Polisïau ac amodau

Mae'r polisïau isod yn weithredol ymhob un o Ganolfannau Hamdden Cyngor Gwynedd. 

Defnydd Cyfleusterau ac Amodau Llogi

Mae cyfleusterau Chwaraeon Hamdden y Cyngor ar gael i ddefnyddio neu llogi o fewn rhaglen o weithgareddau a bennir gan Rheolwr y Ganolfan

Llogi

Gall aelodau logi cyfleusterau’r ganolfan hyd at 10 diwrnod ymlaen llaw drwy ymweld ar ganolfan, ar lein neu drwy ffonio. Mae rhaid i ddi-aelodau fynd ir ganolfan i logi gyda’r ffi briodol.

Caniateir llogi digwyddiadau arbennig hyd at 12 mis ymlaen llaw, drwy gais ysgrifenedig. Bydd ffioedd ar gyfer digwyddiadau arbennig yn cael eu cytuno gan Rheolwr y Ganolfan cyn derbyn y llogi.

Gellir llogi bloc o sesiynau hyd at 12 mis ymlaen llaw ac maent yn gyfyngedig i glybiau, timau, sefydliadau, ysgolion ac unigolion, ar yr un pryd bob wythnos, am o leiaf 10 wythnos, a hyd at 16 wythnos, neu fesul tymor fel y pennir gan Rheolwr y Ganolfan.

Os ar derfyn y cyfnod 10 wythnos na cheir cais arall i logi bloc o sesiynau, yna ni fydd gwrthwynebiad i’r clwb, tîm, sefydliad, ysgol neu unigolyn barhau am gyfnod pellach o 10-16 wythnos. Rhaid cwblhau’r ffurflen llogi bloc bythefnos cyn diwedd y llogi gwreiddiol, ai ddychwelyd i Rheolwr y Ganolfan.

Bydd bloc o sesiynau yn cael ei ddyrannu ir rheini sydd yn berchen ar aelodaeth cherdyn hamdden Gwynedd dilys. Ni chaniateir i aelodau sy'n elwa o brisiau rhad neu am ddim logi cyfleusterau mewn bloc. Rhaid cyflwyno ffurflen llogi swyddogol wedi ei lofnodi i archebu cyfleusterau.

Pan fydd grŵp yn cynnwys oedolyn(ion) a phlant, bydd taliad am y gweithgaredd ar y ffi briodol i oedolion.

Rhaid ir sawl sydd yn llogi cadw at yr amseroedd llogi a hyd yr amser y cytunwyd arno i sicrhau nad yw’r sawl sy’n defnyddio’r cyfleusterau wedyn yn cael eu hamddifadu o’r holl amser a ddyrannwyd ar eu cyfer. Rhaid cael caniatâd ysgrifenedig Rheolwr y Ganolfan ymlaen llaw cyn ellir newid amseroedd. Fydd setio / cadw unrhyw offer yn cael ei wneud yn ystod y cyfnod llogi.

Taliad

Mae’r holl daliadau yn unol â pholisi Ffioedd a Thaliadau presennol y Cyngor.

Mae’r gwasanaeth Trethu yn cynnig eithrio rhag talu TAW ar gyfradd safonol llogi mewn bloc, sy’n cwrdd â meini prawf penodol: enghraifft - Rhaid llogi 10 wythnos neu fwy ar gyfer clwb, ysgol, sefydliad, clwb neu gymdeithas chwaraeon cydnabyddedig.  Mae’n ofynnol ir clwb ddangos dogfennau cyswllt o ryw fath i brofi eu statws fel clwb.

Dylid gwneud taliad ar ôl derbyn anfoneb swyddogol am y swm llawn, neu yn wythnosol  cyn cynnal y gweithgaredd, oni chytunir fel arall gan y Rheolwr wrth logi. Gall beidio cydymffurfio arwain i ddirymiad y llogi a gall y cytundeb llogi ei derfynu gan Rheolwr y Ganolfan.  I logi bloc ni fydd y disgownt yn bodoli rhagor, a fydd y ffi wythnosol yn bodoli.

