Chwaraeon am Oes

Mae’r Tîm Chwaraeon am Oes yn gyfrifol am geisio codi lefel cyfranogiad gweithgareddau corfforol disgyblion Ysgolion Cynradd ac Uwchradd yng Ngwynedd. Mae nifer o fuddion o gael plant i gymryd rhan mewn chwaraeon yn rheolaidd gan gynnwys:

  • Lleihau braster y corff
  • Cryfhau esgyrn
  • Cymhortha cyd -drefniant , cydbwysedd a hyblygrwydd
  • Gwella stamina a chanolbwyntio
  • Ymladd iselder a phryderMae’n holl bwysig dechrau’n ifanc gan fod plentyn bywiog yn fwy tebygol o ddod yn oedolyn egnïol.

Mae nifer o chwaraeon yn annog y plant i fod yn rhan o dîm ac mae hyn yn rhoi ymdeimlad cryf o berthyn i blant . Mae hefyd yn eu herio i weithio mewn grŵp, ac yn eu hannog i feddwl am eraill.

Cynradd

Mewn Ysgolion Cynradd mae Swyddogion Pobl Ifanc Egnïol yn denu plant i gymryd rhan drwy gynlluniau megis Chwaraeon Y Ddraig, Aml Sgiliau a Dal i Fynd. Yn ogystal a threfnu nifer helaeth o gystadlaethau gwahanol gan gynnwys Cyfeiriannu, trawsgwlad, athletau dan do, pêl rwyd a chriced.

Uwchradd

Cynllun 5x60 sy’n cael ei weithredu mewn Ysgolion Uwchradd. Mae’n gynllun sy’n cynnig nifer o gyfleoedd allgwriclaidd gwahanol i blant. Llynedd cynigwyd dros 40 o wahanol weithgareddau. Mae y tîm hefyd yn trefnu cystadlaethau gwahanol gan roi cyfleoedd i blant nad ydynt yn Tîm 1af yr Ysgol i gymryd rhan.

Hyfforddi a Gwirfoddoli

Mae’r tîm yn gweithio yn agos gyda Swyddogion Cyrff Llywodraethol  gwahanol Chwaraeon, gan weithio mewn partneriaeth ar gynnig cyrsiau hyfforddi a chystadlaethau. Mae cynnig datblygiad proffesiynol parhaus i wirfoddolwyr/ hyfforddwyr a disgyblion hyn Ysgolion Uwchradd yn rhan bwysig o waith y Tîm, a thrwy hyn rydym yn codi safon y sesiynau a ddarperir yn ein Hysgolion.

Llysgenhadon

Mae’r Tîm yn gyfrifol am gynllun Llysgenhadon Chwaraeon Ifanc. Cynllun sy’n rhoi cyfleodd i blant arwain neu gyd-arwain ar sesiynau, cyfle i drefnu sesiynau, mynychu a chynorthwyo ar ddigwyddiadau mawr y mae'r Tîm yn rhan ohono e.e. Slateman, Eisteddfodau, Trawsgwlad, Taith Baton Gemau’r Gymanwlad a hefyd cynorthwyo'r Tîm i hyrwyddo gweithgareddau Corfforol yn eu hysgolion.

Mae'r ceisiadau i fod yn un o'r Llysgenhadon Chwaraeon Ifanc nawr ar agor mae'r ffurflen gais i'w weld yma:

Ffurflen Gais Llysgenhadon Chwaraeon Ifanc

Am fwy o wybodaeth am y gwaith mae’r Tîm Chwaraeon am Oes yn ei wneud cysylltwch â'r tîm Bywniach@gwynedd.llyw.cymru