Ffioedd a thaliadau

Consesiwn = Plant (0-15 oed), anabl a pobl dros 60 oed.

Aelodaeth flynyddol

Ffioedd aelodaeth flynyddol
Oedran Pris 
 Oedolyn  £18.90
 Pobl anabl, pobl dros 60 oed +16 - 24 oed  £10.20
 Plentyn   AM DDIM

Pecynnau iechyd a ffitrwydd

Ffioedd pecynnau iechyd a ffitrwydd

Math o docynPris taliad misolPris Debyd uniongyrchol
-Rhaid talu am flwyddyn -
Pris tocyn blwyddyn 

 

Rhaid bod yn aelod

AELODAETH AM DDIM

Ymweliad di-derfyn am fis

Ymweliad di-derfyn am flwyddyn

Angen anwythiad i'r ystafell ffitrwydd

Anwythiad AM DDIM i'r ystafell ffitrwydd

Ystafelloedd ffitrwydd, dosbarthiadau ffitrwydd, nofio cyhoeddus a chwaraeon raced*

Consesiwn^

£27.90 £21.50 £215

Oedolion

£42.90

£32.20

£322

 Amser distaw**

£27.90

£21.50

£215

*Sboncen a Badminton ddim yn cynnwys plant o dan 16 oed.

**amser distaw = 9yb tan 4yp yn ystod yr wythnos a thrwy'r dydd yn ystod y penwythnosau.

^dim yn cynnwys plant o dan 16 oed.

 

Noder: Nid yw pob cyfleuster ar gael ymhob canolfan.

Aelodaeth anabl

Mae gweithgareddau nofio ac ffitrwydd yn elfennau hanfodol o fywydau llawn. Mae pobl yn dewis cymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol a hamdden i fwynhau eu hunain, ymlacio ac er mwyn eu hiechyd. Mae gweithgareddau chwaraeon a hamdden yn gwella lles cyffredinol. Mae Cyngor Gwynedd yn cynnig aelodaeth anabl wnaiff alluogi cwsmeriaid anabl ddefnyddio cyfleusterau am bris disgowntiedig.


Beth sydd ar gael

 • Nofio: Disgownt nofio i blant ac oedolion anabl yn ystod oriau nofio cyhoeddus. Mae pob pwll yn cynnig1 sesiwn am ddim yr wythnos, cysylltwch gyda eich pwll nofio lleol am rhagor o wybodaeth.
 • Ystafell Ffitrwydd: Disgownt i blant ag oedolion anabl i unrhyw Ystafell Ffitrwydd Canolfannau Hamdden Gwynedd. Bydd angen anwythiad i bob ystafell ffitrwydd unigol.
 • Hurio Cwrt: Disgownt ar gyrtiau badminton/prif neuadd. Cysylltwch â'r Ganolfan Hamdden i gael gwybod beth yw'r oriau agor a'r argaeledd.


Gofalwyr

Caiff hyd at ddau ofalwr fynychu gyda aelod anabl pan yn cymeryd rhan mewn gweithgareddau o fewn Canolfannau Hamdden Gwynedd yn rhad ac am ddim. (Mae'r cost anwythiad ar gyfer yr Ystafell Ffitrwydd yn dal i fod yn berthnasol)


Amodau aelodaeth anabl 

I fod yn gymwys am aelodaeth anabl Gwynedd mae angen cyflwyno un o'r canlynol pan yn cwblhau y ffurflen aelodaeth:

 1. Lwfans Byw I'r Anabl (Dylech ddangos llyfr lwfans neu hysbysiad)
 2. Lwfans Gweini (Dylech ddangos tystiolaeth o lwfans)
 3. Credyd Treth I'r Anabl (Dylech ddangos llythyr hawl)
 4. Lwfans Cefnogi Cyflogaeth/Budd-dal Analluogrwydd 
 5. Taliadau Annibyniaeth Bersonol


Ble i gael cerdyn

 • Mae cerdyn aelodaeth ar gael mewn unrhyw un o Canolfannau Hamdden Gwynedd yn dilyn i ffurflen aelodaeth gael ei chwblhau.
 • Bydd yr unigolyn yn gorfod talu am gardiau a gollwyd, a chardiau sydd wedi'u dwyn neu wedi'u difetha.


Defnydd o'r cerdyn

 • Mae'n rhaid i'r aelod ddangos eu/ei cerdyn aelodaeth pan yn mynychu neu yn talu am y cyfleuster.Os na fyddent yn gwneud hyn, bydd rhaid iddynt dalu'r gyfradd arferol.
 • Mae Cyngor Gwynedd yn cadw'r hawl i adolygu'r amodau hyn ar unrhyw adeg.
 • Bydd newidiadau i'r amodau defnydd yn cael eu hysbysebu yn y cyfleusterau perthnasol 28 diwrnod cyn iddynt ddod i rym.