Canslo

Codir y tâl llogi llawn os bydd canslo na hysbysir ohono trwy alwad ffôn neu’n ysgrifenedig cyn llogi.

Mae llogi rheolaidd angen rhybudd o 24 awr, llogi bloc angen rhybudd o 48 awr, ac ar gyfer digwyddiadau arbennig mae angen 14 diwrnod o rybudd ysgrifenedig.

Os yw llogi bloc yn cael ei ganslo, ble nad ydynt wedi mynychu yr holl wythnosau, deil y llogi i gael ei eithrio cyhyd â bod y Clwb yn cytuno i dalu, fel arall bydd y llogi yn drethadwy.

Os yw llogi bloc yn cael ei ganslo gan y cyfleuster: e.e. – ni ellir llogi un wythnos oherwydd tywydd garw, yn yr achos hwn, ni chaiff y T.A.W ei annilysu, cynigir sesiwn ychwanegol ar ddiwedd y bloc

Mae hawl gan Reolwyr y Ganolfan wrthod yr hawl i gael defnyddio’r cyfleuster ar unrhyw adeg, os ydyw’r cyfleuster, yn eu tyb hwy, yn anaddas i’w ddefnyddio. Bydd y ffi llogi yn cael ei ad-dalu neu bydd dyddiadau eraill yn cael eu cynnig.

Cedwir Rheolwr y Ganolfan yr hawl i ganslo neu gau cyfleuster ar gyfer digwyddiadau arbennig neu ddigwyddiadau arall sydd ddu hwnt i’w rheolaeth.

Mae hawl gan y Ganolfan addasu’r mannau gweithgaredd a’r amseroedd a ddyrennir ar gyfer y sawl sy’n llogi er mwyn sicrhau y gwneir y defnydd gorau o’r cyfleusterau.

Cyfrifoldeb y sawl sy'n llogi

Dylai’r sawl sy’n llogi sicrhau bod y sawl sy’n helpu, cynorthwyo, hyfforddwyr neu wirfoddolwyr wedi derbyn archwiliad llawn gan y Gwasanaeth  Datgelu a Gwahardd.

Timau, clybiau a sefydliadau yn gyfrifol am ddarparu eu hoffer eu hunain.

Dylai unrhyw hyfforddiant ar dir y Cyngor gael ei gynnal gan hyfforddwr cymwys. Bydd angen cael prawf o gymhwyster.  Os yn berthnasol, fydd rhaid ir sawl sy’n llogi cael trwydded adloniant, a fydd copi o yswiriant rhwymedigaeth gyhoeddus yn cael ei gyflwyno ir rheolwr gyda’r ffurflen llogi.

Bydd angen i glybiau, timau, sefydliadau ac ysgolion gynhyrchu Asesiadau Risg ar gais y Tîm Rheoli.

Nid yw'r ganolfan yn atebol am unrhyw golled, difrod nac anaf i'r sawl sy'n llogi

Iechyd a diogelwch

Bydd y sawl sy’n llogi yn sicrhau y gadewir y cyfleuster yn lân a thaclus a bod unrhyw ysbwriel yn cael ei roi yn y biniau a ddarperir.

Dylai pawb sy’n cymryd rhan gadw at reolau a rheoliadau cyffredinol y cyfleusterau a ddefnyddir. Os yw’r Rheolwr o’r farn bod y llogwr yn mynd yn groes i unrhyw faterion Iechyd a Diogelwch trwy weithredu’n beryglus ayb, yna bydd y llogi’n cael ei atal.

Rhaid i bob allanfa, allanfa dan, cyntedd, a choridor cael ei gadw yn glir ac yn rhydd o unrhyw rwystrau pob amser.

Ni fydd y nifer o bobl i gael eu derbyn ar unrhyw safle / ardal tu hwnt i allu'r cyfleuster.

Rhaid i dystysgrif prawf diogelwch cael ei darparu gan y llogwr ar gyfer unrhyw offer trydanol cludadwy a ddefnyddiwyd yn ystod y gweithgaredd.

