Morwrol

Cofrestru a lansio cwch pŵer / jet-sgi

Rhaid i bob cwch pŵer a jet-sgi sy’n cael ei lansio yng Ngwynedd fod:

 1. wedi cofrestru gyda Chyngor Gwynedd
 2. gyda thrwydded lansio (flynyddol neu ddyddiol) gyfredol.

Cofrestru a lansio cwch pŵer / jet-sgi

(Rhaid creu cyfrif os nad oes ganddoch chi un yn barod.)

Gweld telerau ac amodau

 

Pris 2021/22

 • Cofrestru a trwydded lansio blynyddol:  £150
 • Cofrestru yn unig: £40
 • Trwydded lansio dyddiol: £20

Noder! Mae’r drwydded flynyddol yn rhedeg o 1 Ebrill i 31 Mawrth bob blwyddyn.

 

Cwestiynau Cyffredin

Ydw i angen cofrestru a thrwydded lansio?

Rhaid i bob cwch pŵer a jet-sgi sy’n cael ei lansio yng Ngwynedd fod wedi cofrestru gyda Chyngor Gwynedd, a fod gyda thrwydded lansio (flynyddol neu ddyddiol) gyfredol ar gyfer Gwynedd.

Os ydi eich cwch yn llai na 10 HP bydd dal angen ei chofrestru. Bydd rhaid cofrestru cwch gyda pheiriant llai na 10HP yn y safle lansio neu un o'r Swyddfeydd Harbwr.

Beth fydd yn digwydd ar ôl cofrestru a phrynu trwydded lansio ar-lein?

Bydd angen i chi drefnu i gasglu eich rhif cofrestru/ trwydded lansio o un o Swyddfeydd Harbwr Gwynedd.  Pan yn archebu ar-lein bydd opsiwn i chi ddewis o pa swyddfa ydych chi am eu casglu.

Pan ydych yn mynd i’w casglu bydd angen i chi fynd â’r e-bost cadarnhau efo chdi, neu eich rhif archebu.

Beth ydi’r drwydded lansio?

Mae'r drwydded lansio ddyddiol (£20) neu'r Drwydded Lansio Flynyddol (£150) yn caniatáu ichi lansio ar unrhyw draeth gyda darpariaeth lansio yng Ngwynedd neu ar lithrfeydd cyhoeddus naill ai am un diwrnod yn unig (lansiad dyddiol) neu ar gyfer defnydd diderfyn (lansiad blynyddol).  Mae'r trwyddedau hyn yn eithrio unrhyw llithrfa yn harbwr Pwllheli yn 2021.

Rhaid i'r cwch / jet-sgï fod wedi'i gofrestru gyda Chyngor Gwynedd cyn y gallwch brynu trwydded lansio ddyddiol neu flynyddol.


Y ffordd hawsaf i gofrestru a phrynu y trwydded lansio yw i wneud hynny ar-lein.

Mae hefyd yn bosib eu prynu o Swyddfeydd Harbwr Gwynedd drwy'r flwyddyn, ac o draeth Abersoch a Morfa Bychan rhwng 1 Ebrill a 30 Medi (arian parod yn unig).

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn prynu cwch newydd ar ôl cofrestru?

Bydd angen i chi gofrestru y cwch/jet-sgi newydd.

Os oes gennych drwydded lansio flynyddol bydd yn bosib trosglwyddo hon i'r cwch/jet-sgi newydd. Byddwn angen cadarnhad o enw a chyfeiriad post llawn y perchennog newydd cyn y gallwn gyflwyno trwydded newydd. Bydd ffi o £40 yn daladwy i Cyngor Gwynedd.

Am fanylion pellach ffoniwch y Swyddfa Forwrol:

Wedi colli neu ddifrodi y rhif cofrestru / trwydded?

Os yw eich trwyddedau yn cael eu colli neu eu difrodi cysylltwch â ni:

ar 01758 704066 neu drwy e-bost: morwrol@gwynedd.llyw.cymru

Mwy o wybodaeth

Os oes gennych unrhyw ymholiad am gofrestru neu lansio cwch yng Ngwynedd, cysylltwch â ni:

Mae hefyd yn bosib y gallwch ddod o hyd i ateb eich cwestiwn yn:Angorfeydd / Harbyrau Gwynedd

Mae sawl harbwr ac angorfa yng Ngwynedd:

Manylion cyswllt Swyddfeydd Harbwr Gwynedd

Cysylltwch efo'r Swyddfa Harbwr berthnasol os oes gennych unrhyw ymholiad:

 • Swyddfa Harbwr Porthmadog
  Y Cei, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9LU
  Ffôn: 01766 512927
 • Swyddfa Harbwr Abermaw
  Y Cei, Abermaw, Gwynedd, LL42 1HB
  Ffôn: 01341 280671
 • Swyddfa Harbwr Aberdyfi
  Y Cei, Aberdyfi, Gwynedd, LL35 0EB
  Ffôn: 01654 767626
 • Hafan Pwllheli
  Glan Don, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5YT
  Ffôn: 01758 701219
  www.hafanpwllheli.co.uk
 • Prif Swyddog Traeth Ardal Abersoch / Pwllheli
  Ffôn: 07831 216043
 • Prif Swyddog Traeth Ardal Morfa Bychan / Porthmadog
  Ffôn: 07702 719023