Morwrol

Mae’n rhaid cofrestru pob cwch bŵer neu fad dŵr bersonol (jet-ski) gyda Chyngor Gwynedd os byddwch yn defnyddio neu’n croesi rhan o’r arfordir sy’n eiddo, neu o dan reolaeth Cyngor Gwynedd.

Mae gan Cyngor Gwynedd god morwrol sydd yn rhaid cadw ato.

 

Cofrestru / adnewyddu trwydded

Cyn cofrestru/adnewyddu, rhaid darllen Rheolau porthladdoedd ac arfordir Gwynedd a chadarnhau fod y llestr (vessel) wedi ei yswirio hyd at £3 miliwn trydydd parti.

Pan yn cofrestru am y tro cyntaf, byddwch yn derbyn trwydded fawr (barhaol), a thrwydded fach sydd angen ei hadnewyddu yn flynyddol.

Wrth gofrestru, gallwch hefyd brynu trwydded lansio flynyddol sy'n eich galluogi i lansio o lanfeydd Gwynedd heb dalu’r ffi lansio dyddiol.


Ffi lansio dyddiol

Mae ffi ddyddiol o £10 i lansio o draethau neu lithrfeydd cyhoeddus Gwynedd (ag eithrio traeth Morfa Bychan sy’n £13 y dydd yn cynnwys y ffi parcio)

 

Ffi lansio Blynyddol

Gallwch hefyd brynu trwydded lansio flynyddol, sy’n cynnwys y ffi cofrestru, ac sy'n eich galluogi i lansio o draethau neu lithrfeydd cyhoeddus Gwynedd heb dalu’r ffi lansio dyddiol. Mae’n bosib gwneud cais am drwydded blynyddol unai drwy’r post neu wyneb yn wyneb.

Noder: Mae’r flwyddyn gofrestru yn rhedeg o 1 Ebrill hyd at 31 Mawrth.

 

Trosglwyddo trwydded

Os byddwch yn newid eich cwch/bad byddwch angen trwyddedau newydd.

Peidiwch â thynnu’r trwyddedau mawr o’r hen fad/cwch, ond os yn bosib bydd angen tynnu’r trwyddedau bach, a’u dychwelyd gan nodi manylion y llestr hen/ newydd ac amgau’r ffi berthnasol i’r cyfeiriad isod:

Gwasanaeth Morwrol a Pharciau Gwledig, Cyngor Gwynedd, Ffordd y Cob, Pwllheli, Gwynedd. LL53 5AA.

 

Trwydded newydd yn lle un coll / difrodi

Os yw eich trwyddedau yn cael eu colli neu eu difrodi bydd rhaid gwneud cais am drwydded newydd drwy gysylltu’n uniongyrchol â'r Gwasanaeth Morwrol a Pharciau Gwledig ar 01758 704066 neu drwy e-bost: morwrol@gwynedd.llyw.cymru

 

Defnyddio eich cwch/bad yng Nghonwy neu Môn

Os ydych wedi cofrestru gyda Chyngor Gwynedd, cewch hefyd lansio o Gonwy neu Ynys Môn. Bydd angen talu’r ffi lansio dyddiol i’r cyngor perthnasol. Yn yr un modd, os ydych wedi cofrestru gyda Chonwy neu Môn, bydd yn weithredol yng Ngwynedd. Y cyfan byddwch angen ei dalu yw’r ffi lansio dyddiol i Wynedd.

 

Ffioedd angorfeydd

 

Ffurflenni angorfeydd 

Cysylltwch yn uniongyrchol a’r Harbwr-feistr perthnasol pe byddwch gyda unrhyw ymholiad am eich cwch, angorfa, ffioedd neu thaliadau

 

Rhagor o wybodaeth

Mae gwybodaeth am ddiogelwch ar y traeth/harbwr ar gael yn y taflenni isod:

 

Mapiau Traeth

 

Cysylltwch â ni

  • E-bost: morwrol@gwynedd.llyw.cymru
  • Ffôn: 01758 704066   
  • Cyfeiriad: Swyddfa Morwrol a Pharciau Gwledig, Cyngor Gwynedd, Ffordd y Cob, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5AA.