Cynllun Gofal Plant Cymru

Ceisiadau nawr ar agor ar gyfer plant cymwys gyda dyddiad geni rhwng:

 

01/09/2016 – 31/03/2018

 

Beth yw'r cynnig?

  • Gall plant sy'n gymwys gael yr hawl i hyd at 20 awr o ofal plant sy'n cael ei gyllido gan y Llywodraeth yn ystod tymor yr ysgolyn ychwanegol at y 10 awr o Addysg Feithrin sy'n cael ei ddarparu'n barod.
  • Yn ystod hyd at 9 wythnos o wyliau'r ysgol, gall rhieni dderbyn hyd at 30 awr o ofal plant.
  • Gall rhieni ddewis unrhyw leoliad gofal plant cofrestredig sydd yn addas i’w hamgylchiadau personol a theuluol, boed yn y sir neu’r tu allan, trwy gytuno gyda’r darparwr a’r awdurdod lleol. Nid oes rhaid i’r gofal plant gael ei roi gan yr un darparwr â’r ddarpariaeth Addysg Feithrin.
  • Gall plant sy'n gymwys dderbyn y cynnig; tan y mis Medi yn dilyn eu pedwerydd pen-blwydd, pan fyddant yn cychwyn ar addysg llawn amser.

 

Dyddiad Geni

Cymwys i’r Cynnig o:

Ceisiadau ar Agor:

01/09/2016 – 31/03/2017

01/09/2020

Ar agor o 10/08/2020

01/04/2017 – 31/08/2017

Cyn gynted fydd eich cais wedi prosesu

Ar agor 01/09/2020

01/09/2017 – 31/12/2017

04/01/2021

Ar agor 09/11/2020

01/01/2018 - 31/03/2018

12/04/2021

Ar agor 22/02/2021

01/04/2018 – 31/08/2018

01/09/2021

Ar Agor 07/06/2021

 

Pwy sy’n gymwys?

I fod yn gymwys am ofal plant am ddim, rhaid i chi gwrdd â’r meini prawf cymhwyster isod:

  • Mae eich plentyn yn 3 neu 4 oed ac yn gallu cael mynediad i Addysg Feithrin ran-amser
  • Yr ydych yn byw yng Ngwynedd, Môn neu Conwy
  • Yr ydych yn gweithio ac yn ennill yr hyn sy’n cyfateb i o leiaf 16 awr ar y cyflog byw cenedlaethol neu’r isafswm cyflog cenedlaethol; neu eich bod yn derbyn budd-daliadau gofal penodol

 

Rhieni a fyddai fel arfer wedi cwrdd â'r meini prawf cymhwysedd incwm ar gyfer y Cynnig Gofal Plant ond nad ydyn nhw nawr o ganlyniad i Covid-19

Bydd rhieni sy'n gwneud cais am y Cynnig yn cael eu hystyried yn gymwys os gallant dystiolaethu y byddent fel arfer yn cwrdd â'r meini prawf cymhwysedd enillion ar gyfer y Cynnig.

Bydd angen i chi dystiolaethu, o ganlyniad i Covid-19, bod eich enillion ym mis Ionawr / Chwefror 2020 wedi cwrdd â'r meini prawf cymhwysedd incwm ar gyfer y Cynnig ond eich bod wedi gweld gostyngiad mewn incwm ers hynny.

Byddwn yn ailwirio cymhwysedd rhieni sy'n dod o fewn y categori hwn ddiwedd mis Ionawr. Byddwch yn cael cyfnod eithrio dros dro o 8 wythnos, gan ddechrau ar 1 Chwefror, os nad yw'ch incwm yn cwrdd â'r gofynion ar gyfer y Cynnig neu os nad oes disgwyl iddo fodloni'r gofynion o 1 Chwefror. Bydd cyllid yn dod i ben ar ddiwedd y cyfnod eithrio oni bai bod eich incwm yn cwrdd â'r meini prawf perthnasol. 

 

Sut i wneud cais?

Os ydych yn cwrdd â'r meini prawf uchod, cwblhewch y ffurflen gais

Ffurflen Gais

Ffurflen Gais Word

Bydd angen i chi lawrlwytho'r ffurflen gais (uchod)

Mae RHAID ei anfon drwy e-bost i cynniggofalplant@gwynedd.llyw.cymru

Sylwch - bydd methu â chyflwyno'r holl ddogfennau gofynnol gyda'ch cais yn arwain at oedi wrth brosesu

Nid yw’n bosib anfon ffurflen gais yn y post ar hyn o bryd

Byddwch yn cael eich hysbysu am ganlyniad eich cais trwy e-bost ymhen 10 diwrnod gwaith o dderbyn y cais. 

Bydd eich hawl am ofal plant a ariennir yn dechrau ar ôl i chi dderbyn eich llythyr cadarnhad - ni fydd unrhyw geisiadau yn cael eu hôl-ddyddio.

Rhaid i chi ddangos eich llythyr cadarnhau i'ch darparwr gofal plant i ddangos eich cymhwysedd ar gyfer y Cynnig.

 

 

Mwy o wybodaeth: 

Gwybodaeth i Ddarparwyr Gofal Plant 

Gwybodaeth i Rieni a Gofalwyr 


Mwy o wybodaeth am y Cynnig:

Neu, cysylltwch â ni:

Y rhieni sy’n gyfrifol am ddod o hyd i ofal plant sydd yn cwrdd â’u hanghenion; fodd bynnag, gall y Gwasanaeth Gwybodaeth i deuluoedd roi manylion am y gofal plant sydd ar gael yn eich ardal. Cysylltwch naill ai â:

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Teulu Môn