Telerau ac amodau Ysbyty'r Chwarel

 • Rhaid i chi drefnu apwyntiad cyn ymweld â Ysbyty Chwarel.
 • Mae grwpiau'n gyfyngedig hyd at 6 o bobl. Dylai pawb yn eich grŵp fod o'r un cartref neu swigen. Mae hyn yn unol â deddfwriaeth Llywodraeth Cymru.
 • Gallwch archebu tocyn hyd at 30 diwrnod ymlaen llaw.
 • Dim ond un toiled fydd ar gael at ddefnydd brys yn unig a rhaid glanhau'r toiled hwn gyda glanweithyddion a ddarperir cyn ac ar ôl ei ddefnyddio. Bydd ein toiledau ar agor i ymwelwyr yn unig.
 • Peidiwch â chyrraedd mwy na 5 munud cyn eich apwyntiad. Bydd aelod o staff yn eich croesawu wrth y drws. Ni all yr Amgueddfa warantu mynediad i gwsmeriaid sy'n cyrraedd fwy na 10 munud ar ôl yr amser cychwyn a nodir ar eu Tocyn.
 • Bydd eich ymweliad yn 20 munud o hyd gyda llif unffordd trwy'r adeilad. Bydd glanweithydd dwylo yn y fynedfa. Bydd gofyn i chi ei ddefnyddio wrth ddod fewn.
 • Gyda gofid mawr rydym wedi penderfynu dileu'r rhan fwyaf o'n gweithgareddau a thrafod casgliadau. Yn ogystal, ni fydd ein sgriniau rhyngweithiol, sy'n gofyn am gyffwrdd a defnyddio ffonau clust ac ati, ar gael.
 • Bydd angen i chi ddod â'ch cyfeirnod archebu a'ch ID ar gyfer aelodau o'ch grŵp yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru.
 • Gallai aelod o staff gysylltu â chi cyn eich slot i gael mwy o wybodaeth fel y byddwch chi'n mwynhau ac yn cael y profiad gorau.
 • Yn unol â deddfwriaeth Llywodraeth Cymru, bydd yn ofynnol i'r holl staff ac ymwelwyr wisgo gorchuddion wyneb. Bydd staff naill ai y tu ôl i sgrin neu byddant yn cadw pellter 2m oddi wrth gwsmeriaid bob amser.
 • Peidiwch â mynychu os ydych chi neu aelod o'ch grŵp wedi dioddef unrhyw symptomau Covid-19 yn ystod y 10 diwrnod diwethaf cyn eich ymweliad, os ydych wedi bod mewn cysylltiad â pherson a oedd â symptomau Covid-10 neu os ydych wedi dychwelyd o wlad sydd ar y rhestr cwarantîn.
 • Os na allwch ymweld am unrhyw reswm, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl fel y gallwn gynnig eich slot i rywun arall:

Tocynnau

 • Ni chaniateir trosglwyddo neu ailwerthu eich Tocynnau at ddibenion masnachol neu am bremiwm. Os yw Tocyn yn cael ei drosglwyddo neu ei ailwerthu yn groes i'r amod hwn, gwrthodir mynediad i Amgueddfa.
 • Er mwyn cydymffurfio â gwasanaeth olrhain, mae angen manylion y person arweiniol yn eich archeb a rhif ffôn ar gyfer yr unigolyn hwnnw. Bydd y wybodaeth yn cael ei chadw am 21 diwrnod ac yna'n cael ei gwaredu yn unol â chanllawiau GDPR.

Polisi ad-dalu a chyfnewid ar gyfer tocynnau

 • Os na all Amgueddfa ganiatáu mynediad ar y dyddiad(au) y cytunwyd arnynt oherwydd nad yw'n bosibl darparu mynediad bydd yr Amgueddfa'n aildrefnu dyddiad arall.