Celfyddyd mewn iechyd

Mae Cyngor Gwynedd yn gweithio mewn partneriaeth agos gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar Raglen Celfyddyd mewn Iechyd a Lles.

 

Beth yw Celfyddyd mewn Iechyd a Lles?

Mae Celfyddyd mewn Iechyd yn cyfeirio at unrhyw weithgaredd rhwng artistiaid, therapyddion celfyddydol sy'n gweithio ym maes gofal cymdeithasol neu iechyd, ac unrhyw fenter greadigol sy'n cynnwys y Celfyddydau er mwyn gwella iechyd a lles pobl.

Mae Celfyddydau mewn Iechyd yn derm ambarél ar gyfer 4 prif faes:

  • cynlluniau celfyddydol cyfranogol yn y  gymuned neu sydd wedi eu lleoli mewn ysbyty
  • celf a'r amgylchedd adeiladol
  • therapïau celfyddydol: celf, cerdd, drama a dawns
  • dyniaethau a chelfyddydau meddygol.

 

Cynllun Chwarae Creadigol

Yn ystod gwyliau ysgol ac am gyfnod yn arwain at y Nadolig, bydd cynllun chwarae creadigol yn cael ei gynnal yn Uned y Plant Ysbyty Gwynedd, Bangor ble bydd cyfle i blant a'u teuluoedd gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau chwarae.

 

Oriel Ysbyty Gwynedd

Mae Uned Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd yn cydweithio â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar eu rhaglen Celfyddyd mewn Iechyd a Lles. Fel rhan o’r fenter hon cynhelir cyfres o arddangosfeydd celf yn Ysbyty Gwynedd er lles cymuned yr ysbyty ac artistiaid lleol.

 

Arteffact

Mae hwn yn brosiect a luniwyd yn benodol ar gyfer pobl sy’n 18 oed ac yn hŷn ac yn dioddef o straen neu iselder neu sy’n bryderus. Byddwch yn cymryd rhan mewn cyfres o weithdai celf wythnosol gaiff eu rhedeg gan artist profiadol mewn amgylchiadau di-straen. Mae’r cyrsiau’n para hyd at 10 wythnos a byddant yn digwydd mewn amgueddfeydd ac orielau lle cewch eich ysbrydoli gan arteffactau celf a hanesyddol.

Bwriad y gweithdai yw eich helpu i adennill eich hyder, mwynhau datblygu sgiliau newydd, dysgu am gelf a chyfarfod pobl eraill wrth fwynhau gweithgareddau positif. Cewch dreulio amser gyda grŵp bychan o bobl mewn amgylchedd cefnogol. Gallwch ddewis mynd i weithdai Amgueddfa ac Oriel Gwynedd ym Mangor, Archifdy Meirionydd yn Nolgellau neu Tŷ Newydd yn Llanystumdwy.


Ffilm Arteffact

Edrychwch ar ein ffilm ble mae ein cyfranogwyr a'n artistiaid yn son am eu profiadau o gymryd rhan yn Arteffact: http://vimeo.com/62269511

Ffoniwch 01286 679721 am fwy o wybodaeth. Mae’r sesiynau’n rhad ac am ddim.