Telerau ac amodau amgueddfeydd

Amodau a thelerau: Ymweld â STORIEL neu Amgueddfa Lloyd George 

 1. Rhaid i chi drefnu apwyntiad cyn ymweld â STORIEL neu Amgueddfa Lloyd George.
 2. Gallwch drefnu apwyntiad ar-lein neu drwy ffonio
  Amgueddfa Lloyd George:
  01766 522 071 / 01248 353 368
  STORIEL:
  01248 353 368.
 3. Mae grwpiau'n gyfyngedig hyd at 6 o bobl. Dylai pawb yn eich grŵp fod o'r un cartref neu swigen. Mae hyn yn unol â deddfwriaeth Llywodraeth Cymru.
 4. Mae archebion ar gael 30 diwrnod ymlaen llaw.
 5. Dim ond un toiled fydd ar gael at ddefnydd brys yn unig a rhaid glanhau'r toiled hwn gyda glanweithyddion a ddarperir cyn ac ar ôl ei ddefnyddio. Bydd ein toiledau ar agor i ymwelwyr yn unig.
  STORIEL yn unig: dim ond ar ddechrau neu ar ddiwedd eich ymweliad y bydd toiled ar gael.
 6. Peidiwch â chyrraedd mwy na 5 munud cyn eich apwyntiad. Bydd aelod o staff yn eich croesawu wrth y drws. Ni all yr Amgueddfa warantu mynediad i gwsmeriaid sy'n cyrraedd fwy na 15 munud ar ôl yr amser cychwyn a nodir ar eu Tocyn.
 7. Bydd eich ymweliad yn awr o hyd gyda llif unffordd trwy'r adeilad, bydd ymweliad a siop Storiel ar ddiwedd eich ymweliad neu drwy giwio y tu allan. Bydd glanweithydd dwylo yn ardal ein siop. Bydd gofyn i chi ei ddefnyddio yma hefyd os ydych chi'n dymuno trin unrhyw eitemau. Fodd bynnag, gofynnwn i chi beidio â thrafod eitemau oni bai bod hynny'n hollol angenrheidiol. Rydym yn annog talu mewn modd di gyswllt.
 8. Gyda gofid mawr rydym wedi penderfynu dileu'r rhan fwyaf o'n gweithgareddau fel gwisgo i fyny a thrafod casgliadau. Yn ogystal, ni fydd ein sgriniau rhyngweithiol, sy'n gofyn am gyffwrdd a defnyddio ffonau clust ac ati, ar gael. Lle bo modd, rydym wedi ychwanegu codau QR at y dehongli fel y gallwch wylio / gwrando yn ddigidol ar eich dyfais eich hun. Dewch â'ch clustffonau eich hun.
 9.  Amgueddfa Lloyd George yn unig: Mae'n destun gofid mawr ein bod wedi gwneud y penderfyniad i gael gwared ar rai agweddau ar y daith gan gynnwys, er enghraifft, y ffilm yn y theatr a'r ymweliad â bwthyn Highgate, fodd bynnag, gallwch ymweld â gardd y bwthyn o hyd.
 10. Bydd angen i chi ddod â'ch cyfeirnod archebu a'ch ID ar gyfer aelodau o'ch grŵp yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru.
 11. Gallai aelod o staff gysylltu â chi cyn eich slot i gael mwy o wybodaeth fel y byddwch chi'n mwynhau ac yn cael y profiad gorau.
 12. Yn unol â deddfwriaeth Llywodraeth Cymru, bydd yn ofynnol i'r holl staff ac ymwelwyr wisgo gorchuddion wyneb. Bydd staff naill ai y tu ôl i sgrin neu byddant yn cadw pellter 2m oddi wrth gwsmeriaid bob amser.
 13. Peidiwch â mynychu os ydych chi neu aelod o'ch grŵp wedi dioddef unrhyw symptomau Covid-19 yn ystod y 10 diwrnod diwethaf cyn eich ymweliad, os ydych wedi bod mewn cysylltiad â pherson a oedd â symptomau Covid-10 neu os ydych wedi dychwelyd o wlad sydd ar y rhestr cwarantîn.
 14. Os na allwch ymweld am unrhyw reswm, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl fel y gallwn gynnig eich slot i rywun arall: 
  Amgueddfa Lloyd George
  amgueddfalloydgeorge@gwynedd.llyw.cymru
  01766 522071 
  STORIEL
  STORIEL@gwynedd.llyw.cymru
  01248 353368
 15. Ni fydd yn bosibl derbyn eitemau ar gyfer y casgliad yn ystod eich ymweliad oni bai eich bod wedi gwneud trefniadau ymlaen llaw gyda'n Swyddog Casgliadau. 

 

Tocynnau

 1. Ni chaniateir trosglwyddo neu ailwerthu eich Tocynnau at ddibenion masnachol neu am bremiwm. Os yw Tocyn yn cael ei drosglwyddo neu ei ailwerthu yn groes i'r amod hwn, gwrthodir mynediad i Amgueddfa.
 2. Er mwyn cydymffurfio â gwasanaeth olrhain, mae angen manylion y person arweiniol yn eich archeb a rhif ffôn ar gyfer yr unigolyn hwnnw. Bydd y wybodaeth yn cael ei chadw am 21 diwrnod ac yna'n cael ei gwaredu yn unol â chanllawiau GDPR.

Polisi ad-dalu a chyfnewid ar gyfer tocynnau

 1. Ni fydd yn ofynnol i Amgueddfa Lloyd George ad-dalu'ch Tocynnau ar ôl eu prynu.
 2. Os na all Amgueddfa Lloyd George ganiatáu ichi ad-dalu'ch Tocyn ar y dyddiad(au) y cytunwyd arnynt oherwydd nad yw'n bosibl darparu mynediad bydd yr Amgueddfa'n aildrefnu dyddiad arall ar gyfer eich ymweliad â gwerth wyneb y Tocynnau prynu.
 3. Mewn amgylchiadau eithriadol, bydd ad-daliadau yn cael eu hasesu yn ôl disgresiwn y staff rheoli.