Mamau Actif

Mae Byw’n Iach Gwynedd yn gweithio gyda thimau bydwreigiaeth ac ymwelwyr iechyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i roi pecyn cyflawn o weithgareddau a chyngor cyfeillgar i famau drwy gydol eu beichiogrwydd.

Cynhelir y gweithgareddau mewn canolfannau hamdden penodol a byddent yn cael eu cynnal gan hyfforddwyr ffitrwydd cyn / ar ôl geni cymwys. Mae’r dosbarthiadau MamauActif yn addas i ferched yn ystod ac ar ôl beichiogrwydd. Mae dosbarthiadau cyn geni ar gyfer mamau sydd eisiau parhau’n actif yn ystod eu beichiogrwydd. Mae’r dosbarthiadau ar ôl geni ar gyfer mamau sydd eisiau bod yn actif ar ôl rhoi genedigaeth (Mae croeso i fabanod hyd at flwydd oed).

Bydd y tîm proffesiynol ar gael i:

  • ddarparu dosbarthiadau gweithgareddau i ferched yn ystod ac ar ôl eu beichiogrwydd
  • rhoi gwybodaeth ar y manteision o gadw’n actif i’r babi a’r fam
  • rhoi cyngor ar fwyta’n iach a chadw pwysau diogel


Buddion cadw’n actif tra’n feichiog

  • Mae gweithgareddau hamdden, megis nofio neu gerdded yn gyflym ac ymarfer corff cryfder a chyflyru yn ddiogel ac yn fanteisiol
  • Bwriad gweithgareddau hamdden yw aros yn ffit yn hytrach na chyrraedd lefel uchaf ffitrwydd
  • Os nad ydych wedi bod yn gwneud ymarfer corff yn rheolaidd dylech ddechrau gyda dim mwy na 15 munud o ymarfer corff parhaus dair gwaith yr wythnos gan gynyddu hyn yn raddol i sesiynau 30 munud bob dydd.
  • Os oeddech yn gwneud ymarfer corff yn rheolaidd cyn beichiogrwydd dylech fod yn gallu parhau i wneud hyn heb unrhyw effeithiau andwyol.

Mwy o wybodaeth ar wefan yr NHS (Saesneg yn unig)


Dosbarthiadau Mamau Actif

Bydd ein sesiynau grŵp yn eich galluogi i wneud ymarfer corff a chael hwyl a chyfarfod mamau eraill ar yr un pryd. Bydd yr hyfforddwr wrth law i’ch tywys drwy raglen o weithgareddau sy’n addas i ferched sy’n disgwyl neu i ferched sydd wedi cael babi. Dewch i ymuno â’r hwyl rŵan!

Os yw eich babi wedi cyrraedd eisoes, beth am ddod â fo/hi efo chi i’r dosbarth yn eu cariwr? Bydd amser yn cael ei roi yn y dosbarth i chi ei dreulio efo’ch babi. (Mae croeso i fabis tan eu bod yn flwydd oed).

Mae Dosbarthiadau Mamau Actif yn ffordd ragorol o wella gwytnwch, tonedd y cyhyrau ac ystum y corff i’ch paratoi at roi genedigaeth. Byddwn yn defnyddio amrywiaeth o offer – fit balls, pwysau yn y llaw, therabands a llawer mwy. Bydd arddull y dosbarthiadau yn amrywio, o aerobics i sesiynau cylchol i sesiynau coesau a boliau (legs, bumps and tums)!

Gall y dosbarthiadau hyn fod yn yr ystafell ffitrwydd, y stiwdio neu yn y neuadd yn dibynnu ar y cyfleuster.

Mae sesiynau cylchol yn cynnwys 8 i 10 o ymarferion a wneir am gyfnod penodol o amser cyn symud ymlaen i’r un nesaf.  Unwaith rydych wedi gwneud yr holl ymarferion, mae’r cylch yn cael ei ailadrodd. Mae hyn yn rhoi digon o amser i chi orffwys rhwng yr ymarferion.


Sesiynnau Rhiant a Babi

Mae gan bob Canolfan Hamdden yng Ngwynedd raglen ychwanegol o weithgareddau sy’n addas i rieni â’u plant bach.  Maent yn cynnwys gwersi nofio i fabanod, dosbarthiadau cyn ysgol, ac wedyn y cynllun gwersi mwy ffurfiol ar gyfer datblygu nofio.  Mae gweithgareddau eraill yn cynnwys offer chwarae meddal a chestyll neidio, lle gallwch gael hwyl yn bondio gyda’ch plentyn bach a mwynhau cwmni rhieni eraill ar yr un pryd.

Mae’r dosbarthiadau ar gael yn Nghanolfan Hamdden Plas Silyn, Penygroes a Ganolfan Hamdden Penllyn, Y Bala. 

Ewch i'r adran Canolfannau Hamdden i gael gwybodaeth am y sesiynau sydd ar gael. 

Mae holl Ganolfannau Hamdden a Llyfrgelloedd Gwynedd yn rhan o Gynllun Croesawu Bwydo o’r Fron.