Ymgynghoriad Cyfathrebu Gwasanaeth Cymdeithasol

Mae gan Wasanaethau Cymdeithasol Cyngor Gwynedd, sy’n cynnwys Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant ac Adran Plant a Chefnogi Teuluoedd, rwymedigaeth statudol i ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion. Mae’r gwasanaethau yn grymuso trigolion i reoli eu bywydau eu hunain; hybu annibyniaeth; cefnogi cynhwysiant cymdeithasol a'u cyfranogiad mewn cymdeithas; a hyn oll wrth helpu pobl i gadw'n ddiogel ac yn iach.

Rhan fawr o wneud y gwaith hwn yw cyfathrebu gyda chi; defnyddwyr gwasanaeth, eu teuluoedd a thrigolion y sir. Felly, credwn ei fod yn holl bwysig deall beth yw eich barn chi ar ein cyfathrebu presennol. Carwn glywed eich meddyliau er mwyn deall beth yw’r ffyrdd orau a mwyaf addas i ni gyfathrebu â chi yn y dyfodol.

 

Rhoi eich barn

Cwblhewch yr arolwg ar-lein isod er mwyn rhoi eich barn:

Arolwg Ar-lein: Cyfathrebu Gwasanaeth Cymdeithasol

Rhaid llenwi'r arolwg cyn 22 Rhagfyr 2023.

Mae’r holiadur hwn yn ddienw. Peidiwch â chynnwys gwybodaeth a fyddai'n datgelu pwy ydych chi neu unrhyw unigolyn arall oni bai eich bod yn dymuno i ni gysylltu â chi ynglŷn â chyfleoedd i ymgysylltu ymhellach.

Bydd yr wybodaeth a roddwch wrth gwblhau'r arolwg hwn yn cael ei drin yn unol â gofynion deddfwriaeth diogelu data.

Mae copïau papur o'r ymgynghoriad hefyd ar gael drwy ffonio 01286679223  

 

Er mwyn derbyn mwy o wybodaeth am unrhyw fater cydraddoldeb, neu os oes gennych gwestiwn neu sylw am yr arolwg yma, cysylltwch ar 

E-bost: Sianip@gwynedd.llyw.cymru

Rhif ffôn: 01286679223

Cyfnod yr ymgynghoriad: 13.11.23 – 22.12.23