Canslo 

Rhaid cyflwyno cais ysgrifenedig i ganslo debyd uniongyrchol gyda mis o rybudd.

I ganslo eich debyd uniongyrchol, rhaid llenwi ffurflen canslo debyd uniongyrchol a'i dychwelyd i'ch Canolfan Hamdden leol.

Gallwch dderbyn copi o'r ffurflen ganslo debyd uniongyrchol mewn unrhyw Canolfan Hamdden.

 

Manteision bod yn aelod

Manteision

Mae nifer o fanteision o fod yn aelod o Ganolfannau Hamdden Cyngor Gwynedd, sy'n cynnwys:
 • Cyfleusterau archebu, unai mewn person neu dros ffôn, hyd at 10 diwrnod ymlaen llaw.
 • Costau is ar gyfer yr holl gyfleusterau. 
 • Costau is ar gyfer yr holl gyrsiau a gwersi, disgownt o oddeutu 40%.
 • Bydd aelodau yn gallu cymryd mantais o’r cynigion arbennig a fydd ar gael yn y dyfodol.
 • Gellir ddefnyddio’r cerdyn mewn unrhyw byllau a chanolfannau hamdden sy'n cael eu rhedeg gan y Cyngor yng Ngwynedd.
 • Rhaid dangos y cerdyn er mwyn derbyn disgownt.

Telerau Aelodaeth

 • Rhaid dangos cardiau aelodaeth wrth archebu mewn person, a rhaid dyfynnu’r cerdyn wrth archebu dros y  ffôn. Bydd rhaid i unigolion dalu prisiau cwsmeriaid nad ydynt yn aelodau os na allent ddangos cerdyn aelodaeth.
 • Nid oes disgwyl i aelodau gadarnhau archebion.
 • Rhaid talu am bob archeb cyn i’r gweithgaredd gychwyn.
 • Mae'n bosib canslo archeb hyd at 24 awr cyn amser y gweithgaredd.
 • Os bydd aelod yn archebu cyfleuster a ddim yn ei ganslo erbyn 24 awr cyn amser y gweithgaredd, byddent yn  gorfod talu am yr archeb os na all y Rheolwr ail-werthu’r amser. 
 • Pan ceir grŵp sy’n  cynnwys cymysgedd o oedolion a phlant, bydd y tâl am y gweithgaredd ar y raddfa briodol.
 • Os nad ydi aelod yn talu'r ffi aelodaeth priodol byddent yn cael eu hystyried fel cwsmeriaid nad ydynt yn aelodau ac yn gorfod talu y prisiau uwch.
 • Ar gyfer archebion tîm gan grŵp/clwb heb gysylltiad, rhaid i’r mwyafrif o’r tîm allu profi eu bod yn aelodau. Os na allent brofi eu haelodaeth, bydd rhaid iddynt dalu prisiau cwsmeriaid nad ydynt yn aelodau.

 

Gweithgareddau yn y pwll

Nofio

Ffioedd nofio
  Aelod Ddim yn aelod
Oedolyn a 16-24 £3.80 £5.00
Consesiwn £2.60 £3.40
Dan 3 oed AM DDIM AM DDIM
Tocyn teulu: 2 oedolyn a 2 blentyn £11.10 £14.40

Gwersi Nofio

Ffioedd gwersi nofio
Math o docynAelod Ddim yn aelod
Oedolyn (30 munud) £6.40 £8.20
Consesiwn (30 munud) £4.70 £5.50
Oedolion (45 munud) £8.70 £11.30
Consesiwn (45 munud) £6.20 £8.10
Hyfforddiant nofio 1:1 (Oedolyn) £35.90 £46.70
Hyfforddiant nofio (Consesiwn) £21.60 £28.00

Gweithgareddau Eraill

Ffioedd gweithgareddau eraill
 Aelod Ddim yn aelod 
Llithren ddŵr (Oedolyn) £2.00 £2.50
Llithren ddŵr (Consesiwn) £1.10 £1.50
Sauna (Oedolion) £4.40 £5.80
Sauna (Consesiwn) £2.80 £3.70

 

Gweithgareddau Mewnol

Dosbarthiadau Ffitrwydd

Ffioedd dosbarthiadau ffitrwydd
 Aelod Ddim yn aelod
Oedolyn  £5.80 £7.50
Consesiwn a 16-24 £4.00 £5.20