Ni chaniateir i unrhyw ddiodydd alcoholig neu wirodydd gael ei yfed, werthu neu ei ddosbarthu ar y safle.

Ni chaniateir ysmygu ar dir y cyngor.

Mynediad

Ceidw’r Rheolwyr yr hawl yn ôl disgresiwn i wrthod mynediad i unrhyw berson. Fe fydd gan y Rheolwr yr hawl i ddiarddel unrhyw berson meddw, afreolus, bygythiol neu sydd heb wisgo’n briodol neu ar sail rhesymol arall.

Rheolaeth

Mae Cyngor Gwynedd yn credu mewn rhoi cyfle cyfartal i bawb. Bydd angen sicrhau na fydd camwahaniaethu yn erbyn unrhyw unigolyn ar sail hil, rhyw , anabledd, iaith, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd neu gred, oedran nag unrhyw amgylchiadau eraill. 

Ymddygiad Derbyniol yn yr Ystafell Ffitrwydd

Er mwyn sicrhau amgylchedd diogel a dymunol ar gyfer holl ddefnyddwyr ystafell ffitrwydd neu bwysau ystafell bwysau dilynwch y rheolau syml isod:
 1. Mae’n rhaid i bob defnyddiwr fod wedi cael sesiwn cyflwyniad yn y cyfleuster hwn er mwyn defnyddio'r offer.
 2. Ymgynghorwch â'ch meddyg teulu cyn cymryd rhan yn yr ystafell ffitrwydd os ydych yn dioddef o gyflwr meddygol neu nad ydych chi wedi gwneud ymarfer corff ers cyfnod hir o amser.
 3. Angen i bawb wisgo dillad addas ac esgidiau glân pob amser.
 4. Mae'n rhaid cadw bagiau, cit a dillad ychwanegol mewn locer a ddarperir. Peidiwch â dod â nhw i mewn i'r ystafell ffitrwydd rhag ofn i rywun faglu drostyn neu rhag ofn iddynt rwystro'r allanfeydd tân.
 5. Ni ddylai ffonau symudol gael eu defnyddio yn yr ystafell ffitrwydd 
 6. Isafswm oedran arferol ar gyfer cyfranogiad yn 16 oed.
 7. Ni ddylai unrhyw berson sydd ddim yn cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol ddod i’r ystafell ffitrwydd, oni bai bod caniatâd  wedi ei gytuno.
 8. Hyd sesiwn ffitrwydd yw 60 munud ar y mwyaf.
 9. Yn ystod cyfnodau prysur peidiwch â defnyddio'r peiriannau cardiofasgwlaidd-ee peiriant rhedeg, beiciau, rhwyfo, croes hyfforddwr neu stepper am fwy na 15 munud. Os gwelwch yn dda ystyriwch ddefnyddwyr eraill.
 10. O ran glanweithdra,  dylech lanhau pob peiriant ar ôl i chi orffen ei defnyddio gyda’r cadach au sydd ar gael yn yr ystafell. Peidiwch â chwistrellu dŵr ar unrhyw rannau electronig.
 11. Ni ddylai unrhyw fwyd gael ei fwyta yn yr ystafell ffitrwydd.
 12. Cwsmeriaid yn cael eu hannog i ddod â'u cynhwysydd dŵr eu hunain ac yfed digon o ddŵr er mwyn osgoi dadhydradu.
 13. Dychwelwch yr holl bwysau ee offer rhydd, dumbbells i'w le storio gwreiddiol ar ôl eu defnyddio.
 14. Nid yw offer yn cael ei gynllunio i fod yn camddefnyddio neu drin garw ddiangen. Gallai camau o'r fath arwain at eich gwahardd o'r Ganolfan. Dylai pob pwysau yn cael ei ostwng, nid ollwng ar y llawr.
 15. Rhowch wybod am unrhyw ddiffygion offer i staff y ganolfan.
 16. Bydd ein staff ffitrwydd yn hapus i roi cyngor ar unrhyw faterion ffitrwydd. Gofynnwch yn y dderbynfa am gyngor. 
 17. Dylai pob cwsmer ddangos parch tuag at ei gilydd â staff pob amser.