Cerdded

Mae gan Wynedd olygfeydd anhygoel, o’i fynyddoedd hardd i’w arfordir syfrdanol. Ond yn orau oll, mae’r ffyrdd gorau o dderbyn profiad o’r ardal arbennig hon yn rhad ac am ddim ac yn agored i bawb! 

Ymunwch ag un o deithiau cerdded wythnosol ‘Dewch i Gerdded Gwynedd’ er mwyn darganfod mwy am yr ardal leol, mwynhau’r golygfeydd a gwneud ffrindiau newydd. Gydag Arweinwyr Cerdded Gwirfoddol cymwys yn arwain, mae'r teithiau cerdded â nod o wella iechyd a lles pobl trwy hyrwyddo cerdded sionc rheolaidd. 

Mae’r teithiau cerdded ar gael i bawb, a bydd arweinydd ar y blaen ac yn y cefn i dywys y cerddwyr ac i sicrhau fod pawb yn gallu cerdded yn amser ei hun.

Manteision Cerdded

Gall cerdded fod yn ddull ataliol i nifer o afiechydon, gyda’r manteision yn enfawr. Mae’n hwyl, yn gymdeithasol, yn rhad ac am ddim, yn therapiwtig, yn ymarfer naturiol, ac yn ymestyn bywyd hapus a bywiog. Gall gerdded yn rheolaidd wella hyder, stamina, egni, rheoli pwysau, hyd oes a lleihau afiechyd coronaidd y galon, strociau, diabetes, pwysau gwaed uchel, canser y coluddyn, afiechyd Alzheimer’s, osteopporosis, arthritis, pryder a straen.


Wyddech chi fod yna wahanol fathau o gerdded?

Mathau o gerdded
Gradd  Disgrifiad
Iechyd Rhagarweiniol (I.Rh) Teithiau byr, cylchol ar y gwastad sydd hyd at ½ milltir. Llwybrau sy’n addas ar gyfer pramiau neu gadeiriau olwyn. Yn ddelfrydol i ddechreuwyr neu i roi blas o'r rhaglen i chi.
Iechyd (I) Teithiau ar y gwastad yn bennaf gyda rhai llethrau bychan. Llwybrau hyd at 2½ milltir.
Graddedig (G) Llethrau cymedrol. Llwybrau troed a glaswelltir. Gall gynnwys camfeydd. Hyd at 2-5 milltir.
Nordig (N) Techneg gerdded gan ddefnyddio polion arbennig. Mae Cerdded Nordig yn ymarfer rhan uchaf a rhan isaf o'r corff ac ar yr un pryd yn cryfhau eich cefn, coesau a breichiau gan hefyd wella eich calon a'ch ysgyfaint.

Teithiau Cerdded gyda Pramiau

Mae’r teithiau hyn wedi eu hanelu at rieni, neiniau a theidiau, gwarchodwyr plant a’u babanod a phlant bach. Mae’n gyfle gwych i gyfarfod pobl newydd, mwynhau’r amgylchedd lleol ac i gadw’n heini. Teithiau cerdded tywys yn rhad ac am ddim yn dod yn fuan.


Plant 

RHAID i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn sy’n 18+.  RHAID i blant dan 10 oed fod gyda rhiant/gwarcheidwad.


Hoffech chi arwain neu fod yn y cefn ar deithiau cerdded? 

Hoffech chi annog pobl i gerdded? Ydych chi’n mwynhau cyfarfod a helpu eraill? Allwch chi sbario awr neu fwy yr wythnos?   

Os ydych wedi ateb BYDDWN yna chi yw’r person delfrydol i ddod yn Arweinwr Cerdded Gwirfoddol.  Gallwch fod yn rhan o’r gwaith drwy:

  • Greu teithiau cerdded newydd yn eich ardal
  • Helpu mewn digwyddiadau cerdded a gwyliau 
  • Bod wrth gefn pan fo salwch neu bobl ar wyliau i deithiau cerdded sydd wedi eu trefnu
  • Bod yn y cefn ar deithiau presennol. 

Mae’r cwrs yn cynnwys: 

  • Sut i arwain taith gerdded
  • Sbarduno pobl i gerdded
  • Manteision ymarfer corff
  • Diogelwch ac asesu risg
  • Gweithgaredd corfforol a chyflyrau iechyd

Gwefannau Defnyddiol