Chwaraeon am Oes

Mae’r Tîm Chwaraeon am Oes yn gyfrifol am geisio codi lefel cyfranogiad Chwaraeon a gweithgareddau corfforol disgyblion Ysgolion Cynradd ac Uwchradd yng Ngwynedd. Mae nifer o fuddion o gael plant i gymryd rhan mewn chwaraeon yn rheolaidd gan gynnwys:

  • Lleihau braster y corff 
  • Cryfhau esgyrn 
  • Cymhortha cyd -drefniant , cydbwysedd a hyblygrwydd 
  • Gwella stamina a chanolbwyntio 
  • Ymladd iselder a phryder Mae’n holl bwysig dechrau’n ifanc gan fod plentyn bywiog yn fwy tebygol o ddod yn oedolyn egnïol.

Mae nifer o chwaraeon yn annog y plant i fod yn rhan o dîm ac mae hyn yn rhoi ymdeimlad cryf o berthyn i blant . Mae hefyd yn eu herio i weithio mewn grŵp, ac yn eu hannog i feddwl am eraill. 

Cynradd

Mewn Ysgolion Cynradd mae’r Tîm yn denu plant i gymryd rhan drwy gynlluniau megis Llythrennedd Corfforol, Aml Sgiliau a Dal i Fynd. Maent hefyd yn  trefnu nifer helaeth o gystadlaethau gwahanol gan gynnwys Cyfeiriannu, trawsgwlad, athletau dan do, pêl rwyd a chriced. Trefnir cyrsiau hyfforddi i athrawon hefyd gan gyd-weithio yn agos gyda chyrff llywodraethol nifer o chwaraeon gwahanol er mwyn darparu sesiynau o’r radd flaenaf. 

Uwchradd

Cynllun 5x60 sy’n cael ei weithredu mewn Ysgolion Uwchradd. Mae’n gynllun sy’n cynnig nifer o gyfleoedd all gwricwlaidd gwahanol i blant. Llynedd cynigwyd dros 40 o wahanol weithgareddau. Mae'r tîm hefyd yn trefnu cystadlaethau gwahanol gan roi cyfleoedd i blant nad ydynt yn Nhîm 1af yr Ysgol i gymryd rhan. 

Hyfforddi a Gwirfoddoli

Mae’r tîm yn gweithio yn agos gyda Swyddogion Cyrff Llywodraethol  gwahanol Chwaraeon, gan weithio mewn partneriaeth ar gynnig cyrsiau hyfforddi a chystadlaethau. Mae cynnig datblygiad proffesiynol parhaus i wirfoddolwyr/ hyfforddwyr a disgyblion hyn Ysgolion Uwchradd yn rhan bwysig o waith y Tîm, a thrwy hyn rydym yn codi safon y sesiynau a ddarperir yn ein Hysgolion. 

Llysgenhadon

Mae’r Tîm yn gyfrifol am gynllun Llysgenhadon Chwaraeon Ifanc. Cynllun sy’n rhoi cyfleodd i blant arwain neu gyd-arwain ar sesiynau, cyfle i drefnu sesiynau, mynychu a chynorthwyo ar ddigwyddiadau mawr y mae'r Tîm yn rhan ohono e.e, Trawsgwlad, Ras Yr Wyddfa a Sermoni Wobrwyo Chwaraeon Ysgol a hefyd cynorthwyo'r Tîm i hyrwyddo gweithgareddau Corfforol yn eu hysgolion. 

Cymunedol

Mae gan y Tim swyddogion yn gweithio yn gymunedol hefyd – gan weithio hefo clybiau/Canolfannau Hamdden i ddarparu cyfloedd i blant gymryd rhan tu allan i’r ysgol, gan sefydlu adrannau Iau, darparu sesiynau neu gyrsiau neu cynorthwyo ar wneud ceisiadau am Gist Cymunedol sydd werth £1,500 i glwb. 

Am fwy o wybodaeth am y gwaith mae’r Tîm Chwaraeon am Oes yn ei wneud cysylltwch â'r tîm ChwaraeonamOes@gwynedd.llyw.cymru