Gweithgareddau Dŵr

Mae Cyngor Gwynedd yn parhau i weithio tuag at ddatblygu gweithgareddau dŵr i drigolion Gwynedd. Mae nifer o fanteision i wneud gweithgareddau dŵr:

 • Mae nofio yn sgil bywyd ac yn arbed bywydau.
 • Mae nofio yn gyfleus i rai pobl sy'n gweld dulliau eraill o weithgareddau corfforol yn anodd.
 • Gall unigolion nofio pen eu hunain neu mewn grwpiau, yn anffurfiol neu wedi trefnu. 
 • Gall teuluoedd nofio gyda'i gilydd.
 • Mae nofio yn weithgaredd ar gyfer pob oedran. 
 • Nofio yn agor y drws i weithgareddau dŵr fel rhwyfo, syrffio, hwylio, deifio sgwba ac ati.

Mae amryw o weithgareddau yn cael eu cynnig o wersi nofio, deifio a caiacio, i glybiau nofio, aerobeg dŵr a llawer iawn mwy.


Nofio am ddim <16 oed

Caiff unrhyw blentyn sydd yn byw yng Ngwynedd ymaelodi a’i ganolfan hamdden leol yn rhad ac am ddim. Wedi iddynt ymaelodi gallent gymryd rhan mewn unrhyw un o weithgareddau poblogaidd nofio am ddim. Mae sesiynau Nofio am Ddim yn cynnwys rhai sesiynau cyhoeddus yn ogystal â gweithgareddau strwythuredig eraill. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’ch pwll nofio Cyngor Gwynedd lleol.


Nofio am ddim 60+ oed

Gall trigolion Cymru sydd dros 60 mlwydd oed nofio yn unrhyw un o byllau nofio Gwynedd am ddim yn mhob sesiwn a gynhelir yn ystod tymor yr ysgol.

(Noder nid yw'r sesiynau am ddim ar gael yn ystod y gwyliau ysgol. Mae'n ofynnol i fod yn aelod i fanteisio ar y sesiynau am ddim - £9.50 y flwyddyn)

Mae llawer o byllau nofio yn cynnig gweithgaredd AM DDIM gyda Hyfforddwr bob wythnos, efallai y bydd hyn yn amrywio ym mhob pwll, felly mae’n werth cysylltu ymlaen  llaw. Beth am ddod â’ch ffrindiau gyda chi i’r rhain a ganlyn:

 • Sesiwn AquaFit;
 • Gwersi nofio;
 • Sesiynau Gwella Strôc;

Noder, gofynnwch i’ch meddyg cyn dechrau eich rhaglen ymarfer corff.


Gwersi nofio

Mae Cyngor Gwynedd yn rhedeg amrywiaeth o wersi nofio ar gyfer pob gallu. Mae’r dysgu i gyd yn seiliedig ar gynllun dysgu cenedlaethol Nofio Cymru sef Y Pasbort Dŵr gyda’r gwersi yn cael ei dysgu gan staff cymwys. Am fwy o wybodaeth fe allwch ymweld ar wefan isod: http://www.aquapassport.com neu am fwy o wybodaeth am y llwybr dysgu nofio cliciwch yma http://www.swimwales.org/cy/swimming/learn-to-swim

Yn ogystal mae gwersi un i un ar gael; os ydych yn tybio byddai’r math yma o hyfforddiant o fydd i chwi cysylltwch a’ch pwll nofio Cyngor Gwynedd lleol.


Gwybodaeth bwysig

Dyma restr o bethau i’w gwneud er mwyn helpu datblygiad nofio eich plentyn: 

 • Sicrhau bod eich plentyn yn gwisgo dillad nofio priodol. Dim dillad nofio hir neu ddillad nofio llac. 
 • Gwneud yn siŵr bod y plentyn yn gwisgo cap nofio / clymu gwallt hir yn ôl a gwisgo gogls gan y bydd hyn yn helpu ei ddatblygiad.
 • Aros gyda’ch plentyn hyd nes y bydd y wers nofio’n cychwyn. 
 • Sicrhau bod eich plentyn yn defnyddio’r toiled ac yn cael cawod gan ddefnyddio sebon cyn mynd i nofio. Os yw eich plentyn wedi bod yn dioddef o ddolur rhydd yn ddiweddar, yna argymhellir na ddylai ef / hi ddefnyddio’r pwll nofio. 

Clybiau nofio

Mae nifer o glybiau Nofio ac Chlybiau Dyfrol eraill yn cael eu cynnal ym Mhyllau Nofio Gwynedd. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno a chlwb Nofio, Deifio, Caiacio neu Polo Dŵr cysylltwch ach Pwll Nofio Cyngor Gwynedd lleol.

 

CYNFILWYR A PHERSONÊL Y LLUOEDD ARFOG

Mewn cyfarfod Cyngor WLGA diweddar, fe wnaeth aelodau etholedig o’r holl awdurdodau lleol yng Nghymru gymeradwyo’n unfrydol gynnig gan Lywodraeth Cymru i gynnig nofio am ddim mewn canolfannau hamdden cyhoeddus enwebedig i gyn-filwyr a phersonél y lluoedd arfog sydd ar absenoldeb.

Bydd y cynllun yn dechrau yn holl Byllau Nofio Cyngor Gwynedd ar 1 Ionawr 2016.

Rhaid i gyn-filwyr a phersonél y lluoedd arfog sydd am fanteisio ar y cynllun hwn feddu ar ‘MOD Defence Privilege Card’. Ni fydd modd i’r sawl sydd heb gerdyn fanteisio ar y cynllun hyd nes y byddant wedi prynu cerdyn gan ‘MOD Defence Discount Service’ (https://www.defencediscountservice.co.uk/).

 

Polisi Nofio

Canolfan Hamdden Arfon, Caernarfon

Canolfan Byw'n Iach a Gweithgareddau Dŵr Bangor

Canolfan Hamdden Bro Dysynni, Tywyn 

Pwll Nofio Bro Ffestiniog, Blaenau Ffestiniog

Canolfan Hamdden Dwyfor, Pwllheli 

Canolfan Hamdden Glaslyn, Porthmadog

Canolfan Hamdden Penllyn, Y Bala


Pyllau Nofio

Y Bala, Bangor, Blaenau Ffestiniog, Caernarfon, Porthmadog, Pwllheli a Thywyn.

Am ragor o wybodaeth am Nofio yng Ngwynedd, cysylltwch â'r Uned Datblygu Chwaraeon ar 01766 771000 neu Bywniach@gwynedd.llyw.cymru