Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Ymarfer Corff

Mae’r Cynllun Atgyfeirio i Ymarfer Corff yn rhan o’r Cynllun Cenedlaethol Atgyfeirio Cleifion i Ymarfer Corff Cymru, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, gan weithio mewn partneriaeth gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae'r cynllun wedi’i gynllunio ar gyfer oedolion segur, sy’n wynebu risg o ddatblygu problemau iechyd, neu bobl â chanddynt gyflwr iechyd yn barod. Diben y cynllun yw hyrwyddo iechyd a lles drwy annog gweithgareddau corfforol hirdymor. 

Pwy sy’n gymwys?

Os ydych yn segur, ac yn dioddef o leiaf un o’r cyflyrau meddygol isod:

 • Dros eich pwysau neu’n ordew
 • Pwysau gwaed uchel
 • Lefel colesterol uchel
 • Diabetes wedi’i reoli
 • Pryder, iselder neu straen
 • Osteoporosis neu berygl o Arthritis
 • Symudedd gwael
 • Poen cyhyrysgerbydol
 • Poen cefn
 • Salwch anadlu - asthma, broncitis neu emffysema wedi’i reoli
 • Parlys Ymledol (Multiple Sclerosis)
 • Blinder cronig, ME
 • Mewn perygl o ddatblygu afiechyd coronaidd y galon, 

yna mae’n bosibl y gallech gymryd rhan mewn sesiwn weithgareddau wedi’i strwythuro a’i goruchwylio, ar lefel sy’n addas i chi. Os ydych yn gymwys, cewch ymgynghoriad cychwynnol gyda’r Gweithiwr Ymarfer Corff mewn canolfan hamdden leol cyn dechrau ar y rhaglen 16 wythnos. 

Gallwch gysylltu â’ch Meddyg Teulu, nyrs practis, ffisiotherapydd, therapydd galwedigaethol, dietegydd neu weithiwr clinigol arall, gan esbonio fod gennych ddiddordeb mewn ymuno â’r Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Corff. Byddant yn eich asesu i weld a ydych yn addas, ac yn llenwi ffurflen atgyfeirio.


Beth sy’n digwydd nesaf?

Ar ôl derbyn eich ffurflen atgyfeirio bydd Gweithiwr Proffesiynol Ymarfer Corff yn trefnu apwyntiad i’ch gweld. Yn ystod y sgwrs anffurfiol, bydd eich hyfforddwr yn trafod eich anghenion a’ch pryderon am ddod yn fwy egnïol. Hefyd, bydd angen gwneud rhai gwiriadau iechyd sylfaenol, nodi’ch hanes meddygol, ac os yn briodol, gwneir prawf ffitrwydd syml i ganfod eich lefel.


Beth yw hyd y cynllun?

Mae’r rhaglen yn rhedeg am 16 wythnos. Os ydych yn sâl neu’n methu mynychu gallwch gytuno i ailymuno â’r cynllun pan fyddwch yn well. Gan mai nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael, mae’n rhaid ichi hysbysu’r Gweithiwr Ymarfer Corff os nad ydych yn gallu mynychu. Os fydd cleient yn absennol am bythefnos heb hysbysu’r hyfforddwr byddant yn colli’u lle ar y rhaglen. Os ydych yn cwblhau’r cynllun, ni chewch ailgychwyn am ddwy flynedd.


Faint yw’r gost? 

£2.00 yw’r sesiynau ymarfer o dan y cynllun. 


Pryd mae’r sesiynau?

Bydd y sesiynau gweithgaredd ar gael drwy’r wythnos, gan gynnwys gyda’r nos rai dyddiau. Felly hyd yn oed os ydych yn gweithio, gallwn ganfod amser i chi wneud ymarfer corff!


Cyflyrau Iechyd Cronig

Mae gan y Gweithwyr Ymarfer Corff nifer o gymwysterau, ac maent hefyd yn gymwys i weithio gyda chleientiaid â chyflyrau cronig:

 • Hyfforddwyr Adferiad Cardiaidd BACPR
 • Hyfforddwyr Ymarfer - Anadlu Cronig
 • Hyfforddwyr Ymarfer - Canser
 • Hyfforddwyr Rheoli Gordewdra a Diabetes
 • Hyfforddwyr Sefydlogrwydd Corfforol ac Atal Codymau
 • Hyfforddwyr Ymarfer - Iechyd Meddwl
 • Hyfforddwr Gofal Cefn

Am ragor o wybodaeth am y cynllun NERS, ewch i'r wefan https://www.wlga.cymru/national-exercise-referral-scheme-ners neu cysylltwch â’r tîm: Bywniach@gwynedd.llyw.cymru neu 01766 771000.