Gorchymyn Prynu Gorfodol: A496 Gwella Mynediad Llanbedr

Mae’r A496 presennol trwy Llanbedr yn rhan oddeutu 1.5km o’r prif llwybr traffic rhwng Abermaw a Porthmadog/Blaenau Ffestiniog. Yn ogystal, mae ardal Llanbedr yn gyrchfan ynddo’i hun ar gyfer gweithgaredd twristiaeth a chyflogaeth. Mae’r broblem tagfeydd ar yr A496 yng nghanol y pentref wedi’i chydnabod ers nifer o flynyddoedd ac mae’n gysylltiedig â chulni’r bont a nifer y cyffyrdd i’r A496 yn union ir gogledd ac i’r de o’r bont, ond yn benodol Ffordd Mochras sy’n cludo llawer o draffig tymhyrol i faes gwersylla Mochras (Ynys Shell), y maes gwersylla mwyaf yn Ewrop.

Mae cynlluniau i gynyddu’r defnydd o hen faes awyr Llanbedr, sy’n rhan o Ardal Fenter Eryri, wedi golygu bod y broblem tagfeydd yn debygol o waethygu wrth i’r safle hwnnw ddatblygu a lefelau traffic ar hyd Ffordd Mochras yn gynyddu. Hefyd, mae’n debygol, wrth i’r traffig ar hyd Ffordd Mochras gynyddu, na fydd yn addas at y diben ac y gallai rwystro datblygiad economaidd y maes awyr / safle Ardal Menter.

Mae prosiect A496 Gwella Mynediad Llanbedr wedi’i sefydlu i ddarparu datrysiad i’r problemau hyn. Noday Gwelliant Mynediad Llanbedr yw:

a) Gwella mynediad i Faes Awyr Llanbedr a safleoedd gweithgaredd economaidd eraill i’r gorllewin o Llanbedr

b) Gwella tagfeydd a phroblemau traffig ym mhentref Llanbedr

c) Gwella amseroedd teithio a dibynadwyedd ar hyd yr A496

d) Cyflawni nodau 1,2 a 3 uchod wrth leihau effeithiau andwyol ar yr amgylchedd


Mae'r dogfennau perthnasol i'r gorchymyn prynu gorfodol i'w gweld isod:

Gellir archwilio copiau o’r dogfennau yn y lleoliadau canlynol hefyd:

  • Swyddfa Ardal Meirionydd, Cae Penarlag, Ffordd y Bala, Dolgellau, LL40 2YB (trwy apwyntiad yn unig)
  • Llyfrgell Abermaw, Ffordd yr Orsaf, Abermaw, LL42 1LU (yn ystod oriau agor)

Gellir anfon ymholiadau at:

GPGLlanbedr@gwynedd.llyw.cymru


Trafnidiaeth

  1. Cynllun Gwella Mynediad A496 Llanbedr
  2. A496 Llanbedr Access Improvement NMU - Adroddiad cyd-destun*
  3. A496 Llanbedr Access Improvement NMU - Adroddiad atodol*
  4. Asesiad o Effaith Economaidd - Adroddiad terfynol 

WELTAG

5. TBC

 

Cymeradwyon

6. Penderfyniad Cyllunio

7. Adroddiad Cabinet Llanbedr

Ecoleg

8. Datganiad Amgylcheddol - Crynodeb Annhechnegol

9. Llanbedr Access Improvement Environmental Statement*

10. Treftadaeth ddiwylliannol*

11. Tirlun*

12. Cadwraeth natur*

13. Dreinio ffyrdd*

14. Ansawdd aer*

15. Swn a dirgryniad*

16. Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd*

 

Dogfennau Gorchymyn Prynu Gorfodol

17. TBC

18. TBC

19. TBC

20. Map: 7715_cpo_1_OF_2*

21. Map 7715_cpo_2_OF_2*

22. Map: 7715_LRP_1*

23. Map: 7715_LRP_2*

24. Rhybudd Cyhoeddus CPO

 

Dogfennau Gorchymyn Ffyrdd Ochr

25.SRO A496 LLANBEDR ACCESS IMPROVEMENTS  - SRO Public Notice.pdf

26.7715 Key Plan May 2021

27. 7715 Site Plan 1 May 2021

28. 7715 Site plan 2 May 2021

29. SRO A496 Llanbedr Access Improvement - SRO Schedule Ebrill 2021

30. TR2 A Ebrill  2021

31. TR2 B Ebrill 2021

32. TR2 C Ebrill_2021

 

Cyffredinol

45. Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

46. 5111_GA_202_20170316_Location_Red_Line_Plan.

47. Vol1a_Figures_Main_Document.

48. Structures_Drawings

 
*Dogfennau ar gael yn Saesneg yn unig.