Ystafelloedd Ffitrwydd a Phwysau

Ffioedd ystafelloedd ffitrwydd a phwysau
 Aelod Ddim yn aelod 
Oedolyn  £5.80 £7.50
Consesiwn £3.90 £5.10

Neuadd

Ffioedd neuadd

 Neuadd llawn - Oedolyn £40.30£ 53.00
Neuadd Llawn - Consessiwn£28.80£37.60

Hanner neuadd - Oedolyn

£20.15

£26.50

Hanner neuadd - Consesiwn

£14.40

£18.80

Chwarter neuadd - Oedolyn

£10.10

£13.10

Chwarter neuadd - Consesiwn 

£7.20

£9.40

Arall

Ffioedd eraill
 AelodDdim yn aelod 
Hyfforddwr personol 1:1 Ystafell ffitrwydd £36.00 £46.80

 

Chwaraeon Raced

Tenis

Gweithgaredd tenis
GweithgareddAelodDdim yn aelod
Cwrt Tenis Mewnol - Oedolyn £13.80 £17.80
Cwrt Tenis Mewnol - Consesiwn £9.30 £12.00
Cwrt Tenis Allanol - Oedolyn £6.70 £8.30
Cwrt Tenis Allanol - Consesiwn £4.40 £5.40
Aelodaeth a pecynnau tenis
Aelodaeth / PecynnauPris
Aelodaeth Clwb - Oedolyn £37.50
Aelodaeth Clwb - Consesiwn £30.00
Pecyn Debyd Uniongyrchol Tenis £35.00

Pris Oedolyn = 25 - 59 oed . Consesiwn = Plant (0-15 oed), 16 -24 oed, anabl a phobl dros 60 oed
*Cost y sesiwn - rydych yn ymrwymo am nifer o wythnosau, cysylltwch ar ganolfan am fwy o wybodaeth
**Bydd pris hurio y cwrt yn cael ei ychwanegu i’r pris

Tenis Bwrdd

Tenis Bwrdd
 Aelod Di-aelod 
 Oedolion  £5.40  £7.00
Consesiwn   £4.00  £5.10

Sboncen

SBONCEN
  Aelod Di-aelod
 Oedolion  £7.20  £9.50
 Consesiwn   £4.40  £5.80

Badminton

Badminton
  AelodDi-aelod 
Oedolion   £10.10  £13.10
 Consesiwn  £7.20  £9.40

 

Gweithgareddau allanol

Maes bob tywydd

Math o docyn
 Aelod Ddim yn aelod
Llawn - oedolyn (1 awr) £39.90 £52.00
Llawn - consesiwn (1 awr) £28.70 £37.40
Llawn - oedolyn (1.5 awr) £56.00 £72.00
Llawn - consesiwn (1.5 awr) £35.40 £46.10
5 neu 7 bob ochr - oedolyn (1 awr) £36.60  £47.50
5 neu 7 bob ochr - consesiwn (1 awr) £22.10 £28.70

Caeau

Pêl-droed, hoci, criced - am fwy o fanylion cysylltwch â'r ganolfan.

 

Gweithgareddau Plant 

Parti Plant

Mae amryw o becynnau partïon plant ar gael gan gynnwys parti pwll, cymeriadau, castell neidio a chwarae meddal. Mae'r cynnig yn amrywio o ganolfan i ganolfan. Am fwy o wybodaeth cysylltwch a'ch ganolfan leol.

Debyd uniongyrchol nofio

£16.10 y mis 

Gwersi nofio 30 munud am o leiaf 42 wythnos y flwyddyn a nofio cyhoeddus di-derfyn am 50c y sesiwn trwy'r flwyddyn!

Debyd uniongyrchol gymnasteg

£15.00 y mis

Gwersi gymnasteg 45 munud am o leiaf 40 wythnos y flwyddyn!

Debyd uniongyrchol 11-15

£14.00 y mis

Defnydd di-derfyn o'r ystafell ffitrwydd, nofio cyhoeddus ac anwythiad AM DDIM i'r ystafell ffitrwydd!

 *dosbarthiadau ffitrwydd perthnasol - cysylltwch a'ch canolfan leol.

 

Gweithgareddau eraill

Ystafelloedd cyfarfod

Ystafelloedd cyfarfod - Am fwy o fanylion cysylltwch â'r ganolfan.

Tocyn wythnos

Mae tocyn wythnos ar gael sy'n cynnwys ymweliad di-derfyn i'r ystafelloedd ffitrwydd, dosbarthiadau ffitrwydd a nofio cyhoeddus am wythnos.