Priodas sifil / partneriaeth sifil

Mae’n bosib cynnal priodas sifil a phartneriaethau sifil mewn:


Sut mae trefnu priodas sifil / partneriaeth sifil?

Mae’r trefniadau yn ddibynnol ar ble rydych chi a’ch partner yn byw a ble byddwch yn cynnal y seremoni:

 • os ydi’r 2 ohonoch yn byw yng Ngwynedd
  Byddwch angen trefnu apwyntiad i'r 2 ohonoch fynd draw i un o swyddfeydd cofrestru Gwynedd i roi rhybudd ffurfiol o’r briodas/partneriaeth sifil. I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01766 771000.
 • 1 ohonoch yn byw yng Ngwynedd a’r llall y tu allan i Wynedd
  Bydd angen i’r person sy'n byw y tu allan i Wynedd gysylltu â gwasanaeth cofrestru eu Cyngor lleol i roi eu rhybudd ffurfiol. Bydd angen i’r person sy'n byw yng Ngwynedd drefnu apwyntiad i fynd draw i un o swyddfeydd cofrestru Gwynedd i roi rhybudd ffurfiol. I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01766 771000
 • y 2 ohonoch yn byw y tu allan i Wynedd ond am gynnal y seremoni yng Ngwynedd
  Byddwch angen cysylltu gyda gwasanaeth cofrestru Gwynedd i drefnu dyddiad y seremoni.  Byddwch yna angen cysylltu â gwasanaeth cofrestru eich Cyngor lleol i roi eich rhybudd ffurfiol. I gysylltu â gwasanaeth cofrestru Gwynedd, ffoniwch 01766 771000.

Byddwch hefyd angen trefnu gyda’r gwasanaeth cofrestru yn yr ardal ble bydd y briodas/partneriaeth sifil yn cael ei chynnal fod cofrestrydd yn bresennol yn y seremoni. Os yn cynnal y seremoni yng Ngwynedd, ffoniwch 01766 771000.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn y cwestiynau ac atebion - priodas/partneriaeth sifil.

 

Pryd ddylwn i gysylltu?

Gallwch gysylltu i drefnu dyddiad ar gyfer y briodas/partneriaeth sifil gyda'r gwasanaeth cofrestru unwaith y byddwch wedi penderfynu eich bod am briodi. Fodd bynnag, bydd rhaid cyflwyno y rhybudd ffurfiol o fewn 12 mis i ddyddiad y seremoni.  Rydym yn eich cynghori i gysylltu mewn da bryd.  Bydd dyddiad y seremoni yn cael ei chadarnhau unwaith y bydd y rhybudd ffurfiol wedi ei roi.

Wedi chi gyflwyno y rhybudd ffurfiol bydd rhaid aros am o leiaf 28 diwrnod clir rhwng y dyddiad pan rydych yn cyflwyno'r rhybudd ffurfiol a'r diwrnod y cewch gynnal y seremoni. Er enghraifft - pe baech yn rhoi rhybudd ffurfiol ar y 1af o'r mis, y dyddiad cynharaf y gallwch gynnal y seremoni yw'r 30ain o'r mis hwnnw.

I drefnu apwyntiad i roi rhybudd ffurfiol ffoniwch 01766 771000.


Cais brys

Mewn amgylchiadau arbennig, er enghraifft os yw person yn ddifrifol wael, bydd yn bosib cyflwyno cais brys i briodi/uno mewn partneriaeth sifil. Mae'n bosib y bydd y ffioedd yn amrywio yn yr achosion hyn. Am ragor o wybodaeth neu i drefnu, cysylltwch â ni drwy ffonio 01766 771000.


Cost

Mae ffi yn daladwy am roi rhybudd priodas/partneriaeth sifil, am y seremoni ac am eich tystysgrif priodas/partneriaeth sifil. 

Rhestr llawn o'r costau

 

Sut mae talu?

Bydd angen talu'r ffi am gyflwyno rhybudd ffurfiol yn ystod yr apwyntiad. Gallwch dalu gweddill yr arian unai i'r cofrestrydd pan fyddwch yn cwrdd o flaen llaw i drafod y seremoni mewn manylder, neu dros y ffôn cyn diwrnod y seremoni. Gallwch dalu gydag arian parod, cerdyn debyd / credyd, archeb bost neu siec yn daladwy i 'Cyngor Gwynedd'.

 

Deddf Priodasau (Cyplau o’r Un Rhyw) 2013

Daw'r ddeddf i ganiatáu seremonïau priodas cyplau o’r un rhyw i rym ddydd Sadwrn, 29 Mawrth, 2014

Prif ddarpariaethau’r ddeddf yw:

 • caniatáu i gyplau o’r un rhyw briodi trwy seremoni sifil;
 • caniatáu i gyplau o’r un rhyw briodi drwy seremoni grefyddol os yw’r sefydliad crefyddol wedi “optio i mewn” i gynnal seremonïau o’r fath ac os yw’r gweinidog yn gytûn;
 • caniatáu i bartneriaid sifil drosi eu partneriaeth i briodas os dymunent wneud hynny.

Am ragor o wybodaeth neu i drefnu, cysylltwch â ni drwy ffonio 01766 771000.


Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth ewch i'r dudalen cwestiynau ac atebion - priodas/partneriaeth sifil neu cysylltwch â ni drwy ffonio 01766 771000. 

Gwybodaeth am newid enw.

Mae rhagor o wybodaeth yn y llyfryn yn yr atodiad hefyd.