Cynllun Lleoli Oedolion

Oes gennych chi’r amser a’r ymroddiad i helpu i ofalu am oedolion bregus yn eich cartref eich hun?

Mae Cynllun Lleoli Oedolion (Cysylltu Bywydau Gwynedd) yn chwilio am ofalwyr sy’n barod i agor eu cartrefi am dâl i ddarparu:

 • croeso am gyfnodau byr yn ystod y dydd
 • gwyliau byr
 • cartref tymor hir.

 Mwy o wybodaeth am y cynllun


Allwch chi gynnig cefnogaeth?

Mae Cysylltu Bywydau Gwynedd yn credu y dylai pobl allu dilyn y bywydau maent am eu dilyn, tra eu bod yn derbyn y cymorth sydd ei angen arnynt yn y cartref o’u dewis hwy.

Rydym yn trefnu i bobl ag anghenion ychwanegol dreulio cyfnodau byr neu fyw ar sail hir dymor yng nghartrefi pobl sydd wedi’u dewis yn ofalus, sef gofalwyr Cysylltu Bywydau. Mae’r gofal sy’n cael ei ddarparu yn hyblyg ac wedi ei deilwro i anghenion yr unigolyn.

 

Byddech yn agor eich cartref er mwyn cefnogi

 • oedolion ag anableddau dysgu
 • oedolion â phroblemau iechyd meddwl
 • oedolion ag anableddau corfforol
 • oedolion â nam synhwyraidd
 • pobl dros 65 oed.


Pobl sy'n gallu darparu cefnogaeth

 • Ystafell sbâr ac ymrwymiad i ofalu am bobl.
 • Mwy na 'gwely a brecwast'.
 • Gallu darparu cartref diogel a sefydlog.
 • Dangos diddordeb gwirioneddol yn y person, a pharodrwydd i roi cefnogaeth i sicrhau cyfleon i'r unigolyn integreiddio i mewn i'r gymuned leol.
 • Parodrwydd i annog y person i barhau ei / ei pherthynas gyda ffrindiau a theulu ac i fynychu canolfan ddydd neu goleg.


Hoffem glywed gennych os...

 • ydych eisiau gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl
 • ydych yn frwdfrydig ac yn llawn cymhelliant
 • ydych yn gadarnhaol a gofalgar
 • ydych yn sensitif i anghenion pobl
 • ydych yn gallu gweithio â'r cynlluniau a gytunwyd
 • ydych yn chwilio am ffordd hyblyg o ennill incwm ychwanegol

Mae profiad blaenorol yn y sector gofal yn ddefnyddiol ond nid yw'n ofyniad. Mae brwdfrydedd yr un mor werthfawr.

 

Beth mae hyn yn ei olygu i mi?

 • Swydd Wobreuol
  Mae swydd fel gofalwr yn cael ei adnabod fel un o’r swyddi mwyaf gwobreuol ar lefel personol.
 • Hyfforddiant
  Byddwn yn darparu anwythiad, hyfforddiant a chymorth i chi.
 • Cyflogaeth
  Byddwch yn derbyn taliad wythnosol (sy’n cynnwys lwfans treth hael).

Os oes cytundeb tenantiaeth ynghlwm wrth y lleoliad, yna bydd yr unigolyn yn talu rhent am ei ystafell.

 

Cysylltu â ni