Priodas sifil / partneriaeth sifil

Mae’n bosib cynnal priodas sifil a phartneriaethau sifil mewn:


Sut mae trefnu priodas sifil / partneriaeth sifil?

Mae’r trefniadau yn ddibynnol ar ble rydych chi a’ch partner yn byw a ble byddwch yn cynnal y seremoni:

 • os ydi’r 2 ohonoch yn byw yng Ngwynedd
  Byddwch angen trefnu apwyntiad i'r 2 ohonoch fynd draw i un o swyddfeydd cofrestru Gwynedd i roi rhybudd ffurfiol o’r briodas/partneriaeth sifil. I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01766 771000.
 • 1 ohonoch yn byw yng Ngwynedd a’r llall y tu allan i Wynedd
  Bydd angen i’r person sy'n byw y tu allan i Wynedd gysylltu â gwasanaeth cofrestru eu Cyngor lleol i roi eu rhybudd ffurfiol. Bydd angen i’r person sy'n byw yng Ngwynedd drefnu apwyntiad i fynd draw i un o swyddfeydd cofrestru Gwynedd i roi rhybudd ffurfiol. I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01766 771000
 • y 2 ohonoch yn byw y tu allan i Wynedd ond am gynnal y seremoni yng Ngwynedd
  Byddwch angen cysylltu gyda gwasanaeth cofrestru Gwynedd i drefnu dyddiad y seremoni.  Byddwch yna angen cysylltu â gwasanaeth cofrestru eich Cyngor lleol i roi eich rhybudd ffurfiol. I gysylltu â gwasanaeth cofrestru Gwynedd, ffoniwch 01766 771000.

Byddwch hefyd angen trefnu gyda’r gwasanaeth cofrestru yn yr ardal ble bydd y briodas/partneriaeth sifil yn cael ei chynnal fod cofrestrydd yn bresennol yn y seremoni. Os yn cynnal y seremoni yng Ngwynedd, ffoniwch 01766 771000.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn y cwestiynau ac atebion - priodas/partneriaeth sifil.

 

Pryd ddylwn i gysylltu?

Gallwch gysylltu i drefnu dyddiad ar gyfer y briodas/partneriaeth sifil gyda'r gwasanaeth cofrestru unwaith y byddwch wedi penderfynu eich bod am briodi. Fodd bynnag, bydd rhaid cyflwyno y rhybudd ffurfiol o fewn 12 mis i ddyddiad y seremoni.  Rydym yn eich cynghori i gysylltu mewn da bryd.  Bydd dyddiad y seremoni yn cael ei chadarnhau unwaith y bydd y rhybudd ffurfiol wedi ei roi.

Wedi chi gyflwyno y rhybudd ffurfiol bydd rhaid aros am o leiaf 28 diwrnod clir rhwng y dyddiad pan rydych yn cyflwyno'r rhybudd ffurfiol a'r diwrnod y cewch gynnal y seremoni. Er enghraifft - pe baech yn rhoi rhybudd ffurfiol ar y 1af o'r mis, y dyddiad cynharaf y gallwch gynnal y seremoni yw'r 30ain o'r mis hwnnw.

I drefnu apwyntiad i roi rhybudd ffurfiol ffoniwch 01766 771000.


Cais brys

Mewn amgylchiadau arbennig, er enghraifft os yw person yn ddifrifol wael, bydd yn bosib cyflwyno cais brys i briodi/uno mewn partneriaeth sifil. Mae'n bosib y bydd y ffioedd yn amrywio yn yr achosion hyn. Am ragor o wybodaeth neu i drefnu, cysylltwch â ni drwy ffonio 01766 771000.


