Morwrol

Mae gan Cyngor Gwynedd gôd morwrol sydd yn rhaid cadw ato.

Ffioedd lansio a chofrestru 

Cofrestru / adnewyddu trwydded

Cyn cofrestru/adnewyddu, rhaid darllen Rheolau porthladdoedd ac arfordir Gwynedd a chadarnhau fod y llestr (vessel) wedi ei yswirio hyd at £3 miliwn trydydd parti.

Pan yn cofrestru am y tro cyntaf, byddwch yn derbyn trwydded fawr (barhaol), a thrwydded fach sydd angen ei hadnewyddu yn flynyddol.

Wrth gofrestru, gallwch hefyd brynu trwydded lansio flynyddol sy'n eich galluogi i lansio o lanfeydd Gwynedd heb dalu’r ffi lansio dyddiol.

 • Post: Lawrlwytho ffurflen gofrestru llestr
  Dychwelwch i’r cyfeiriad sydd wedi ei nodi ar y ffurflen ynghyd â siec am y ffi briodol Noder:gall ceisiadau drwy’r post gymryd hyd at 14 diwrnod i’w brosesu - ni chaiff ffurflenni anghyflawn neu annarllenadwy eu prosesu.
 • Ni dderbynnir taliad cerdyn ym Mhrif Swyddfeydd y Cyngor.
 • Wyneb yn wyneb: Gallwch gofrestru yn unrhyw swyddfa Harbwr y Cyngor neu yn ystod tymor yr haf ar y prif draethau: gweld Swyddfeydd Harbwr / traethau

  Rhaid i bob cwch/bad o dan 10 HP gofrestru wyneb yn wyneb, a bydd rhaid i'r cwch fod ar gael i’w harchwilio.

  Noder: taliad arian parod, cerdyn credyd neu siec

Ffi lansio dyddiol

Mae ffi ddyddiol o £20 i lansio o draethau neu lithrfeydd cyhoeddus Gwynedd.

Ffi lansio blynyddol

Gallwch hefyd brynu trwydded lansio flynyddol, sy’n cynnwys y ffi cofrestru, ac sy'n eich galluogi i lansio o draethau neu lithrfeydd cyhoeddus Gwynedd heb dalu’r ffi lansio dyddiol. Mae’n bosib gwneud cais am drwydded blynyddol unai drwy’r post neu wyneb yn wyneb.

Noder: Mae’r flwyddyn gofrestru yn rhedeg o 1 Ebrill hyd at 31 Mawrth.

Trosglwyddo trwydded

Os byddwch yn newid eich cwch/bad byddwch angen trwyddedau newydd.

Peidiwch â thynnu’r trwyddedau mawr o’r hen fad/cwch, ond os yn bosib bydd angen tynnu’r trwyddedau bach, a’u dychwelyd gan nodi manylion y llestr hen/ newydd ac amgau’r ffi berthnasol i’r cyfeiriad isod:

Gwasanaeth Morwrol a Pharciau Gwledig, Cyngor Gwynedd, Ffordd y Cob, Pwllheli, Gwynedd. LL53 5AA.

Trosglwyddo newydd yn lle un coll / difrodi

Os yw eich trwyddedau yn cael eu colli neu eu difrodi bydd rhaid gwneud cais am drwydded newydd drwy gysylltu’n uniongyrchol â'r Gwasanaeth Morwrol a Pharciau Gwledig ar 01758 704066 neu drwy e-bost: morwrol@gwynedd.llyw.cymru

Ffurflenni angorfeydd

Mapiau traeth

  

Cysylltwch â ni

 • E-bost: morwrol@gwynedd.llyw.cymru
 • Ffôn: 01758 704066   
 • Cyfeiriad: Swyddfa Morwrol, Cyngor Gwynedd, Ffordd y Cob, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5AA.