Priodas sifil / partneriaeth sifil

PWYSIG: Newidiadau i briodasau / bartneriaethau sifil Gwynedd yn ystod Covid-19.

Cliciwch yma am y manylion yn llawn. 

Close

 

Mae’n bosib cynnal priodas sifil a phartneriaethau sifil mewn:

  

 

Gwybodaeth gyffredinol:

Sut mae trefnu priodas / partneriaeth sifil?

Mae’r trefniadau yn ddibynnol ar ble rydych chi a’ch partner yn byw a ble byddwch yn cynnal y seremoni:

 • os ydi’r 2 ohonoch yn byw yng Ngwynedd
  Byddwch angen trefnu apwyntiad i'r 2 ohonoch fynd draw i un o swyddfeydd cofrestru Gwynedd i roi rhybudd ffurfiol o’r briodas/partneriaeth sifil. I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01766 771000.
 • 1 ohonoch yn byw yng Ngwynedd a’r llall y tu allan i Wynedd
  Bydd angen i’r person sy'n byw y tu allan i Wynedd gysylltu â gwasanaeth cofrestru eu Cyngor lleol i roi eu rhybudd ffurfiol. Bydd angen i’r person sy'n byw yng Ngwynedd drefnu apwyntiad i fynd draw i un o swyddfeydd cofrestru Gwynedd i roi rhybudd ffurfiol. I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01766 771000
 • y 2 ohonoch yn byw y tu allan i Wynedd ond am gynnal y seremoni yng Ngwynedd
  Byddwch angen cysylltu gyda gwasanaeth cofrestru Gwynedd i drefnu dyddiad y seremoni.  Byddwch yna angen cysylltu â gwasanaeth cofrestru eich Cyngor lleol i roi eich rhybudd ffurfiol. I gysylltu â gwasanaeth cofrestru Gwynedd, ffoniwch 01766 771000.

Byddwch hefyd angen trefnu gyda’r gwasanaeth cofrestru yn yr ardal ble bydd y briodas/partneriaeth sifil yn cael ei chynnal fod cofrestrydd yn bresennol yn y seremoni. Os yn cynnal y seremoni yng Ngwynedd, ffoniwch 01766 771000.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn y cwestiynau ac atebion - priodas/partneriaeth sifil. 

Pryd sydd angen i ni gysylltu?

Gallwch gysylltu i drefnu dyddiad ar gyfer y briodas/partneriaeth sifil gyda'r gwasanaeth cofrestru unwaith y byddwch wedi penderfynu eich bod am briodi. Fodd bynnag, bydd rhaid cyflwyno y rhybudd ffurfiol o fewn 12 mis i ddyddiad y seremoni.  Rydym yn eich cynghori i gysylltu mewn da bryd.  Bydd dyddiad y seremoni yn cael ei chadarnhau unwaith y bydd y rhybudd ffurfiol wedi ei roi.

Wedi chi gyflwyno y rhybudd ffurfiol bydd rhaid aros am o leiaf 28 diwrnod clir rhwng y dyddiad pan rydych yn cyflwyno'r rhybudd ffurfiol a'r diwrnod y cewch gynnal y seremoni. Er enghraifft - pe baech yn rhoi rhybudd ffurfiol ar y 1af o'r mis, y dyddiad cynharaf y gallwch gynnal y seremoni yw'r 30ain o'r mis hwnnw.

I drefnu apwyntiad i roi rhybudd ffurfiol ffoniwch 01766 771000. 

Gwneud cais brys

Mewn amgylchiadau arbennig, er enghraifft os yw person yn ddifrifol wael, bydd yn bosib cyflwyno cais brys i briodi/uno mewn partneriaeth sifil. Mae'n bosib y bydd y ffioedd yn amrywio yn yr achosion hyn. Am ragor o wybodaeth neu i drefnu, cysylltwch â ni drwy ffonio 01766 771000. 

Ffioedd a thaliadau

Bydd angen talu'r ffi am gyflwyno rhybudd ffurfiol yn ystod yr apwyntiad. Gallwch dalu gweddill yr arian unai i'r cofrestrydd pan fyddwch yn cwrdd o flaen llaw i drafod y seremoni mewn manylder, neu dros y ffôn cyn diwrnod y seremoni. Gallwch dalu gydag arian parod, cerdyn debyd / credyd, archeb bost neu siec yn daladwy i 'Cyngor Gwynedd'.  

Rhestr llawn o'r costau  

Deddfau Priodasau (Cyplau o'r un rhyw) 2013

Daw'r ddeddf i ganiatáu seremonïau priodas cyplau o’r un rhyw i rym ddydd Sadwrn, 29 Mawrth, 2014

Prif ddarpariaethau’r ddeddf yw:

 • caniatáu i gyplau o’r un rhyw briodi trwy seremoni sifil;
 • caniatáu i gyplau o’r un rhyw briodi drwy seremoni grefyddol os yw’r sefydliad crefyddol wedi “optio i mewn” i gynnal seremonïau o’r fath ac os yw’r gweinidog yn gytûn;
 • caniatáu i bartneriaid sifil drosi eu partneriaeth i briodas os dymunent wneud hynny.

Am ragor o wybodaeth neu i drefnu, cysylltwch â ni drwy ffonio 01766 771000. 

Deddfau Partneriaeth Sifil (cyplau gwahanol ryw) 2019

Bydd deddf sy'n caniatáu seremonïau partneriaethau sifil cyplau o wahanol ryw yn dod i rym 2 Ragfyr 2019. Mae'r ddeddf yn caniatáu i gyplau o ryw wahanol gael partneriaeth sifil. 

 

 

Mwy o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth ewch i'r dudalen cwestiynau ac atebion - priodas/partneriaeth sifil neu cysylltwch â ni drwy ffonio 01766 771000. 

Gwybodaeth am newid enw.

Mae rhagor o wybodaeth yn y llyfryn yn yr atodiad hefyd.