Chwaraeon Cynhwysol

Menter ar y cyd rhwng Cyngor Chwaraeon Cymru, Ffederasiwn y Chwaraeon Anabledd yng Nghymru a’r 22 awdurdod lleol ledled Cymru yw Rhaglen Ddatblygu Genedlaethol Chwaraeon Anabledd Cymru.

Nôd y cynllun yw datblygu cyfleoedd chwaraeon a hamdden cymunedol safonol ar gyfer pobl anabl ledled Cymru.

Hybir a chyflwynir y rhaglen drwy gyfrwng rhwydwaith o Swyddogion Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru sydd wedi’u lleoli ym mhob Awdurdod Lleol yng Nghymru.

Amcanion Chwaraeon Anabledd Cymru yw:

  • creu clybiau newydd a rhoi cyngor a chefnogaeth broffesiynol er mwyn gwella’r clybiau presennol 
  • cynyddu nifer y bobl anabl sy’n cymryd rhan mewn clybiau, grwpiau a sesiynau chwaraeon 
  • gwella ansawdd a chynyddu nifer yr hyfforddwyr a’r gwirfoddolwyr mewn chwaraeon i’r anabl drwy addysgu hyfforddwyr a systemau eraill
  • creu cyfleoedd newydd a datblygu’r cyfleoedd sy’n bodoli eisoes i bobl anabl gystadlu mewn chwaraeon ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol
  • gweithio’n agos gyda Rheolwr Perfformiad Cenedlaethol y Ffederasiwn gan sicrhau bod yr unigolion gyda’r potensial yn cael cyfle i ymarfer a, lle bo hynny’n briodol, i gystadlu ar y lefel uchaf.
  • Mwy o wybodaeth: www.disabilitysportwales.com/

Yng Ngwynedd... 

Amrediad eang o ddarpariaeth chwaraeon ar gyfer pobl anabl o bob oed, gan gynnwys boccia, pêl-droed, pêl-fasged cadair olwyn, trampolinio, athletau, beicio tandem, nofio, marchogaeth, saethu paralympaidd, saethu VI, gweithgareddau awyr agored, saethyddiaeth a Ffitrwydd Cynhwysol yn ein Cyfleusterau Hamdden.

Am ragor o wybodaeth am Chwaraeon Cynhwysol yng Ngwynedd, cysylltwch â'r Uned Datblygu Chwaraeon ar 01766 771000 neu datblyguchwaraeon@gwynedd.llyw.cymru