Cost

Mae ffi yn daladwy am roi rhybudd priodas/partneriaeth sifil, am y seremoni ac am eich tystysgrif priodas/partneriaeth sifil: 

 • £35 (yr un) - rhybudd ffurfiol
 • £50/£75 - cysidro ysgariad tramor
 • £275* - seremoni a chofrestru mewn gwesty/eiddo wedi ei gymeradwyo (dydd Llun i ddydd Iau)
 • £300* – seremoni a chofrestru mewn gwesty/eiddo wedi ei gymeradwyo (dydd Gwener)
 • £320* – seremoni a chofrestru mewn gwesty/eiddo wedi ei gymeradwyo (dydd Sadwrn)
 • £331* – seremoni a chofrestru mewn gwesty/eiddo wedi ei gymeradwyo (dydd Sul)
 • £360* – seremoni a chofrestru mewn gwesty/eiddo wedi ei gymeradwyo (Gŵyl y banc)
 • £46** – seremoni a chofrestru mewn swyddfa gofrestru (dim darlleniadau, dim cerddoriaeth, 2 westai)
  • Caernarfon - dydd Mawrth, 09:00 - 12:00 
  • Pwllheli - dydd Mawrth, 09:00 - 12:00
  • Dolgellau - dydd Mercher, 09:00 - 12:00
 • £180** – seremoni a chofrestru mewn swyddfa gofrestru yng Nghaernarfon, Pwllheli, Dolgellau ar unrhyw amser ac eithrio'r amseroedd uchod (dydd Llun – Gwener)
 • £200** – seremoni a chofrestru mewn swyddfa gofrestru yng Nghaernarfon, Pwllheli, Dolgellau dydd Sadwrn
 • £190* – seremoni a chofrestru yn Neuadd y Penrhyn, Bangor (dydd Llun i Gwener)
 • £200* – seremoni a chofrestru yn Neuadd y Penrhyn, Bangor (dydd Sadwrn)
 • £220* – seremoni a chofrestru yn Neuadd y Penrhyn, Bangor (dydd Sul)
 • £230* – seremoni a chofrestru yn Neuadd y Penrhyn, Bangor (Gŵyl y banc)
 • £50 (ychwanegol) – archebu slot priodas sydd dros 12 mis i ffwrdd
 • £65 – ymarfer seremoni (mewn adeilad wedi ei drwyddedu yn unig)
 • £4.00 - tystysgrif priodas/partneriaeth sifil

* Bydd rhaid talu blaendal o £100 wrth archebu. Ni fydd posib ad-dalu’r arian hwn

** Bydd rhaid talu blaendal o £40 wrth archebu. Ni fydd posib ad-dalu’r arian hwn

 

Sut mae talu?

Bydd angen talu'r ffi am gyflwyno rhybudd ffurfiol yn ystod yr apwyntiad. Gallwch dalu gweddill yr arian unai i'r cofrestrydd pan fyddwch yn cwrdd o flaen llaw i drafod y seremoni mewn manylder, neu dros y ffôn cyn diwrnod y seremoni. Gallwch dalu gydag arian parod, cerdyn debyd / credyd, archeb bost neu siec yn daladwy i 'Cyngor Gwynedd'.

 

Deddf Priodasau (Cyplau o’r Un Rhyw) 2013

Daw'r ddeddf i ganiatáu seremonïau priodas cyplau o’r un rhyw i rym ddydd Sadwrn, 29 Mawrth, 2014

Prif ddarpariaethau’r ddeddf yw:

 • caniatáu i gyplau o’r un rhyw briodi trwy seremoni sifil;
 • caniatáu i gyplau o’r un rhyw briodi drwy seremoni grefyddol os yw’r sefydliad crefyddol wedi “optio i mewn” i gynnal seremonïau o’r fath ac os yw’r gweinidog yn gytûn;
 • caniatáu i bartneriaid sifil drosi eu partneriaeth i briodas os dymunent wneud hynny.

Am ragor o wybodaeth neu i drefnu, cysylltwch â ni drwy ffonio 01766 771000.


Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth ewch i'r dudalen cwestiynau ac atebion - priodas/partneriaeth sifil neu cysylltwch â ni drwy ffonio 01766 771000. 

Gwybodaeth am newid enw.

Mae rhagor o wybodaeth yn y llyfryn yn yr atodiad hefyd.