Trosolwg o'r dosbarthiadau

Aerobeg

Mae aerobeg cadair yn ddewis amgen diogel ac ymarferol i ymarferion traddodiadol. Mae’n ddelfrydol os ydych chi heb ymarfer corff o’r blaen, yn dychwelyd ar ôl seibiant hir neu’n ei chael yn anodd sefyll am gyfnodau hir. Mae’n ffordd hwyliog, hwylus, egnïol o losgi calorïau, gwella tonedd y cyhyrau, gwella ystod symudedd a theimlo’n fwy ffit ac iach.

Aerobeg Dŵr

Mae’r dosbarth bywiog hwn a gynhelir yn y pwll yn gwella cyflyru cardiofasgwlaidd, a chryfder a dygnwch y cyhyrau gan ddefnyddio hynofedd a grym y dwr i roi ymarfer corff diogel, effeithiol, hwyliog “heb chwysu” i chi. Mae hefyd yn lleddfu’r “ardrawiad” ar y corff, felly cewch ymarfer gwych heb roi gormod o straen ar eich cymalau, y gewynnau a’r tenynnau. 

Beicio X

Mae’r X-Bikes Trixter X-1000 wedi’u dylunio i ddynwared defnyddio beiciau mynydd mewn amgylchedd dan do. Mae’r ffrâm handlen X-Bar (patent) yn cynnwys saith lefel o ymwrthedd, ac yn symud yn realistig i sicrhau bod rhan uchaf y corff a’r craidd yn cael eu hymarfer hefyd. Mae ymchwil wedi dangos bod ymarfer ar yr X-bike yn llosgi 55% yn fwy o galorïau na beic sydd ag olwynion sefydlog dan do.

Bootcamp

Mae’r ymarfer milwraidd hwn yn gymysgedd o ymarferion cardiofasgwlaidd ac ymarferion ymwrthedd (resistance). Mae’n cyfuno ymarferion sy’n dibynnu ar bwysau’r corff yn unig gydag ymarferion pwysau rhydd. Bydd yn eich helpu i wella eich cydbwysedd, eich cryfder a’ch hyblygrwydd. Mae’r ymarfer yn addas i bob lefel ffitrwydd.

Boxercise

Mae dosbarth Boxercise yn canolbwyntio ar gyflyru eich corff cyfan, gan dynhau eich breichiau, y frest, abdomen a’r coesau.  Mae hefyd gwella ffitrwydd cardiofasgwlaidd felly ystyrir ei fod yn hyfforddiant perffaith.

Cyflyru Craidd

Mae’n targedu eich torso i gyd.  Mae craidd cryf yn arwain at gorff cryf, ffit a fydd yn llai tebygol o anafu.  Mae’r dosbarth hwn yn cyd-fynd yn wych â’r holl ddosbarthiadau ffitrwydd grŵp.

Cyflyru Cylchol

Mae cyflyru cylchol yn ddosbarth sy’n cynnwys nifer o bwyntiau ymarfer sy’n canolbwyntio ar ddygnwch y cyhyrau, cryfder craidd, ffitrwydd cardiofasgwlaidd a hyblygrwydd. Mae’r dosbarthiadau cylchol yn hynod o boblogaidd ac yn ffordd wych o ymarfer corff a llosgi calorïau.

Cyflyru Cylchol Ysgafn (50+, Aur)

Mae’r dosbarth hwn wedi’i gynllunio ar gyfer oedolion hyn, ac yn defnyddio nifer o bwyntiau ymarfer fydd yn gwella eich cryfder, stamina a hyblygrwydd. 

Effaith Metabolig

Metabolic Effect© (ME) yw’r safon aur ymhlith ymarferion colli braster! Y syniad yw GWEITHIO tan rydych yn methu, a GORFFWYS tan y gallwch. Trwy ddilyn y ddwy egwyddor syml hyn, bydd eich adrenalin yn pwmpio, a bydd eich metaboledd yn llosgi’n uwch am fwy o amser, am hyd at 48 awr yn hwy!

Fitball

Dosbarth cryfhau’r craidd a ddyluniwyd i wella ystod eich symudedd, eich cryfder, sadrwydd, cyd-symudiad a chydbwysedd. Mae Fitball yn darparu ymarfer rhagorol fydd yn arwain at graidd cryfach, gwell ystum a gwell aliniad y corff.

HIIT

Byr, dwys, cyflym a phwerus! Mae HIIT (high intensity interval training) yn ymarfer dwys ysbeidiol sy’n eich gwthio i weithio mor galed ag y gallwch er mwyn cynyddu eich capasiti cardiofasgwlaidd a llosgi calorïau yn ystod y sesiwn ymarfer, ac ar ôl ymarfer oherwydd yr effaith 'afterburn'.  Mae’r sesiwn yma yn llosgi braster ac yn gwella dygnwch eich cyhyrau.

