lwfans cyflogaeth a chymorth (yn seiliedig ar incwm);
 • Credydau yswiriant gwladol ar sail anallu i weithio neu allu cyfyngedig i weithio.

- Polisi Ailwirio -

Ar ôl i geisiadau gael eu pasio, cysylltir â rhieni bob tymor er mwyn ailgyflwyno prawf incwm. Cysylltir â rhieni trwy e-bost a bydd methu â darparu'r dogfennau angenrheidiol yn arwain at gael eich tynnu o'r cynllun.

Rhieni a fyddai fel arfer wedi cwrdd â'r meini prawf cymhwysedd incwm ar gyfer y Cynnig Gofal Plant ond nad ydyn nhw nawr o ganlyniad i Covid-19.

Bydd rhieni sy'n gwneud cais am y Cynnig yn cael eu hystyried yn gymwys os gallant dystiolaethu y byddent fel arfer yn cwrdd â'r meini prawf cymhwysedd enillion ar gyfer y Cynnig.

Bydd angen i chi dystiolaethu, o ganlyniad i Covid-19, bod eich enillion ym mis Ionawr / Chwefror 2020 wedi cwrdd â'r meini prawf cymhwysedd incwm ar gyfer y Cynnig ond eich bod wedi gweld gostyngiad mewn incwm ers hynny.

Gweler y tabl isod. Mae hyn yn dangos incwm yn seiliedig ar isafswm cyflog yn gweithio 16 awr yr wythnos. Os yw'ch incwm yn is na'r cyfanswm ar gyfer eich oedran ni fyddwch yn gymwys.

 

 

FESUL AWR

WYTHNOSOL

MISOL

BLYNYDDOL

23+

£8.91

142.56

£617.76

£7413.12

21-22

£8.36

£133.76

£579.63

£6955.52

18-20

£6.56

£104.96

£454.83

£5457.92

O dan 18

£4.62

£73.92

£320.32

£3843.84

Apprentis

£4.30

£68.80

£298.13

£3577.60

 

Sut i wneud cais?

Os ydych yn cwrdd â'r meini prawf uchod, cwblhewch y ffurflen gais

Ffurflen Gais

Ffurflen Gais Word

Bydd angen i chi lawrlwytho'r ffurflen gais (uchod)

Mae RHAID ei anfon drwy e-bost i cynniggofalplant@gwynedd.llyw.cymru

Sylwch - bydd methu â chyflwyno'r holl ddogfennau gofynnol gyda'ch cais yn arwain at oedi wrth brosesu

Nid yw’n bosib anfon ffurflen gais yn y post ar hyn o bryd

Byddwch yn cael eich hysbysu am ganlyniad eich cais trwy e-bost ymhen 10 diwrnod gwaith o dderbyn y cais. 

Bydd eich hawl am ofal plant a ariennir yn dechrau ar ôl i chi dderbyn eich llythyr cadarnhad - ni fydd unrhyw geisiadau yn cael eu hôl-ddyddio.

Rhaid i chi ddangos eich llythyr cadarnhau i'ch darparwr gofal plant i ddangos eich cymhwysedd ar gyfer y Cynnig.

 

 

Mwy o wybodaeth: 

Gwybodaeth i Ddarparwyr Gofal Plant 

Gwybodaeth i Rieni a Gofalwyr 


Mwy o wybodaeth am y Cynnig:

Neu, cysylltwch â ni:

Y rhieni sy’n gyfrifol am ddod o hyd i ofal plant sydd yn cwrdd â’u hanghenion; fodd bynnag, gall y Gwasanaeth Gwybodaeth i deuluoedd roi manylion am y gofal plant sydd ar gael yn eich ardal. Cysylltwch naill ai â:

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Teulu Môn