Hyfforddiant ‘Suspension’

Mae hyfforddiant ‘suspension’ yn fath o hyfforddiant sy'n defnyddio disgyrchiant a pwysau corff eich hun i adeiladu cryfder, grym, cydbwysedd, cydsymud, hyblygrwydd, craidd a sefydlogrwydd ar y cyd, i gyd tra'n atal anafiadau, a chynyddu dwysedd yr esgyrn.

Hyfforddiant Swyddogaethol

Mae hyfforddiant swyddogaethol yn ddull o hyfforddiant sy'n ymdrechu i gael eich corff yn sefydlog, mewn cydbwysedd a gallu perfformio yn ei anterth. Mae’n cynnwys symud mewn amryw o sefyllfaoedd (syth ymlaen, ochr / ochr, a throi), gan ddefnyddio seiliau gwahanol o gefnogaeth (2 goes, safiad igam-ogamu, un goes), a gweithredu amgylcheddau ansefydlog (pêl bosu) i herio'r cyhyrau sy'n rheoli eich cymalau.

Kettlebells

Mae’r kettlebell yn bwysau siâp pelen ganon ac rydych yn ei ddefnyddio i wneud ymarferion ar gyfer y corff cyfan er mwyn llosgi cymaint o galorïau â phosib yn yr amser byrraf posib. 

Pilates

Mae Pilates yn ymarfer corff penigamp. Bydd y cyfuniad o ymarferion ymestyn ac anadlu yn tynhau eich coesau a’ch breichiau. Mae Pilates yn canolbwyntio ar aliniad ac ystum cywir, ac o ganlyniad mae’n tynhau cyhyrau eich bol ac yn cryfhau eich cefn. Mae’n hybu cyd-symudiad y corff, y meddwl a'r ysbryd. Mae’n addas i bawb, gan ei fod yn ymarfer ysgafn a gellir ei addasu i weddu i wahanol lefelau. 

Pump FX

Mae Pump FX yn sesiwn ymarfer i'r corff cyfan. Trwy ddefnyddio barbells a phwysau y gellir eu haddasu, bydd y dosbarth hwn yn eich helpu i wella cryfder a dygnwch eich cyhyrau. Mae’r dosbarth wedi’i ddylunio i losgi braster y corff a thynhau eich cyhyrau. Mae croeso i bob lefel o ffitrwydd yn y dosbarth hwn.

Seiclo Dan Do

Mae dosbarth seiclo dan do yn un o’r goreuon am losgi calorïau!  Bydd y dosbarth seiclo grŵp dan do yn eich helpu i ddod yn ffit yn gyflym, gan fynd â’ch ffitrwydd i’r lefel nesaf. Mae beics llonydd yn rhoi ymarfer corff heb ardrawiad. Mae natur yr ardrawiad isel yn lleihau'r straen ar eich pengliniau a'ch traed, ac yn caniatáu i chi weithio gyda lefel ymwrthedd sy’n gweddu i chi. Gyda miwsig trance egnïol a hyfforddwyr brwd i’ch cymell i fynd yn gynt, mae beicio dan do yn ffordd ragorol o gael eich siâp yn ôl.

Spin Combo

Os ydych chi eisiau ymarfer pob rhan o’ch corff ym mhob ffordd bosib, rhowch gynnig ar y dosbarth hwn! Rydym yn cychwyn gyda dosbarth beicio grŵp traddodiadol i ymarfer eich calon a diffinio rhan isaf eich corff, yna awn yn ôl at yr ymarfer boot camp gan ddod oddi ar y beic a symud ein cyrff ym mhob cyfeiriad posib gyda gwahanol fathau o ymarferion! Nid oes angen unrhyw gyd-symudiad neu rhythm – dim ond angerdd dros ffitrwydd!

Tabata

Math newydd o ymarfer ysbeidiol dwysedd uchel ydy tabata. Mae’r ymarfer wedi ei ddylunio i godi curiad eich calon i’r trothwy anaerobic am amser byr.

Mae'r math yma o ymarfer yn eich helpu i losgi mwy o galorïau yn ystod ac ar ôl ymarfer. Mae’r ymarfer yn dilyn patrwm 20 eiliad o ymarfer o ddwysedd uchel gyda 10 eiliad o orffwys i’w ddilyn.

Yoga

Mae yoga yn ffurf hynafol o ymarfer corff sy'n helpu rhoi hwb lles corfforol a meddyliol. Mae osgo ioga clasurol, a addaswyd lle bo angen, yn ein helpu i adennill neu gynnal cryfder ac ystwythder y cyhyrau a'r cymalau a gwella gweithrediad holl systemau'r corff. Addas ar gyfer dechreuwyr a'r rheiny sydd â mwy o brofiad.